เปิดไลน์ OA เพื่อนช่วยเช็ค เสริมบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19

| |
อ่าน : 2,430

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

เปิดไลน์ OA เพื่อนช่วยเช็ค เสริมบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19 thaihealth

สสส.-สมาพันธ์นิสิตแพทย์ฯ-กลุ่มนิสิตคณะวิศวะ เปิดไลน์ OA ช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ‘CovidSelfCheck’ หรือ ‘เพื่อนช่วยเช็ค’ ติดตามอาการ-ลดขั้นตอนการรักษา-ประสานงานช่วยเหลือ พร้อมระดมจิตอาสานักศึกษาแพทย์-เสริมกำลังสาธารณสุขชุมชน ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19

นายสหรัฐ เหลี่ยมเพ็ง นักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อการพัฒนาบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าต้องทำงานกันอย่างหนัก สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand) ได้เป็นตัวกลางในการประสานงาน และรวบรวมอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ขณะนี้มีนิสิตนักศึกษาแพทย์และ จิตอาสาเข้าร่วมจำนวน 890 คน

โดยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนและเสริมกำลังการทำงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น สนับสนุนจุดตรวจคัดกรองโรค การทำทะเบียนประวัติ การดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามารับการตรวจหาเชื้อ นอกจากนี้ยังมีการทำงานสนับสนุนระบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว

 

เปิดไลน์ OA เพื่อนช่วยเช็ค เสริมบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19 thaihealth

“นิสิตนักศึกษาแพทย์ และจิตอาสาได้เข้าไปมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยที่แยกกักตัวอยู่ที่บ้านที่มาจากระบบกลางของ กรุงเทพฯ และถูกส่งต่อมาอยู่ในการดูแลของ “คลินิกพริบตา”สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) เช่น การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตัวทางโทรศัพท์ การสนับสนุนการจัดส่งยาเวชภัณฑ์ และเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น ขณะนี้ได้พัฒนาระบบ ‘CovidSelfCheck’ หรือ ‘เพื่อนช่วยเช็ค’ เพื่อติดตามอาการและประสานงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ที่มีอาการไม่มาก ผ่านช่องทางไลน์ OA ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของแพทย์ได้มากขึ้น และด้วยการสนับสนุนของ สสส. และภาคีเครือข่าย พวกเรา IFMSA-Thailand จะมุ่งมั่นในการพัฒนาและปฏิบัติงานต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน”  นายสหรัฐ กล่าว

 

เปิดไลน์ OA เพื่อนช่วยเช็ค เสริมบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19 thaihealth

นายสุวินัย จิระบุญศรี นิสิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ แห่งประเทศไทย(IFMSA-Thailand) ผู้มีส่วนริเริ่มโครงการ ‘CovidSelfCheck’  กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ร่วมกับกลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท Tact Social Consulting โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ริเริ่มโครงการ ‘CovidSelfCheck’ หรือ ‘เพื่อนช่วยเช็ค’ โดยมีการดำเนินงาน 3 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ 1.การส่งอาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วย Antigen Test Kit ในพื้นที่กรุงเทพฯ 2.ระบบติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ทำการรักษาแบบ Home Isolation ด้วยการใช้ ไลน์ OA และ 3.ระบบสนับสนุนการให้บริการ รวมทั้งการระดมทรัพยากร เช่น การสนับสนุนเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ชุดตรวจ Antigen Test Kit เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator)  เป็นต้น

 

เปิดไลน์ OA เพื่อนช่วยเช็ค เสริมบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19 thaihealth

“IFMSA-Thailand และ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้พัฒนา ไลน์ OA ‘CovidSelfCheck’ หรือ ‘เพื่อนช่วยเช็ค’ เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวกรอกแบบประเมินอาการของตนเองในแต่ละวัน ตัวระบบจะทำการประเมินอาการผู้ป่วยด้วยระบบประเมินผลอัตโนมัติและส่งผลการประเมินให้แพทย์และพยาบาลเพื่อใช้ในการวางแผนการดูแลรักษาต่อไป ระบบนี้สามารถลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และจะสามารถช่วยให้รับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงระบบการรักษาได้มากขึ้น

หลังจากนี้เครือข่าย โดยการสนับสนุนของ สสส. จะพัฒนาระบบเพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างการทำงาน แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบการรักษาได้ดีมากยิ่งขึ้น”  นายสุวินัย กล่าว

เปิดไลน์ OA เพื่อนช่วยเช็ค เสริมบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19 thaihealth

 

เปิดไลน์ OA เพื่อนช่วยเช็ค เสริมบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19 thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม