ผสานความร่วมมือ ลดใช้ความรุนแรงในสังคม

โดย
| |
อ่าน : 662

ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

ผสานความร่วมมือ ลดใช้ความรุนแรงในสังคม thaihealth

แฟ้มภาพ

การแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคม ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยทาง พม. และภาคีเครือข่าย อาทิ สสส. , กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นต้น ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำร่อง 3 จังหวัด (จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชุมพรและจังหวัดร้อยเอ็ด) จำนวน 39 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงานในทุกมิติสำหรับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน และส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเป็นทีมสหวิชาชีพ โดยมีกรอบและข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมตามกลยุทธ์ 5Ps ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครอง ด้านการป้องกันและด้านความร่วมมือ

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรการกลไกนโยบายสังคม และแก้ไข ปัญหาความรุนแรงในสังคมทุกมิติ จึงให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ จึงกำหนดให้โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม เป็นโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ประจำ ปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางนโยบายในการพัฒนาสังคมอันจะเกิดเป็นกลไกสำคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืน

จึงนำมาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน รวม 27 หน่วยงานในส่วนกลาง ส่งต่อมาสู่ภูมิภาคในวันนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม เกิดประสิทธิภาพมีทิศทางเดียวกันและบรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

"พม.มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองตรวจราชการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิส่งเสริม ความเสมอภาคทางสังคม และโครงการสปริง มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ร่วมกันกำหนดกรอบและข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานกลไกขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ 5Ps"

นางพัชรี กล่าวว่า ดำเนินการนำร่องใน 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 หน่วยงาน จังหวัดชุมพร จำนวน 12 หน่วยงานและจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 12 หน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงานในทุกมิติสำหรับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน และส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเป็นทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ สำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

สำนักงานแรงงาน จังหวัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ช่วยประสานงาน เช่น ล่ามภาษาต่างประเทศ ล่ามภาษามือ ผู้ดูแลคนพิการอาสาสมัคร องค์กรชุมชน องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ

"การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางสังคมภายใต้รูปแบบของ SCC-One Stop Crisis Center  โดยบูรณาการร่วมกันดำเนินการป้องกันเฝ้าระวัง ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยา คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในสังคม ตลอดจนพัฒนาช่องทางการสื่อสาร เพื่อลดความรุนแรงในสังคม รวมถึงดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในสังคม ภายในจังหวัดของตนเองต่อไป"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม