หนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ ทำสื่อดิจิทัลเลิกบุหรี่

โดย
| |
อ่าน : 10,629

ที่มา : เว็บไซต์มติชน

หนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ ทำสื่อดิจิทัลเลิกบุหรี่ thaihealth

แฟ้มภาพ

เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ  ถ้าเราสามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ จะส่งผลดีมหาศาลในอนาคต ทาง สสส.และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จึงเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมผลิตสื่อดิจิทัล หวังช่วยลดนักสูบหน้าใหม่

สำนักสร้างสรรค์โอกาส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดย DigitorThailand ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จัดเวทีเสวนา หัวข้อสื่อดิจิทัลเปลี่ยนโลก ความท้าทายใหม่ลดนักสูบภาคใต้ ในการปกป้องนักสูบหน้าใหม่ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์สื่อติดแฮชแท็กนักศึกษายุคใหม่ไม่สูบไม่ส่งต่อบุหรี่

นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่ DigitorThailand กล่าวว่า ความท้าทายใหม่ที่ทาง DigitorThailand ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจสื่อดิจิทัลเทคโนโลยีได้มารวมพลังสร้างสรรค์ไอเดียสู่การสร้างสังคมปลอดบุหรี่ หวังที่จะช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านกระบวนการสร้างนักสื่อสารดิจิทัล เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีท่ามกลางวิกฤตใหม่ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนที่เกิดขึ้น

นายวศิน พิพัฒนฉัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 พบว่าภาคใต้มีอัตราการบริโภคสูงที่สุดในประเทศไทย คือ 24.5%

ซึ่งจากรายงานพฤติกรรมการใช้ยาสูบของสมาชิกในครัวเรือน ระหว่างสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณีศึกษาห้าจังหวัดชายแดนใต้ ของสถาบันนโยบายสาธารณะ และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย ศจย.ได้นำเสนอผลการศึกษาว่า จากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จำนวน 850 ครัวเรือนในปีที่ผ่านมา เป็นครัวเรือนที่ไม่สูบจำนวน 562 หลัง คิดเป็น 66.12% และเป็นครัวเรือนที่สูบจำนวน 288 หลัง คิดเป็น 33.88%

นายวศิน กล่าวว่า ส่วนผู้ที่ไม่สูบยาสูบเลยมีจำนวน 668 ราย 78.58% มีผู้สูบทุกวันจำนวน 111 คน คิดเป็น 13.06% และมีผู้ที่เลิกสูบได้จำนวน 71 คน คิดเป็น 8.35% โดยผู้ตอบแบบสำรวจ ได้ตอบว่า กรณีไม่ได้เป็นผู้สูบ แต่มีสมาชิกในบ้านหรือเพื่อนบ้านที่สูบ จะแนะนำให้เขาเลิกสูบ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าถึง 82.71% และตอบว่า สมาชิกในครอบครัวจะเลิกสูบ ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา ถึง 70.35% ซึ่งอาจเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าขณะนี้ภาคใต้คนให้ความสำคัญกับเรื่อง ยาสูบและสุขภาพมากขึ้น

ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ ระบบโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ส่งผลให้ชุมชนและสังคมภาคใต้มีความเป็นเมืองมากขึ้น การใช้สื่อดิจิทอลจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างกระแสการขับเคลื่อนเพื่อการลด ละเลิกยาสูบ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่สำคัญในระดับพื้นที่ภาคใต้

โดยความท้าทายของการควบคุมยาสูบในภาคใต้จะมีด้วยกัน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ยาเส้น 2.บุหรี่ผิดกฎหมาย และ 3.บุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ห้ามนำเข้า ห้ามขายหรือบริการ แต่ก็ยังอาจพบเจอการสูบได้ เนื่องมาจากมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการนำเสนอ และการบังคับใช้กฎหมายที่อาจยังไม่ทั่วถึง ดังนั้น 3 ประเด็นนี้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย การทำงานเรื่องสื่อดิจิทัลเพื่อลดการสูบยาสูบในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง

นายพชร อินทรกุล นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ได้กล่าวถึงที่ผ่านมาตนและเพื่อนมีความสนใจในการผลิตสื่อ จึงได้นำความสามารถมาสร้างสรรค์ผ่านการสื่อสารประเด็นการสร้างสังคมปลอดบุหรี่ จากการได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ DigitorThailand ตัวเองและเพื่อนได้เรียนรู้จากทักษะการผลิตสื่อ และประเด็นในการสื่อสารผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์สื่อติดแฮชแท็กนักศึกษายุคใหม่ไม่สูบไม่ส่งต่อบุหรี่ ที่ร่วมสร้างปรากฎการณ์เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มทักษะจากการลงมือทำสู่การเรียนรู้และตระหนักถึงประเด็นปัญหาสุขภาพมากขึ้น

ที่สำคัญคิดว่ามีความประทับใจที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผ่านการสื่อสารบนโลกสังคมออนไลน์ ที่ถือว่าเป็นเทรนด์ของคนยุคนี้ ยิ่งการได้ทำสื่อประเด็นบุหรี่ ถือว่ามีความท้าทายค่อนนข้างมาก ซึ่งยังมีความเชื่อว่าสื่อสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง และในวันนี้ได้มีโอกาสนำผลงานที่ตัวเองและเพื่อน ได้นำมาสื่อสารเผยแพร่ผ่านเทศกาลภาพยนตร์สั้น ในกิจกรรม IED.MC Short Film ครั้งที่ 7 DREAM ดินแดนแห่งความฝัน ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถสื่อสารให้สาธารณะได้เห็นพลังจากการนำเสนอผลงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) สสส. มีเป้าประสงค์หลักในการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ได้ริเริ่มการสนับสนุนชุดโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ ตั้งแต่ปี 2562 กระจายอยู่ทั่วทุกภาค ด้วยความเชื่อมั่นว่ากลุ่มเด็กเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสาร และหากการมีโจทย์การสื่อสารประเด็นปัญหาด้านสุขภาวะที่ชัดเจน เด็กๆ จะเป็นพลังที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมเกิดขึ้นมากมาย ด้วยความคิดสร้างสรรค์และวิธีการสื่อสารที่เด็กๆ ออกแบบด้วยตัวเอง

สำหรับพื้นที่ภาคใต้นั้น สำนัก 6 ได้ร่วมมือกับ DigitorThailand ในการกระจายโอกาสและพัฒนาทักษะกลุ่มเด็กเยาวชนให้เป็นนักสื่อสารสุขภาวะได้กว่า 170 คน ในพื้นที่ 10 จังหวัด มุ่งเป้าสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อช่วยลดอัตราการสูบบุหรี่โดยเฉพาะกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ ตลอดจนการความรู้และการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะของคนใต้อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ระยะแรก  จังค์ฟู๊ด  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โภชนวิทยามหิดล  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ  ก่อนวัยอันควร  สืบพันธุ์  กระเนื้อ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เนื้อสัตว์ อาหาร 5 หมู่ พืชผักสวนครัว คนรักสุขภาพ โปรตีน ธัญพืช ไขมัน มังสวิรัติ โรคภัยไข้เจ็บ  อาหารต้านโรค  กรมสุึขภาพจิต  แก้เหน็บชา  ดื่มเหล้าบนรถ  สัญญาณไฟ  ขอนแก่น  มูลนิธิสื่อเพื่อ เยาวชน  เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  คุณอวยพร สุธนธัญญาการ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช. รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คสช. สานพลัง สร้างสุขภาวะ  ขับเคลื่อนประเทศไทย  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม