เปิดตัวร่างหลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

| |
อ่าน : 976

ที่มา : มติชนออนไลน์

เปิดตัวร่างหลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. ร่วมกับ กรมพลศึกษา สนับสนุนเปิดตัวร่างหลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ภายใต้ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว “ร่างหลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา)” ภายใต้ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ ผ่าน Facebook Live เพจ “พลศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

โดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย ผศ.ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ, ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมทางกาย และ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมถึงผู้ร่วมแถลงข่าวผ่านคลิปวิดีโอ ประกอบด้วย รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรพลศึกษา และ นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า “กรมพลศึกษาได้จัดทำโครงการอบรมครูผู้สอนพลศึกษา ระดับประถมศึกษา ที่ไม่มีวุฒิพลศึกษา ในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่ามีครูในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นจำนวนมากที่ได้รับหน้าที่ให้สอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนโดยที่ครูเหล่านั้นไม่ได้จบวุฒิพลศึกษา แน่นอนว่าการถ่ายทอดทักษะและเทคนิคในเรื่องของกิจกรรมทางกายในศาสตร์ของพลศึกษาย่อมยังไม่ถูกต้องตามกระบวนการและไม่สามารถสร้างให้เด็กรักการออกกำลังกายได้

จึงเป็นผลสำคัญที่ทำให้ทางกรมพลศึกษากลับมาคิดว่า แม้กระทั่งเด็กปกติในโรงเรียนเหล่านั้นยังไม่สามารถได้รับการสอนเรื่องกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการเล่นกีฬาที่ถูกต้องตามกระบวนการ หากมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมอยู่ด้วยแล้วนั้นจะเป็นเช่นไร เด็ก ๆ จะได้รับการสอนที่ถูกต้องในคาบเรียนพลศึกษาหรือไม่ และเด็กจะมีสุขภาวะเช่นไรหากไม่ได้รับการถ่ายทอดที่ถูกต้องจนให้เกิดความรักในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา จึงเป็นที่มาในการจัดทำโครงการนี้ เพื่อนำหลักสูตรมาอบรมครูผู้สอนพลศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) ในโรงเรียน

สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ในระยะที่ 1 ประกอบด้วย ร่างหลักสูตรผู้ฝึกสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา (ประเภทความบกพร่องทางสติปัญญา) ซึ่งในส่วนนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ดร.สามารถ รัตนสาคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม กรรมการบริหารแผน คณะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล กรรมการบริหารและผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคู่มือผู้สอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา (ฉบับผู้ปกครอง)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม