สาระสำคัญของสัญญา

โดย
| |
อ่าน : 367
< ย้อนกลับ หน้าต่อไป >

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2564

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ
401 PO64-00428 จ้างผลิตชุดข้อมูลสร้างความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ 14-06-2021
402 PO64-00429 จ้างบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเว็บไซต์หลัก สสส. 15-06-2021
403 PO64-00430 จ้างผลิตวิดีทัศน์อินโฟกราฟฟิกแอนิเมชั่นภายใต้แผนการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสังคม 15-06-2021
404 PO64-00431 จ้างรื้อฝ้าและทำกันซึมจากภายในสำนักงานชั้น 4,5 และชั้น 6 15-06-2021
405 PO64-00432 จ้างบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 15-06-2021
406 PO64-00433 ซื้ออะไหล่ซ่อมตู้น้ำดื่มพร้อมบริการติดตั้งและซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบถังคว่ำทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021
407 PO64-00434 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อใช้สำรองไฟฟ้าและทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021
408 PO64-00435 ซื้อโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้แสดงค่าพลังงานและจอ signage เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021
409 PO64-00437 จ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลสุขภาวะผ่านการดำเนินงานระบบสื่อสังคมออนไลน์ 15-06-2021
410 PO64-00438 จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและระบบควบคุมการจัดการเครื่องทำความเย็น ประจำปีงบประมาณ 2564 15-06-2021
411 PO64-00439 จ้างจัดฝึกอบรมในหลักสูตรครบเครื่องสร้าง Infographic Media & Presentation ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ 15-06-2021
412 PO64-00440 จ้างผลิตและสื่อสารประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนทุกช่วงวัยผ่ายสื่อวิทยุ 15-06-2021
413 PO64-00441 จัดจ้างออกแบบสื่อเพื่อสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ 17-06-2021
414 PO64-00442 จ้างวิจัยเพื่อสำรวจและประเมินผลลัพธ์จากการจัดกระบวนการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะ 17-06-2021
415 PO64-00443 จ้างพัฒนาเนื้อหาและสื่อสารข้อมูลสถาบันการสร้างเสริมสุขภาพ 17-06-2021
416 PO64-00444 จ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์บันทึกจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 15-06-2021
417 PO64-00447 จ้างปรับปรุงห้องตรวจสุขภาพ Health Check Up ชั้น 1 17-06-2021
418 PO64-00449 ซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศประเภทดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในห้องสร้างปัญญา 17-06-2021
419 PO64-00450 จ้างบำรุงรักษาระบบม่านบังแสงอัตโนมัติ (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2564 17-06-2021
420 PO64-00451 จ้างบำรุงรักษาท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศ Ball Cleaning ประจำปีงบประมาณ 2564 17-06-2021
421 PO64-00452 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น NCDs และ Health Literacy ชุดที่ 4 17-06-2021
422 PO64-00453 จัดซื้อโปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ 18-06-2021
423 PO64-00454 จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564 16-06-2021
424 PO64-00455 จ้างศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าและจัดทำชิ้นงานสื่อสาร (Infographic) 22-06-2021
425 PO64-00456 ซื้อสารกรองเรซิ่นและอุปกรณ์พร้อมบริการเปลี่ยน 22-06-2021
426 PO64-00458 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่จ้างตามภารกิจ จำนวน 1 เครื่อง 22-06-2021
427 PO64-00459 ซื้อเครื่อง Smart Card Reader พร้อมบริการติดตั้ง 22-06-2021
428 PO64-00461 จ้างพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อรองรับการระบุประเภทตัวชี้วัดและการออกรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 24-06-2021
429 PO64-00463 จ้างอบรมหลักสูตร High Impact Presentation 23-06-2021
430 PO64-00464 ซื้อโปรแกรมสร้างเอกสารรายงานในรูปแบบPDF ประจำปี 2564 23-06-2021
431 PO64-00465 จ้างบันทึกภาพนิ่งสนับสนุนการสื่อสารสร้างสุขภาพ 23-06-2021
432 PO64-00466 จ้างจัดหาภาพลิขสิทธิ์รูปภาพประกอบและภาพเวกเตอร์สำหรับสื่อออนไลน์ 23-06-2021
433 PO64-00467 จ้างจัดทำสื่อสนับสนุนการสื่อสารกิจกรรมและภาพลักษณ์องค์กร สสส.  23-06-2021
434 PO64-00468 จ้างพัฒนาแผนหลักระยะ 3 ปี และแผนดำเนินงานประจำปี แผนควบคุมยาสูบ 22-06-2021
435 PO64-00469  จ้างจัดเรียงอักษรภาษาต่าง ๆ ในคู่มือวัคซีนสู้โควิด 23-06-2021
436 PO64-00473 จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสื่อสารประจำชั้น ประจำปีงบประมาณ 2564 30-06-2021
437 PO64-00504 จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประด็น PM 2.5 03-08-2021
438 PO64-00507 จ้างปรับปรุงการพัฒนาบริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 03-08-2021
439 PO64-00513 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 03-08-2021
440 PO64-00526 จ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทุนมนุษย์ 02-08-2021
441 PO64-00527 จ้างผลิตหนังสือทิศทางและเป้าหมาย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565-2574) ของกองทุนฯ 02-08-2021
442 PO64-00528 จัดจ้างผลิตเพลงและมิวสิควิดีโอประกอบเพลงโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 02-08-2021
443 PO64-00531 จ้างการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Internal Customer Satisfaction : ICS) 02-08-2021
444 PO64-00534 จ้างจัดทำสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อดิจิตอลเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ครั้งที 2 03-08-2021
445 PO64-00535 จัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอประกอบเพลงรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อสังคมไทย 03-08-2021
446 PO64-00536 จ้างประเมิน (ออนไลน์) Functional Competency ปี 2564 04-08-2021
447 PO64-00541 จ้างพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สานพลังการสร้างเสริมสุขภาวะ 05-08-2021
448 PO64-00544 จ้างออกแบบและผลิตสื่อสนับสนุนการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021) 09-08-2021
449 PO64-00285 จัดจ้างผลิตเพลงโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 24-03-2021
450 PO64-00288 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 24-03-2021
451 PO64-00340 จ้างเหมาบริการจัดการขนย้าย และกำจัดสิ่งของภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19-04-2021
452 PO64-00368 จ้างสรุปประเด็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สสส. ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 30-04-2021
453 PO64-00436 โครงการจัดจ้างงานกำจัดวัชพืชสำหรับงานภูมิทัศน์บริเวณรอบนอกอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 15-06-2021
454 PO64-00445 โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบประตูอัตโนมัติรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) 17-06-2021
455 PO64-00446 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 17-06-2021
456 PO64-00448 จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 17-06-2021
457 PO64-00457 บำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 22-06-2021
458 PO64-00460 โครงการจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้ง 22-06-2021
459 PO64-00474 จ้างปรับแก้ไขปกและเนื้อในหนังสือนิทาน 3 เรื่อง หัวข้ออ่านดอยสุเทพ 05-07-2021
460 PO64-00476 โครงการ : License Acrobat Pro DC 28-06-2021
461 PO64-00477 ตัวชี้วัดองค์การ เพื่อรองรับการตั้งตัวชี้วัด การปรับปรุงตัวชี้วัดระหว่างปี และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดองค์การ โดย ฝ่ายติดตามและประเมินผล 12-07-2021
462 PO64-00478 จ้างพัฒนาระบบ API (Web Service) สำหรับเชื่อมต่อระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กับระบบสารสนเทศภายใน ของ สสส. 12-07-2021
463 PO64-00479 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบ ThaiHealth Contact Center (THCC) 08-07-2021
464 PO64-00480 บำรุงรักษาระบบรายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ 2564  30-06-2021
465 PO64-00481 "จัดจ้างส่งหนังสือนิทานอานีฟกับกอล์ฟ,เรายังรักกันทุกวันนะจ๊ะ,มาล้างมือกันเถอะ ภาษาพม่า งบประมาณ 26,000 บาท" 09-07-2021
466 PO64-00482 จัดจ้างผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 09-07-2021
467 PO64-00483 จ้างบริการ Adobe Creative Cloud 08-07-2021
468 PO64-00484 ซื้อ Break Glass พร้อมบริการติดตั้ง 08-07-2021
469 PO64-00485 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 08-07-2021
470 PO64-00486 จ้างบริการต่ออายุ License Adobe Acrobat ประจำปีงบประมาณ 2564 09-07-2021
471 PO64-00487 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและอุปกรณ์ในร้าน SOOK SHOP จากน้ำรั่ว 09-07-2021
472 PO64-00489 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตเนื้อหาการสื่อสารบทบาทภาพลักษณ์ภายในองค์กร  12-07-2021
473 PO64-00493 จัดจ้างผลิตสื่อสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดการร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 13-07-2021
474 PO64-00495 จัดพิมพ์โปสเตอร์เครื่องมือสื่อสารและการเรียนรู้สำหรับครอบครัว 13-07-2021
475 PO64-00496 จัดจ้างสื่อและบุคคลเพื่อสื่อสารสาธารณะเรื่องนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 13-07-2021
476 PO64-00497 จ้างสนับสนุนดูแลเว็บไซต์ประชากรกลุ่มเฉพาะ "เว็บไซต์นับเราด้วยคน" 07-07-2021
477 PO64-00498 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงค่านิยมการสร้างเสริมสุขภาพ  14-07-2021
478 PO64-00499 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตบทความสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างเสริมสุขภาพ 14-07-2021
479 PO64-00500 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างต่ออายุการใช้บริการ Adobe Creative Cloud 15-07-2021
480 PO64-00501 ปรับปรุงระบบบริหารโครงการเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ2564 15-07-2021
481 PO64-00503 จ้างสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และงานธรรมาภิบาลข้อมูล สสส. ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 27-07-2021
482 PO64-00505 โครงการจ้างผลิตชุดเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ ประเด็น PM 2.5  23-07-2021
483 PO64-00506 จ้างจัดส่งสื่อการเรียนรู้สุขภาวะให้กับพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เพื่อนำใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้ด้งกล่าวขยายผลองค์ความรู้สู่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่  23-07-2021
484 PO64-00508 ถอดบทเรียนกลไก “ศูนย์สุขใจ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายผลต้นแบบการดำเนินงานของศูนย์สุขใจให้กับ พชอ.อื่นๆทั่วประเทศ 27-07-2021
485 PO64-00509 พัฒนากรอบและจัดทำคู่มือการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของ สสส. (กรอบการประเมินผลใหม่) 27-07-2021
486 PO64-00510 บำรุงรักษาระบบอีเลิร์นนิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย สสส. ประจำปีงบประมาณ 2564  15-07-2021
487 PO64-00511 "โครงการจ้างจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 2 (งบประมาณ 40,000 บาท)" 27-07-2021
488 PO64-00512 "โครงการจ้างบริหารจัดการระบบและข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันส่งเสริมการอ่านเพื่อสุขภาวะ (SOOK Library Application) ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณ 500,000 บาท) (59)" 27-07-2021
489 PO64-00517 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างนักแสดงชายร่วมพัฒนางานสื่อสารสุขภาวะ 20-07-2021
490 PO64-00518 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างบริหารจัดการและวางกลยุทธการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียองค์กร 20-07-2021
491 PO64-00520 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตข่าวสั้นเพื่อสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ  23-07-2021
492 PO64-00521 จัดจ้างผลิตสื่อเผยแพร่เพื่อช่วยเหลือเด็กเล็กและครอบครัวเปราะบางในวิกฤตโควิด-19  23-07-2021
493 PO64-00522 จัดจ้างทำรายงานการศึกษาบทเรียนที่ดีของการจัดการระดับปฐมภูมิเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศต่าง ๆ 23-07-2021
494 PO64-00524 จ้างจัดพิมพ์หนังสือสุขภาวะทางปัญญา หัวข้อ ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร 30-07-2021
495 PO64-00525 จ้างจัดพิมพ์หนังสือนิทาน 3 เรื่อง หัวข้ออ่านดอยสุเทพ 30-07-2021
496 PO64-00527 จ้างผลิตหนังสือทิศทางและเป้าหมาย ระยะ 10 ปี  (พ.ศ. 2565-2574) ของกองทุนฯ  02-08-2021
497 PO64-00529 จัดจ้างผลิตคู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา 02-08-2021
498 PO64-00530 จ้างพิมพ์การ์ดเพื่อนใจ 02-08-2021
499 PO64-00532 จัดจ้างผลิตป้ายโฆษณาแบบตั้งโต๊ะ รณรงค์ฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกาย 02-08-2021
500 PO64-00533 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน (เครื่องเลเซอร์พอยเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง / เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง)  03-08-2021

 

หน้า 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ