สำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย ลดปัจจัยเสี่ยง NCDs

โดย
| |
อ่าน : 1,220

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย ลดปัจจัยเสี่ยงสู้ NCDs thaihealth

สสส. ผนึกสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2564 ปูพรมเอกซเรย์ 4 พฤติกรรมเสี่ยง “สูบบุหรี่-บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-กินอาหารที่ไม่เหมาะสม-ขาดกิจกรรมทางกาย” ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หาต้นตอลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ สู้ NCDs

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล และการสนับสนุนทางเทคนิค การสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สสส. สสช.และภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาโครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็น สำหรับประเมินสถานการณ์กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases; NCDs) ของคนไทย โดยศึกษาความชุกจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดกิจกรรมทางกาย ร่วมกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน จากกลุ่มตัวอย่างทุกจังหวัดของประเทศไทย โดย สสส. สนับสนุนด้านวิชาการในการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การทำงานด้าน NCDs ของ สสส.

“ฐานข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพ มีความสำคัญ และจำเป็นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ เพราะช่วยให้รู้สาเหตุพฤติกรรมของคนไทย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อกลุ่มโรค NCDs ในทุกระดับ ทั้งระดับโลก ประเทศ และระดับพื้นที่ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรค NCDs เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย จากรายงานสถานการณ์โรค NCDs เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2562

โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยโรค NCDs ราวปีละ 4 แสนราย หรือวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย คิดเป็น 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตของทั้งหมดของประเทศ และครึ่งหนึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กลุ่มโรค NCDs ถือเป็นภัยเงียบที่ร้ายแรงกว่าโควิด-19 หลายเท่า” ดร.สุปรีดา กล่าว

สำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทย ลดปัจจัยเสี่ยงสู้ NCDs thaihealth

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวถึงสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ว่า สสช. และ สสส. เห็นชอบตรงกันถึงประโยชน์ต่อการดำเนินการตามภารกิจทั้งสองหน่วยงาน จึงได้ตกลงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล และการสนับสนุนทางเทคนิคฉบับนี้ โดย สสช. รับผิดชอบบริหารจัดการในการดำเนินงานสำรวจทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ในการให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ สสช. ยังได้ตกลงให้ สสส. ใช้ข้อมูลจากสำมะโนและสำรวจที่จัดทำ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จัดเก็บและจัดทำในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่เปิดเผยให้รู้ตัวบุคคลหรือข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์แก่ สสส. ในการวิเคราะห์และติดตามภาวะสังคมของประเทศ

นางสาววันเพ็ญ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน สสช. สามารถใช้ข้อมูลของ สสส. และภาคีเครือข่ายตามที่ได้ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ สสส. ได้จัดเก็บและจัดทำในรูปแบบของข้อมูลที่ไม่เปิดเผยให้รู้ตัวบุคคล หรือข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการและการบริหารจัดการตามภารกิจของ สสช. ทั้งนี้ การนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ อ้างอิง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนในเชิงสถิติหรือเชิงวิชาการ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง สสช. และ สสส. จะเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิขาการเท่านั้น โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และองค์กรต่างๆ ทั้งนี้ ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน จะนำเสนอสรุปผลสำคัญได้ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม