คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2564)

| |
อ่าน : 1,476
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

ทุกการเดินทางย่อมมีเรื่องราวให้จดจำเสมอ ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย หนทางราบรื่นและอุปสรรคขวากหนาม สุขและทุกข์ การเดินทางบนเส้นทางของการสร้างสุขภาวะตลาด 19 ปีที่ผ่านมาของ สสส. ก็เช่นเดียวกัน

ต้นปีนี้ มีข่าวดีที่แจ้งทุกท่านไปตั้งแต่เดือนที่แล้วว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก สมัยที่ 148 ได้ประกาศรับรองให้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับรางวัล Nelson Mandela Award for Health Promotion และจะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 ในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

รางวัลทรงเกียรตินี้ บ่งบอกถึงการยอมรับในแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของไทยในระดับนานาชาติ โดยองค์การอนามัยโลก ได้พิจารณามอบรางวัลให้ สสส. จากเหตุผลสำคัญ 5 ประการ ได้แก่

1. สนับสนุนการพัฒนาและผลักดันให้เกิดกฎหมายและนโยบายที่เอื้อต่อสุขภาพ 2. สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคม ไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะและเท่าเทียม 3. แสงดบทบาทนำในการเผยแพร่ประสิทธิภาพของกลไกนวัตกรรมการเงินการคลังเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ช่วยเหลือประเทศอื่นในการจัดตั้งกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ 4. ส่งมอบคุณค่าที่ได้รับการพิสูจน์แล้วต่อสังคมไทย และยังมีความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อวิกฤต และ 5. มีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของตัวชี้วัดทางสุขภาพ และผลลัพธ์ทางสุขภาพ

เหตุผลเหล่านี้ ช่วยตอกย้ำถึงแนวทางที่ สสส. ใช้ในการสนับสนุนให้เกิดมาตรการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยที่ผ่านมาว่า ดำเนินมาอย่างถูกทาง ไม่ว่าบทบาทการเชื่อมประสาน สร้างพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ การส่งเสริมและผลักดันนโยบาย กฎหมาย ระเบียบในระดับต่างๆ จำนวนมาก ที่ช่วยสร้างกติกาสังคมที่เอื้อสู่การมีสุขภาพดีได้ง่ายขึ้น ร่วมกับการพัฒนาชุมชน องค์กร โครงสร้างสังคม ควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตผู้คน จนร่วมกันส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพที่สำคัญหลาย ๆ ด้าน ทั้งในประชากรโดยรวมและในกลุ่มที่เปราะบาง

การสร้างเสริมสุขภาวะโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนข้างต้น มีรูปธรรมของภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพอันกว้างขวางหลากหลาย ที่มาประสานร่วมยุทธศาสตร์กันเดินทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง และหากรางวัลนี้จะสะท้อนความสำเร็จใด ๆ ที่เกิดขึ้น ก็เป็นความสำเร็จของภาคีเครือข่าย สสส. ทั้งมวล

รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของวงการสุขภาพไทย และประเทศไทยโดยรวมด้วย

สสส. จะยังคงพัฒนาต่อไปในก้าวเดินสู่ทศวรรษที่ 3 มาร่วมเดินทางเคียงข้างกันต่อไปนะครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ