ฟื้นชีวิตแรงงาน พัฒนาฐานราก สร้างทางรอดโควิด

โดย
| |
อ่าน : 654

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ฟื้นชีวิตแรงงาน พัฒนาฐานราก สร้างทางรอดโควิด thaihealth

แฟ้มภาพ

การระบาดของโควิด-19 ทำให้กลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ มีแนวโน้มว่างงานและขาดรายได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง ขาดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง ทาง สสส. จึงริเริ่มโครงการ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่น่าไว้วางใจ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการใช้ชีวิตของผู้คน พิษโควิดทั้ง 3 ระลอก ส่งผลคนหลายอาชีพเผชิญชะตากรรมตกงาน หลายอาชีพเวิร์คฟอร์มโฮมไม่ได้ ส่วนนักศึกษาจบใหม่ก็เตะฝุ่น ขาดรายได้ เพราะภาคเอกชนชะลอจ้างงาน อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงาน เวลานี้อาการน่าเป็นห่วง กลุ่มเสี่ยงจำเป็นต้องพัฒนาตัวเอง ปรับตัว เตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตวิถีใหม่ให้รอดวิกฤตนี้ไป

เป็นที่มาของโครงการ "ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวัยแรงงาน และน้องนิสิตนักศึกษาชั้นปี 4 ที่กำลังจะเรียนจบให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และทักษะด้านการเงิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตวิถีใหม่ในสังคม มีการเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนค่าใช้จ่ายและการออม การลงทุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใช้พลังกลุ่มแก้ปัญหา เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง

ตลอดจนส่งเสริมให้คนในชุมชนพัฒนาแหล่งอาหารสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อจะรอดไปด้วยกัน โดยจะสนับสนุนทุนให้ประชาชนที่สนใจ 100 โครงการ โครงการละ 50,000-100,000 บาท โครงการนี้ริเริ่มโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถานการณ์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด เมื่อต้นปี 2564 ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และพื้นที่ควบคุมอีก 14 จังหวัด ซึ่งมีสภาพปัญหาการจ้างงานลดลงอย่างรุนแรง ส่งผลให้เป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการให้ทุนสู้สงครามโควิดนี้

เข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่ละระลอก สร้างผลกระทบโดยตรงกับวัยแรงงานอย่างรุนแรง เพราะเศรษฐกิจหยุดชะงัก กระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของครัวเรือน ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน จากการสำรวจผู้ที่ได้รับ ผลกระทบสูงสุดจากวิกฤต โควิด-19 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF Thailand) ปี 2563

พบว่า ประชาชนกลุ่มอายุ 15-24 ปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะเรียนจบ มีแนวโน้มที่จะว่างงาน เนื่องจากภาคเอกชนชะลอการจ้างงาน จึงทำให้ลดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะในการประกอบอาชีพจากการไม่ได้เข้าสู่ระบบการจ้างงานร้อยละ 14 หรือกว่า 1.3 ล้านคน และวัยทำงานที่เป็นคนว่างงานร้อยละ 17.9 หรือกว่า 6 ล้านคน

กลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ การประคองตัวให้รอดวิกฤตไม่ง่าย เข็มเพชร ให้ข้อมูลที่สำคัญพบว่า แรงงานทั้งในและนอกระบบส่วนมาก ยังไม่มีแผนการออม ทำให้ไม่มีเงินใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ด้วยสถานะของแรงงานในระบบทำให้แรงงานส่วนใหญ่กลายเป็นบุคคลที่มีทักษะเชิงเดี่ยวไม่สามารถปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพอื่นได้ในทันที การระบาดของโควิดระลอกใหม่แนวโน้มจะมีคนว่างงานและคนที่มีรายได้น้อยลงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีลดลง เพราะขาดรายได้ ขาดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพตัวเอง

คนไทยเจอโควิดระบาดซ้ำรอบที่ 3 แล้ว จะมองอนาคตกันอย่างไรเป็นความท้าทาย จะทำอย่างไรให้คนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช่ด้วยเงินเยียวยา เข็มเพชร กล่าวว่า สสส. ตระหนักถึงปัญหาจึงริเริ่มโครงการ "ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ" นำร่องเปิดให้ทุนใน 20 จังหวัด โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมกราคม 2565 สสส. หวังเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการอยู่รอด มุ่งสานพลังระดับพื้นที่ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยนวัตกรรมกลไกที่ทันต่อสถานการณ์ รวดเร็วและคล่องตัว

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเสนอโครงการเข้ามา ขอสนับสนุนทุนผ่านหน่วยจัดการ (Node) 5 หน่วยจัดการครอบคลุมทุกภูมิภาค ขณะนี้มีประชาชนสนใจเสนอโครงการแล้วกว่า 100 โครงการ ซึ่ง สสส. จะพิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีคุณสมบัติ และความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ โดยหน่วยจัดการจะเป็นพี่เลี้ยงจัดกระบวนการเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ผู้รับทุนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม