สสส. ฝึกอบรมนักพัฒนา ยึดหลัก 6 ต.ท้องถิ่นสู้โควิด

โดย
| |
อ่าน : 324

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส. ฝึกอบรมนักพัฒนา ยึดหลัก 6 ต.ท้องถิ่นสู้โควิด thaihealth

สสส. เสริมศักยภาพ อปท. จัดอบรมนักพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชนท้องถิ่น เตรียมแผนรับมือและเฝ้าระวังโควิด-19 โดยชุมชน แนะให้ท้องถิ่นใช้หลัก “6 ต.” เตรียมให้พร้อม-ตรวจให้พบ-เตือนให้สำเร็จ-ตีให้เร็ว-ตามให้หมด-ตกผลึกการเรียนรู้ เสริมประสิทธิภาพทำงานเชิงรุกยิ่งขึ้น

สสส. ฝึกอบรมนักพัฒนา ยึดหลัก 6 ต.ท้องถิ่นสู้โควิด thaihealth

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า สสส. ได้จัดฝึกอบรมนักพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังโรคติดต่อ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและทบทวนแนวทางการบริหารเครือข่าย ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายการควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 116 แห่ง

โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนข้อมูลพื้นที่นำเสนอแผนปฏิบัติการ และไทม์ไลน์การควบคุมโรคติดต่อโดยชุมชนท้องถิ่น โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.พีรพงษ์  บุญสวัสดิ์กุลชัย รองผู้อำนวยการ ศวช. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ

“ชุมชนท้องถิ่นต้องสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างพื้นที่ไปพร้อมกัน ทั้งการทำความเข้าใจ กำหนดกติกา จัดทำแผน และจัดสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบข้อมูลที่แม่นยำเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบ ตลอดจนสร้างผู้นำชุมชนท้องถิ่น ทีมงาน ที่มีความรอบรู้ด้านการควบคุมโรค โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ที่สำคัญต้องเชี่ยวชาญในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้วย” นางสาวดวงพร กล่าว

สสส. ฝึกอบรมนักพัฒนา ยึดหลัก 6 ต.ท้องถิ่นสู้โควิด thaihealth

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 แผนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีบทบาทสำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชน ซึ่งเห็นตัวอย่างได้จากการรับมือการระบาดของโควิด -19 ที่ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติการรับมือและป้องกันได้อย่างทันท่วงที การรับมือภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐานต้องเริ่มต้นที่การป้องกัน ดูแลช่วยเหลือกันเองภายในชุมชน คนในชุมชนต้องร่วมคิด วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยในชุมชน พร้อมทั้งทำแผนที่เสี่ยงภัย

จากนั้นร่วมกันกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การเฝ้าระวัง การแบ่งหน้าที่บุคลากรในชุมชน และการทำแผนปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน หลีกเลี่ยง และลดความรุนแรงของภัย หรือเมื่อเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติต่างๆ สามารถนำ หลัก 6 ต. มาประยุกต์ใช้ ซึ่งประกอบไปด้วย เตรียมให้พร้อม ตรวจให้พบ เตือนให้สำเร็จ ตีให้เร็ว ตามให้หมด และตกผลึกการเรียนรู้

สสส. ฝึกอบรมนักพัฒนา ยึดหลัก 6 ต.ท้องถิ่นสู้โควิด thaihealth

“การจัดการภัยพิบัตินั้น เมื่อเรามีการวิเคราะห์ข้อมูล มีแผนท้องถิ่น มีทรัพยากร มีงบประมาณ มีแผนการทำงาน การนำหลัก 6 ต.มาประยุกต์ใช้จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ต.แรก คือต้องเตรียมคนให้พร้อมทุกเรื่อง ทั้งคนเงิน สิ่งของ เหมือนไปรบ ต้องดูรอบด้าน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ไม่ต่างจากการที่ทุกคนมารวมตัวกันอบรมครั้งนี้ คือ ต.ที่ 6 คือการตกผลึก ทบทวน ปรับปรุง เพราะการตกผลึกเรียนรู้ นำไปสู่การทำแผนใหม่ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นพ.พิศิษฐ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม