สาระสำคัญของสัญญา

โดย
| |
อ่าน : 387
< ย้อนกลับ หน้าต่อไป >

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2565

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ
1 PO65-00001 ซื้อน้ำดื่ม 29-10-2021
2 PO65-00002 จัดจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาห่วงใยใครไม่ให้เหล้า (ให้เหล้าเท่ากับแช่ง) 29-10-2021
3 PO65-00003 จัดจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาสร้างค่านิยมใหม่เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 29-10-2021
4 PO65-00006 จ้างวิเคราะห์และจัดทำ Training Roadmap Competency ประจำปี 2565 29-10-2021
5 PO65-00007 จ้างสรุปประเด็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   29-10-2021
6 PO65-00008 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 02-11-2021
7 PO65-00009 บริหารจัดการกิจกรรมสื่อสารงานเวทีโชว์ แชร์ เชื่อม 20 ปี ภาคีสร้างสุข 03-11-2021
8 PO65-00010 จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ  05-11-2021
9 PO65-00011 จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 05-11-2021
10 PO65-00012 ซื้อน้ำยาเคมีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้กับระบบ Cooling Tower และ Chiller ประจำปีงบประมาณ 2565 05-11-2021
11 PO65-00013 จ้างซ่อมคอนโทรลระบบขับเคลื่อนประตูอัตโนมัติ 05-11-2021
12 PO65-00014 ซื้อแบตเตอรี่ตู้ไนโตรเจนพร้อมบริการติดตั้ง 05-11-2021
13 PO65-00015 โครงการซื้ออะไหล่ลิฟต์แก้วพร้อมบริการติดตั้งเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด  05-11-2021
14 PO65-00016 จ้างจัดทำนามบัตรผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสส. 05-11-2021
15 PO65-00017 จัดจ้างผลิตป้ายสัญลักษณ์ภายในสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 11-11-2021
16 PO65-00018 ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดองค์การ 11-11-2021
17 PO65-00019 ปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 15 แผน 11-11-2021
18 PO65-00020 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์โซล่าเซลล์พร้อมบริการติดตั้งเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 12-11-2021
19 PO65-00021 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องปั่นไฟฟ้า 12-11-2021
20 PO65-00022 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์รายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2565 12-11-2021
21 PO65-00023 ซื้อกล้อง CCTV พร้อมบริการติดตั้งทดแทนของเดิมที่ชำรุด 12-11-2021
22 PO65-00024 จ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องทำน้ำเย็นปรับอากาศ Chiller ประจำปีงบประมาณ 2565 12-11-2021
23 PO65-00025 จัดทำไฟล์สำเนาออกอากาศสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ห่วงใยใครไม่ให้เหล้า (ให้เหล้าเท่ากับแช่ง) และสร้างค่านิยมใหม่เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 15-11-2021
24 PO65-00026 จัดจ้างผลิตสินค้ากระบอกน้ำชาเพื่อสุขภาวะ 01-11-2021
25 PO65-00027 จ้างผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าสุขภาวะ 08-11-2021
26 PO65-00028 จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 15-11-2021
27 PO65-00030 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการสังเคราะห์และเรียบเรียงบทความสุขภาวะเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์  17-11-2021
28 PO65-00031 เช่าเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อรองรับการตรวจสอบของ 17-11-2021
29 PO65-00032 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างสังเคราะห์และเรียบเรียงต้นฉบับหนังสือรายงานประจำปี 2564 17-11-2021
30 PO65-00033 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างจัดทำระบบ FACEBOOK LIVE สื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ 17-11-2021
31 PO65-00034 ออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6)   17-11-2021
32 PO65-00035 ติดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2564 (เด็กและเยาวชน) พื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ  17-11-2021
33 PO65-00036 ติดตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไป ปี 2564 (เด็กและเยาวชน) พื้นที่ภาคอีสาน 17-11-2021
34 PO65-00037 จัดจ้างผลิตและตัดต่อมิวสิกวิดีโอเวอร์ชันเพิ่มเติม สำหรับงานกิจกรรม สสส. 18-11-2021
35 PO65-00038 จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2565 18-11-2021
36 PO65-00039 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่ระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมบริการติดตั้ง 18-11-2021
37 PO65-00041 ซื้อชุดไส้กรองตู้น้ำดื่มพร้อมบริการติดตั้ง 18-11-2021
38 PO65-00042 จ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 18-11-2021
39 PO65-00043 จ้างบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ประจำปีงบประมาณ 2565 18-11-2021
40 PO65-00044 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์งานจราจรและลานจอดรถภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 18-11-2021
41 PO65-00046 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการ : การรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 22-11-2021
42 PO65-00047 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ กองทุนสวัสดิการภายในสำนักงาน : ร้านค้าสวัสดิการ  ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 22-11-2021
43 PO65-00048 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 22-11-2021
44 PO65-00049 ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ระบบประปา 22-11-2021
45 PO65-00050 จ้างสอบทานการเตรียมความพร้อมในการรองรับการปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2564 22-11-2021
46 PO65-00051 ซื้อโคมไฟพร้อมบริการติดตั้ง 22-11-2021
47 PO65-00052 จ้างซ่อมแซมพัดลมระบบระบายอากาศ แก้ไขน้ำรั่วและระบบท่อระบายน้ำทิ้งชั้น B1  22-11-2021
48 PO65-00053 จ้างซ่อมระบบปรับอากาศชั้น B1 ,1 และ 2 และจ้างซ่อมตู้แช่แข็งที่ศูนย์อาหารชั้น 1 23-11-2021
49 PO65-00054 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.ในกิจกรรมงาน “เครือข่ายทันตกรรมคนพิการ-ผู้สูงอายุ”  23-11-2021
50 PO65-00056 โครงการจ้างซ่อมบำรุงนิทรรศการสืบสร้างสุข ประจำปี 2565 29-11-2021
51 PO65-00057 โครงการจ้างซ่อมบำรุงระบบมัลติมีเดีย ห้อง Green ชั้น B1  26-11-2021
52 PO65-00058 จ้างบริการปรับปรุงห้องดาต้าเซ็นเตอร์ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 26-11-2021
53 PO65-00060 จ้างบำรุงรักษาระบบ ThaiHealth Connect 26-11-2021
54 PO65-00062 จ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 30-11-2021
55 PO65-00063 จ้างปรับปรุงแบบและ BOQ งานปรับพื้นที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 30-11-2021
56 PO65-00064 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงงานประติมากรรมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 30-11-2021
57 PO65-00065 ชั้นเหล็กวางของและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในห้องเก็บของภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 30-11-2021
58 PO65-00067 จัดทำ Website รับสมัครงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 30-11-2021
59 PO65-00068 License Acrobat Pro DC เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายติดตามและประเมินผล 01-12-2021
60 PO65-00070 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจัดซื้อ Package แอปพลิเคชันแชท (Instant Messaging Application)  02-12-2021
61 PO65-00071 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตพัฒนาและสื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะดีทุกมิติผ่านสื่อออนไลน์ 02-12-2021
62 PO65-00072 จัดจ้างปรับปรุงซอฟต์แวร์เว็บไซต์การตลาดเพื่อสังคมเพื่อเชื่อมโยงกับ Digital Object Library 02-12-2021
63 PO65-00073 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารสกู๊ปสร้างเสริมสุขภาพของสสส.และภาคีเครือข่าย  02-12-2021
64 PO65-00074 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสนับสนุนฝ่ายบัญชีการเงิน  02-12-2021
65 PO65-00075 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข้อมูลสื่อสารการส่งเสริมสุขภาพ  03-12-2021
66 PO65-00077 จ้างสำรวจ (survey) รูปแบบเครือข่ายต่างๆ ในสสส. งบประมาณ 08-12-2021
67 PO65-00078 โครงการ:กระบวนการสมดุลชีวิตและการงานแก่บุคลากรของสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. และภาคี Work-Life balance  09-12-2021
68 PO65-00079 จัดทำชุดข้อมูลและพัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 13-12-2021
69 PO65-00080 จัดทำชุดข้อมูลและพัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะ ประเด็นอาหารสุขภาวะและกิจกรรมทางกาย 13-12-2021
70 PO65-00081 จัดทำชุดข้อมูลและพัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะ ประเด็นสุขภาพจิตในระดับมหาวิทยาลัย (งบประมาณ 500,000 บาท) 13-12-2021
71 PO65-00082 จัดทำชุดข้อมูลและพัฒนาสื่อเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะ ประเด็นสุขภาพจิตวัยเด็กและวัยรุ่นตอนต้น 13-12-2021
72 PO65-00083 โครงการ :  การพัฒนาการรายงานผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 14-12-2021
73 PO65-00086 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 14-12-2021
74 PO65-00087 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ ศูนย์กิจการสร้างสุข (Sook Enterprise) ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 14-12-2021
75 PO65-00088 จ้างพัฒนาเนื้อหาเชิงประเด็นตามสถานการณ์ที่อยู่ในกระแสทางสังคม (Hot issue)  15-12-2021
76 PO65-00090 ออกแบบกราฟฟิค และผลิต Video Infographic โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก 16-12-2021
77 PO65-00093 โครงการจ้างจัดทำข้อมูลอาหารและโภชนาการสำหรับ Digital Platform เพื่อการเก็บติดตามวัดประเมินและแสดงผลข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพองค์รวม 17-12-2021
78 PO65-00094 จ้างบำรุงรักษาระบบติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดองค์การ ประจำปีงบประมาณ 2565  17-12-2021
79 PO65-00099 จ้างผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับโครงการการพัฒนารูปแบบของ พชข. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรในเขตเมือง 17-12-2021
80 PO65-00100 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมเวทีแรกพบเพื่อนใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 20-12-2021
81 PO65-00101 โครงการจัดซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในห้องสร้างปัญญา ครั้งที่ 1 20-12-2021
82 PO65-00102 จ้างปรับปรุง API เว็บไซต์ Thaihealth resource center 20-12-2021
83 PO65-00104 จ้างตรวจสอบสภาพอาคารตามกฏหมายตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2565 20-12-2021
84 PO65-00105 จ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านเว็บไซต์ Job Top Gun 20-12-2021
85 PO65-00106 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานสำนักงานสำหรับใช้ภายใน สสส. 20-12-2021
86 PO65-00108 จ้างประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 21-12-2021
87 PO65-00116 จ้างทำคำแก้อุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ อ.439/2564 22-12-2021
88 PO65-00117 จ้างบริการกำจัดแมลงและกำจัดปลวกภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 22-12-2021
89 PO65-00121 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ 23-12-2021
90 PO65-00122 จัดจ้างบุคคลเพื่อพัฒนาแนวทางสร้างเสริมสุขภาพไรเดอร์ 23-12-2021
91 PO65-00040 ซื้ออะไหล่ Booster pump พร้อมบริการติดตั้ง 18-11-2021
92 PO65-00084 จ้างติดตั้งระเบียงเหล็กกันตกบริเวณกระถางต้นไม้ชั้น 6 14-12-2021
93 PO65-00085 จ้างตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2564 14-12-2021
94 PO65-00087 จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ ศูนย์กิจการสร้างสุข (Sook Enterprise) ปีงบประมาณ 2564 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 14-12-2021
95 PO65-00103 จ้างทำป้ายแผนผังเส้นทางหนีไฟ และป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัยพร้อมบริการติดตั้ง 20-12-2021
96 PO65-00104 จ้างตรวจสอบสภาพอาคารตามกฏหมายตรวจสอบอาคาร ประจำปี 2565 20-12-2021
97 PO65-00107 จ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ i-Link 20-12-2021
98 PO65-00112 ซื้อคลอรีนน้ำ 22-12-2021
99 PO65-00113 ซื้อเกลือล้างเรซิ่น 22-12-2021
100 PO65-00114 ซื้ออุปกรณ์ภายในตู้ดับเพลิงชั้นดาดฟ้าพร้อมบริการเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด 22-12-2021

 

หน้า 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ