สาระสำคัญของสัญญา

โดย
| |
อ่าน : 314
< ย้อนกลับ หน้าต่อไป >

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2564

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ
501 PO64-00535 จัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอประกอบเพลงรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อสังคมไทย  03-08-2021
502 PO64-00538 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารชุดข้อมูลสุขภาพดีผ่านสื่อวิทยุ  04-08-2021
503 PO64-00539 จ้างออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม 04-08-2021
504 PO64-00542 จ้างวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ระยะ 3 ปี (2565-2567)  09-08-2021
505 PO64-00547 จ้างจัดทำการเรียนรู้ด้วยตัวเองในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 10-08-2021
506 PO64-00548 จ้างจัดพิมพ์หนังสือจิตวิทยาเด็ก หัวข้อ อ่านนิทาน อ่านลูกรัก  10-08-2021
507 PO64-00549 จ้างจัดพิมพ์หนังสือสุขภาวะทางปัญญา หัวข้อคืนดีกับใจ  10-08-2021
508 PO64-00550 จ้างพัฒนากลยุทธ์ดำเนินงานของศูนย์กิจการสร้างสุข  16-08-2021
509 PO64-00551 โครงการพัฒนารูปแบบขยายผลความรู้ระหว่างพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 10-08-2021
510 PO64-00552 จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบมัลติมีเดียสนับสนุนการจัดงานสื่อสาร 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย (Thaihealth Watch 2022)  20-08-2021
511 PO64-00553 จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารโครงการย่อย 13-08-2021
512 PO64-00554 โครงการจ้างออกแบบปกและจัดหน้าหนังสือสุขภาวะทางปัญญา หัวข้อคืนดีกับใจ  11-08-2021
513 PO64-00555 จ้างเหมาบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือจิตวิทยาเด็ก หัวข้ออ่านนิทาน อ่านลูกรัก  11-08-2021
514 PO64-00556 โครงการจ้างวาดภาพประกอบหนังสือจิตวิทยาเด็ก หัวข้ออ่านนิทาน อ่านลูกรัก 11-08-2021
515 PO64-00557 โครงการจ้างออกแบบปกและจัดหน้าหนังสือจิตวิทยาเด็ก หัวข้ออ่านนิทาน อ่านลูกรัก 11-08-2021
516 PO64-00559 จ้างบำรุงรักษาระบบ ThaiHealth Web Portal และ Single Sign-On  13-08-2021
517 PO64-00562 จ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับภาคี ประจำปีงบประมาณ 2564 13-08-2021
518 PO64-00569 บำรุงรักษาระบบ Robotic Process Automation ประจำปีงบประมาณ 2564 13-08-2021
519 PO64-00570 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ 13-08-2021
520 PO64-00571 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข้อมูลสื่อสารร่วมสานพลังเครือข่ายสุขภาวะ   17-08-2021
521 PO64-00572 จ้างบริหารจัดการกระจายเนื้อหาและข้อมูลสุขภาวะ สำหรับงาน Thaihealth Watch 18-08-2021
522 PO64-00573 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างแปลและเรียบเรียงชุดข้อมูลผลการดำเนินงาน สสส. ฉบับภาษาอังกฤษ  17-08-2021
523 PO64-00574 วิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564 18-08-2021
524 PO64-00575 การสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้เสนอโครงการ สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6)  18-08-2021
525 PO64-00576 จ้างบริหารจัดการบูธของ สสส. ภายในงาน Thailand International Health Expo 18-08-2021
526 PO64-00577 พัฒนาแนวคิดและการนำเสนอประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. 18-08-2021
527 PO64-00578 จ้างจัดพิมพ์กล่องบรรจุหนังสือ หัวข้อ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 18-08-2021
528 PO64-00580 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทย  18-08-2021
529 PO64-00581 จ้างผลิตของเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภาพลักษณ์การดำเนินงานสำนัก 11 19-08-2021
530 PO64-00582 จัดจ้างออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อสนับสนุนและสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโจทย์งาน 19-08-2021
531 PO64-00583 จัดจ้างออกแบบและจัดทำกราฟิกในสื่อสนับสนุนและสื่อให้ความรู้ตามโจทย์งาน 19-08-2021
532 PO64-00584 จัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอเรื่องการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)  19-08-2021
533 PO64-00585 จัดจ้างผลิตคู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (HOME ISOLATION) 19-08-2021
534 PO64-00586 จัดจ้างผลิตสกู๊ปวิดีโอและวิดีโอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสุขภาวะตามโจทย์งาน 19-08-2021
535 PO64-00587 จัดจ้างผลิตสกู๊ปวิดีโอและสื่อรณรงค์งานสุขภาวะตามโจทย์งาน   19-08-2021
536 PO64-00588 จัดจ้างผลิตวิดีโอรณรงค์และสื่อสนับสนุนตามโจทย์งาน 19-08-2021
537 PO64-00589 จัดจ้างพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์เรื่องลดการดื่มแอลกอฮอล์  19-08-2021
538 PO64-00590 โครงการจัดจ้างสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์โควิด-19  18-08-2021
539 PO64-00591 จ้างผลิตสื่อสุขภาวะต้นแบบสำหรับประชาชน ประเด็น มลพิษทางอากาศ (PM2.5) 20-08-2021
540 PO64-00592 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 20-08-2021
541 PO64-00594 จัดจ้างดำเนินการบริหารจัดการการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้าสุขภาวะ  30-07-2021
542 PO64-00596 จ้างออกแบบชุดข้อมูลแนะนำสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 23-08-2021
543 PO64-00597 จ้างผลิตวิดีทัศน์แนะนำสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 23-08-2021
544 PO64-00598 จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ 23-08-2021
545 PO64-00599 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆภายในอาคาร ศรร. 23-08-2021
546 PO64-00602 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ ชื่อเรื่อง รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด  24-08-2021
547 PO64-00603 จ้างผลิตต้นฉบับหนังสือ ฉบับสมบูรณ์พร้อมจัดพิมพ์ ชื่อเรื่อง รักก่อนกำเนิด เกิดก่อนกำหนด  24-08-2021
548 PO64-00604 จัดจ้างดำเนินงานสนับสนุนการขายสินค้าสุขภาวะ  24-08-2021
549 PO64-00605 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลแก่บุคลากร สสส. ประจำปีงบประมาณ 2564   24-08-2021
550 PO64-00606 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์   25-08-2021
551 PO64-00607 จ้างฝึกอบรมวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564  25-08-2021
552 PO64-00610 โครงการ:จ้างตรวจสอบบัญชีและการเงินโครงการภายใต้แผนสุขภาวะชุมชน โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน  25-08-2021
553 PO64-00611 จัดจ้างดูแลเว็บไซด์และจัดทำเนื้อหาเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ปิดเทอมสร้างสรรค์ดอทคอมและสื่อสังคมออนไลน์  25-08-2021
554 PO64-00612 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข้อมูลสื่อสารต้นแบบนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  25-08-2021
555 PO64-00613 โครงการพัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูลการตั้งหนี้-การจ่ายเงิน สำหรับ sage ๓๐๐ โดยระบบ Robotic Process Automation  26-08-2021
556 PO64-00614 จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดในสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข  26-08-2021
557 PO64-00615 โครงการจ้างบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือสุขภาวะทางปัญญา หัวข้อคืนดีกับใจ  26-08-2021
558 PO64-00617 ซื้อสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์สำหรับงานสื่อสารศูนย์กิจการสร้างสุข  27-08-2021
559 PO64-00619 จ้างพัฒนาเว็บไซต์วารสารวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพไทยเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 27-08-2021
560 PO64-00620 จ้าง Manday เพื่อการปรับปรุงระบบ I AM 27-08-2021
561 PO64-00621 จัดทำสื่อเพื่อสนับสนุนการสื่อสารกิจกรรมโชว์ แชร์ เชื่อม ภาคีเครือข่าย 27-08-2021
562 PO64-00622 ซื้ออุปกรณ์ module ของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมบริการติดตั้ง 27-08-2021
563 PO64-00623 จ้างทดสอบสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 27-08-2021
564 PO64-00624 จ้างซ่อมตู้น้ำดื่มร้อน-เย็น 27-08-2021
565 PO64-00625 ซื้อโช๊คอัพประตูพร้อมบริการติดตั้ง 27-08-2021
566 PO64-00626 ซื้ออุปกรณ์เลือกสัญญาณภาพแบบ HDMI 27-08-2021
567 PO64-00640 โครงการซื้ออะไหล่ลิฟต์แก้วและลิฟต์บรรทุกพร้อมบริการติดตั้ง 31-08-2021
568 PO64-00641 ผลิตกระเป๋าผ้าเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์การดำเนินงานสำนัก 11  31-08-2021
569 PO64-00642 "จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าร่มสะพายหลัง โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา งบประมาณจัดสรร 12,840.00 บาท" 31-08-2021
570 PO64-00643 โครงการจ้างย้ายแนวท่อรดน้ำต้นไม้ชั้น 4 และซ่อมฝ้าอลูมิเนียมชั้น 6 31-08-2021
571 PO64-00644 โครงการจ้างเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้ำเย็นเครื่องปรับอากาศ Chiller 31-08-2021
572 PO64-00645 โครงการจ้างซ่อมฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมทาสี  31-08-2021
573 PO64-00646 โครงการจ้างซ่อมแซมประตูหนีไฟฝั่งลิฟต์ขนของ 31-08-2021
574 PO64-00647 โครงการจ้างปรับปรุงแนวท่อ Cooling Tower 31-08-2021
575 PO64-00648 โครงการจ้างสนับสนุนช่วยเหลือและติดตามการจัดการด้านบัญชีการเงินและบริหารโครงการสำหรับภาคีแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 31-08-2021
576 PO64-00649 โครงการจ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตขัดมันชั้น 2 31-08-2021
577 PO64-00650 โครงการซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงประกาศพร้อมบริการติดตั้ง ทดแทนของเดิมที่ชำรุด  31-08-2021
578 PO64-00651 โครงการซื้อ Inverter ระบบ Fan และ Pump พร้อมบริการติดตั้ง  31-08-2021
579 PO64-00652 โครงการซื้อ inverter และอุปกรณ์โซลาร์เซลล์พร้อมบริการติดตั้ง 31-08-2021
580 PO64-00654 ซื้อ Motorlight Valve หัวขับ และ Butterfly Valve ของระบบ Ball cleaning พร้อมบริการติดตั้ง 31-08-2021
581 PO64-00656 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตของขวัญในวาระปีใหม่  01-09-2021
582 PO64-00657 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างพัฒนาเนื้อหาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  01-09-2021
583 PO64-00658 จัดจ้างผลิตคู่มือคุยเรื่องเพศกับลูก 01-09-2021
584 PO64-00659 จัดจ้างผลิตชุดแบคดรอป (Back Drop)และผ้าคลุมโต๊ะสำหรับจัดกิจกรรม 01-09-2021
585 PO64-00661 โครงการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น 4 และชั้น B1  01-09-2021
586 PO64-00662 จ้างพัฒนาแนวคิดการสร้างประสบการณ์ด้านสุขภาวะของผู้ใช้บริการ 01-09-2021
587 PO64-00663 จ้างพัฒนากรอบแนวคิดและขอบเขตขององค์ความรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์สุขภาวะ 02-09-2021
588 PO64-00664 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตของสื่อสารสร้างเสริมสุขภาวะ 01-09-2021
589 PO64-00665 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตชุดของขวัญสื่อสัมพันธ์ 01-09-2021
590 PO64-00666 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตสื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 01-09-2021
591 PO64-00667 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการ จ้างผลิตสื่อบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ 01-09-2021
592 PO64-00670 จ้างบริหารจัดการกระจายเนื้อหาและข้อมูลศูนย์กิจการสร้างสุข (SOOK Enterprise) ผ่านผู้มีอิทธิพลออนไลน์ 02-09-2021
593 PO64-00671 จ้างบริหารจัดการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ 02-09-2021
594 PO64-00672 จ้างบริหารจัดการพื้นที่นิทรรศการและจุดเรียนรู้ในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  02-09-2021
595 PO64-00673 จ้างออกแบบกิจกรรมสำหรับประชาชนที่ใช้บริการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 02-09-2021
596 PO64-00674 จ้างจัดงานประกวดออกแบบกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะกับองค์กร (Hackathon SOOK) 03-09-2021
597 PO64-00675 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพคนไทยสุขภาพดี 4 มิติ 07-09-2021
598 PO64-00676 "จัดทำวิดีโอแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวตามโจทย์งาน งบประมาณจัดสรร 150,000.00 บาท" 07-09-2021
599 PO64-00677 จัดจ้างออกแบบวาดภาพประกอบและจัดทำสื่อทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  07-09-2021
600 PO64-00678 "จัดจ้างวาดภาพประกอบและออกแบบจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ของ สสส." 07-09-2021

 

หน้า 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ