สสส.-ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ พัฒนาเมืองรับสังคมสูงวัย

โดย
| |
อ่าน : 467

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สสส.-ม.อ. จับมือ ทน.หาดใหญ่ พัฒนาเมืองรับสังคมสูงวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ สู่ความเป็นเมืองแห่งสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และจัดระบบบริการสุขภาพของชุมชนเมือง

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนาม นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นายบรรจง ร่มสงฆ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิเทศสัมพันธ์และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์พันธกิจ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับสากล สร้างนวัตกรรมเพื่อการดูแลต่อเนื่อง ครอบคลุมการดูแลต่อเนื่องทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ presaging การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการดูแลและรองรับสังคมสูงวัย มีการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงวัย (CenterofExcellenceinGeriatrics) ดำเนินการด้านวิจัยบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอน ในการส่งเสริมป้องกันคัดกรองฟื้นฟูเสริมระบบบริการภาครัฐ เสริมประสิทธิภาพในการฟื้นฟูสภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิต มีการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถต่อเนื่อง ระบบฐานข้อมูลรองรับการดูแลต่อเนื่อง (Continuouscare) ระบบบริการแบบไร้รอยต่อ (SeamlessCare) และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี กล่าวว่า ยินดีที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เห็นถึงโอกาสของความร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและนวัตกรรม เพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนรองรับสังคมสูงวัย และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและเครือข่ายชุมชนของเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการดูแลสุขภาพประชาชน ตลอดจนร่วมพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการระบบสุขภาพของชุมชนเมือง

นางสาววโรชา ศรีเจริญ กล่าวว่า สำนัก 3 ได้สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของเครื่องมือทางวิชาการคู่มือประกอบการทำงาน การพัฒนาระบบข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (RECAP และ TCNAP) และมีหลักสูตรในการพัฒนาผู้นำชุมชนท้องถิ่น มีเครือข่ายนักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สูง เครือข่ายนักวิชาการ ที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และอปท.เครือข่าย ตลอดจนการสนับสนุนสถาบันวิชาการ ให้เป็นคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น   ในการสร้างเครื่องมือที่จำเป็นต่อการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนท้องถิ่น และการขยายผลผ่านงานทางวิชาการ

สสส. โดยสำนัก 3 จึงเห็นโอกาสในการร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและนวัตกรรม เพื่อการเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนรองรับสังคมสูงวัย และยกระดับเทศบาลนครหาดใหญ่เป็น “ศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนเขตเมือง” ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม