สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19

| |
อ่าน : 695

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประะกอบจาก สสส.

สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร-จิตอาสาชุมชน เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ สานพลังภาคีความร่วมมือภาครัฐ-ภาคประชาชน ขยายองค์ความรู้สาธารณสุขในระดับท้องถิ่น

สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ชุมชนมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการป้องกันและรับมือ สสส. ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนไท และภาคีเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้มีขยายองค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพเครือข่าย ขยายความร่วมมือเพื่อจัดการภัยพิบัติอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการทำงานภัยพิบัติระดับจังหวัด และพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร

สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

เกิดเป็นความร่วมมือ 3 ส่วน คือ 1.ความร่วมมือของภาคีระดับจังหวัด  เกิดพื้นที่ต้นแบบของความร่วมมือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดพังงา  เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดระนอง เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดกระบี่ เครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดปทุมธานี และ อยู่ระหว่างการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล  และจังหวัดตรัง  2.ความร่วมมือของภาคีระดับอำเภอ เกิดพื้นที่ต้นแบบที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  3.ความร่วมมือของภาคีระดับตำบล เกิดพื้นที่ต้นแบบจำนวน 33 ตำบล เช่น ตำบลท่าหิน จังหวัดสงขลา ตำบลบางเดื่อ จังหวัดปทุมธานี ตำบลบางวัน จังหวัดพังงา เทศบาลตำบลฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น  

สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

“สสส. มูลนิธิชุมชนไทและภาคีเรือข่ายการจัดการภัยพิบัติ เข้าไปหนุนเสริมความรู้เพิ่มเติมจากทักษะการรับมือภัยพิบัติที่มีอยู่ ในการนำแผนประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติมาปรับใช้วางแผนรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 สำหรับการประเมินสถานการณ์ไปจนถึงการวางแผนการดูแลตัวเอง ทั้งในภาวะที่ยังไม่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และในภาวะที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติพร้อมกับมีการระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ชุนชนท้องถิ่นวางแผนป้องกันและรับมือ ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว

สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

นายไมตรี จงไกรจักร ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ทุกเครือข่ายมีความตื่นตัวในการป้องกัน มูลนิธิชุมชนไท ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายต่างๆ จึงได้ปรับกิจกรรมที่จะดำเนินงานภัยพิบัติที่มีอยู่แล้ว เป็นการรับมือและป้องกันการติดเชื้อของประชาชนในพื้นที่ โดยได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.กิจกรรมการสนับสนุนการทำแผนป้องกันภัยพิบัติจากโควิด-19 ในการทำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์  2. จัดตั้งจุดคัดกรองในการเฝ้าระวังและนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังขาดแคลนและให้กับหน่วยงานรัฐที่ปฏิบัติงานป้องกันโควิด-19 และ 3.กิจกรรมอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความรู้ และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา มีการระดมความคิดพัฒนาชุมชนในการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติ สนับสนุนทรัพยากร เครื่องมือ ให้สอดคล้องกับความต้องการที่จำเพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ มาตั้งแต่ปี 2554 สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง จากชุมชนประสบภัยกลายเป็นชุมชนป้องกันภัยและเครือข่ายชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ทำให้เกิดนวัตกรรมอาสาสมัครภัยพิบัติและพึ่งพากันเองในชุมชน ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานราชการในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

“ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนว่าประชาชนในพื้นที่ อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน ตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่น ได้มีความตื่นตัว และร่วมมือกัน เพื่อป้องกันไม่ให้คนในชุมชนติดเชื้อโควิด-19 และยังได้มีความร่วมมือการดำเนินงานในกิจกรรมเหล่านี้ร่วมกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการขยายองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย” นายไมตรี กล่าว 

สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

สสส. จับมือ มูลนิธิชุมชนไท-ภาคีเครือข่าย เสริมแกร่งชุมชนเข้มแข็ง รู้สู้ภัยพิบัติในสถานการณ์โควิด-19 thaihealth

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม