สาระสำคัญของสัญญา

โดย
| |
อ่าน : 400
< ย้อนกลับ หน้าต่อไป >

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2564

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ หมายเหตุ
301 PO64-00341 จ้างจัดงานแถลงความร่วมมือ Precision Health Promotion บริการข้อมูลเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเฉพาะบุคคล เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร สร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงานของ สสส. 19-04-2021  
302 PO64-00342 จ้างบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) 19-04-2021  
303 PO64-00343 จ้างผลิตสื่อต้นแบบชุดสื่อการเรียนรู้การพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19-04-2021  
304 PO64-00344 โครงการจ้างสนับสนุนกลไก “ศูนย์สุขใจ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการทำงานของภาคีเครือข่าย พชอ. และสามารถขยายผลต่อได้ 19-04-2021  
305 PO64-00345 บริหารจัดการและผลิตสื่อสนับสนุนการจัดงาน Thaihealth Watch 2022 19-04-2021  
306 PO64-00346 จ้างบริหารจัดการกระจายเนื้อหาและข้อมูลสุขภาวะ Thaihealth Watch ผ่านผู้มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์ 19-04-2021  
307 PO64-00347 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานตรวจสอบโครงการ ประจำปี 2564 โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 22-04-2021  
308 PO64-00349 โครงการจัดซื้อถ่ายชาร์ตและแท่นชาร์ตสำหรับบริการในห้องประชุมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 23-04-2021  
309 PO64-00350 โครงการจัดจ้างพิมพ์คู่มือบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 23-04-2021  
310 PO64-00351 จัดจ้างผลิตป้ายตั้งโต๊ะ QR Code และสายด่วนโควิด  27-04-2021  
311 PO64-00352 จ้างจัดทำวารสารการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับพิเศษ วาระครบรอบ 20 ปี สสส. 27-04-2021  
312 PO64-00353 จ้างบริหารจัดการพื้นที่เรียนรู้ในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ "ห้อง Health Check Up" ประจำปีงบประมาณ 2564 28-04-2021  
313 PO64-00355 จ้างบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารองค์ความรู้สุขภาวะกับกลุ่มเป้าหมายประชาชน  29-04-2021  
314 PO64-00356 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Analytical for problem Solving and Decision Making 29-04-2021  
315 PO64-00357 จ้างบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย ห้อง fitness อาคาร ศรร. 30-04-2021  
316 PO64-00358 จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ 30-04-2021  
317 PO64-00359 จัดซื้อรถเข็นเพื่อรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้บริการภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะพร้อมบริการจัดส่ง 30-04-2021  
318 PO64-00361 จัดซื้อม่านม้วนห้องผู้อำนวยการฝ่ายของชั้น 4 โซนสวนสาธารณะและห้องรับรอง 401 ชั้น 4  03-05-2021  
319 PO64-00362 จ้างซ่อมบำรุงสื่อการเรียนรู้สุขภาวะ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสื่อชุดความรู้สุขภาวะในรูปแบบชุดนิทรรศการยืมคืนที่ได้รับความเสียหายและทดแทนบางส่วนที่สูญหายไป 03-05-2021  
320 PO64-00365 จ้างทบทวนปรับปรุงและจัดทำบรรยายลักษณะงาน 05-05-2021  
321 PO64-00366 จ้างทบทวนและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน 05-05-2021  
322 PO64-00371 จัดจ้างสื่อหนังสือพิมพ์ข่าวสด เพื่อลงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 05-05-2021  
323 PO64-00372 จัดจ้างสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อลงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 05-05-2021  
324 PO64-00373 จ้างจัดทำองค์ความรู้การบริหารจัดการนิทรรศการและจุดเรียนรู้ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 13-05-2021  
325 PO64-00375 จ้างพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเรียกดูข้อมูลการจ้างงาน 13-05-2021  
326 PO64-00376 เช่า คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง 13-05-2021  
327 PO64-00377 จ้างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 07-05-2021  
328 PO64-00378 จ้างพัฒนาระบบเพิ่มเติมเพื่อรองรับการสร้างพื้นที่เรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบกลางรองรับการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันองค์ความรู้สุขภาวะสำหรับภาคีเครือข่าย สสส. 13-05-2021  
329 PO64-00379 จัดจ้างพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์งดเหล้าเข้าพรรษา 13-05-2021  
330 PO64-00381 จัดซื้อเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ประจำห้องพยาบาล สสส. 13-05-2021  
331 PO64-00382 จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 13-05-2021  
332 PO64-00383 จัดจ้างผลิตคู่มือ และโปสเตอร์วัคซีน โควิด-19 11-05-2021  
333 PO64-00385 จ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลผู้นำการสร้างเสริมสุขภาพในสื่อโซเชียลมีเดีย 14-05-2021  
334 PO64-00386 จ้างดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 14-05-2021  
335 PO64-00387 จ้างผลิตและพัฒนาสกู๊ปข่าวโทรทัศน์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 17-05-2021  
336 PO64-00388 จ้างบริหารจัดการและออกแบบเนื้อหาในช่องทางการสื่อสารสาธารณะของสำนักสร้างสรรค์โอกาส 17-05-2021  
337 PO64-00389 จ้างพัฒนาสื่อสุขภาวะต้นแบบสำหรับประชาชน ประเด็น มลพิษทางอากาศ (PM2.5) 18-05-2021  
338 PO64-00390 จัดจ้างสื่อป้ายรอรถประจำทาง เพื่อรณรงค์ประเด็นวัคซีนโควิด 19 ประจำปี 2564 17-05-2021  
339 PO64-00391 จ้างบริการปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์ 20-05-2021  
340 PO64-00392 จ้างวิจัยทางการตลาดและความต้องการเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย SOOK Enterprise 28-05-2021  
341 PO64-00393 จ้างออกแบบข้อมูลและจัดทำชิ้นงานเพื่อสื่อสารเรื่องนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 21-05-2021  
342 PO64-00395 จัดจ้างทำต้นฉบับหนังสือ Spiritual Health for Resilient Society   21-05-2021  
343 PO64-00396 "จัดจ้างออกแบบคู่มือวัคซีนสู้โควิด" 21-05-2021  
344 PO64-00397 "จ้างออกแบบและวาดภาพประกอบสื่อสนับสนุนและสื่อให้ความรู้" 21-05-2021  
345 PO64-00400 จ้างอบรมหลักสูตร KM for Productivity Boot Camp 24-05-2021  
346 PO64-00401 จัดซื้อเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้งานกับเว็บไซต์ของ สสส. 25-05-2021  
347 PO64-00404 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องอาหารภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 31-05-2021  
348 PO64-00405 จัดจ้างออกแบบโครงเรื่องจากฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บไซต์เรื่องนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 31-05-2021  
349 PO64-00406 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับใช้ในงานออกแบบกราฟฟิก 31-05-2021  
350 PO64-00407 จ้างถอดบทเรียนและออกแบบกระบวนการพัฒนาแนวทางบ่มเพาะพื้นที่เรียนรู้ (Learning Space) เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 31-05-2021  
351 PO64-00409 จ้างบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศภายในอาคาร ศรร.ประจำปีงบประมาณ 2564  01-06-2021  
352 PO64-00410 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ 01-06-2021  
353 PO64-00411 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภท Air Chiller และ VRV Type ประจำปีงบประมาณ 2564 01-06-2021  
354 PO64-00412 จัดซื้ออุปกรณ์นำเสนอสำหรับบริการในห้องประชุม ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  01-06-2021  
355 PO64-00414 จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) Prime Minister’s Award Health Promotion 02-06-2021  
356 PO64-00415 จ้างอบรมหลักสูตร Excel In Essence  01-06-2021  
357 PO64-00416 จ้างอบรมหลักสูตร Say It With Report 01-06-2021  
358 PO64-00419 จ้างศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี ภาษี และพัสดุ สำหรับภาคี  07-06-2021  
359 PO64-00422 จ้างพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมสื่อสารสุขภาวะผ่านแหล่งเรียนรู้ 08-06-2021  
360 PO64-00423 จ้างจัดการการกระจายสื่อองค์ความรู้สุขภาวะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย-ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 08-06-2021  
361 PO64-00424 จ้างจัดอบรมการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน 09-06-2021  
362 PO64-00426 จ้างบริการระบบประชุมมัลติมีเดียทางไกล (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 110,000 บาท) 11-06-2021  
363 PO64-00427 ซื้ออะไหล่งานระบบภาพและเสียงของห้องประชุมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะพร้อมบริการติดตั้ง 14-06-2021  
364 PO64-00428 จ้างผลิตชุดข้อมูลสร้างความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพ และสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ 14-06-2021  
365 PO64-00429 จ้างบริหารจัดการระบบปฏิบัติการเว็บไซต์หลัก สสส. 15-06-2021  
366 PO64-00431 จ้างรื้อฝ้าและทำกันซึมจากภายในสำนักงานชั้น 4,5 และชั้น 6 15-06-2021  
367 PO64-00432 จ้างบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 15-06-2021  
368 PO64-00433 ซื้ออะไหล่ซ่อมตู้น้ำดื่มพร้อมบริการติดตั้งและซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบถังคว่ำทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021  
369 PO64-00434 ซื้อเครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อใช้สำรองไฟฟ้าและทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021  
370 PO64-00435 ซื้อโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้แสดงค่าพลังงานและจอ signage เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 15-06-2021  
371 PO64-00437 จ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลสุขภาวะผ่านการดำเนินงานระบบสื่อสังคมออนไลน์ 15-06-2021  
372 PO64-00438 จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างและระบบควบคุมการจัดการเครื่องทำความเย็น ประจำปีงบประมาณ 2564 15-06-2021  
373 PO64-00440 จ้างผลิตและสื่อสารประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อคนทุกช่วงวัยผ่ายสื่อวิทยุ 15-06-2021  
374 PO64-00441 จัดจ้างออกแบบสื่อเพื่อสนับสนุนงานวิเทศสัมพันธ์ 17-06-2021  
375 PO64-00442 จ้างวิจัยเพื่อสำรวจและประเมินผลลัพธ์จากการจัดกระบวนการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะ 17-06-2021  
376 PO64-00447 จ้างปรับปรุงห้องตรวจสุขภาพ Health Check Up ชั้น 1 17-06-2021  
377 PO64-00449 ซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศประเภทดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในห้องสร้างปัญญา 17-06-2021  
378 PO64-00453 จัดซื้อโปรแกรมจัดการประชุมออนไลน์ 18-06-2021  
379 PO64-00454 จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2564 16-06-2021  
380 PO64-00455 จ้างศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้าและจัดทำชิ้นงานสื่อสาร (Infographic) 22-06-2021  
381 PO64-00458 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่จ้างตามภารกิจ จำนวน 1 เครื่อง 22-06-2021  
382 PO64-00459 ซื้อเครื่อง Smart Card Reader พร้อมบริการติดตั้ง 22-06-2021  
383 PO64-00463 จ้างอบรมหลักสูตร High Impact Presentation 23-06-2021  
384 PO64-00465 จ้างบันทึกภาพนิ่งสนับสนุนการสื่อสารสร้างสุขภาพ 23-06-2021  
385 PO64-00467 จ้างจัดทำสื่อสนับสนุนการสื่อสารกิจกรรมและภาพลักษณ์องค์กร สสส. 23-06-2021  
386 PO64-00408 จ้างจัดทำหนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ 20 ปี สสส. 01-06-2021  
387 PO64-00409 จ้างบำรุงรักษาระบบเสียงประกาศภายในอาคาร ศรร.ประจำปีงบประมาณ 2564  01-06-2021  
388 PO64-00410 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ 01-06-2021  
389 PO64-00411 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประเภท Air Chiller และ VRV Type ประจำปีงบประมาณ 2564 01-06-2021  
390 PO64-00412 จัดซื้ออุปกรณ์นำเสนอสำหรับบริการในห้องประชุม ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  01-06-2021  
391 PO64-00414 จ้างออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) Prime Minister’s Award Health Promotion 02-06-2021  
392 PO64-00415 จ้างอบรมหลักสูตร Excel In Essence  01-06-2021  
393 PO64-00416 จ้างอบรมหลักสูตร Say It With Report 01-06-2021  
394 PO64-00418 จ้างดำเนินการสังเคราะห์และเรียบเรียงวารสารจดหมายข่าวสร้างสุข 04-06-2021  
395 PO64-00419 จ้างศูนย์สนับสนุนด้านการเงิน การบัญชี ภาษี และพัสดุ สำหรับภาคี  07-06-2021  
396 PO64-00422 จ้างพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมสื่อสารสุขภาวะผ่านแหล่งเรียนรู้ 08-06-2021  
397 PO64-00423 จ้างจัดการการกระจายสื่อองค์ความรู้สุขภาวะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย-ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 08-06-2021  
398 PO64-00424 จ้างจัดอบรมการมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน 09-06-2021  
399 PO64-00426 จ้างบริการระบบประชุมมัลติมีเดียทางไกล  11-06-2021  
400 PO64-00427 ซื้ออะไหล่งานระบบภาพและเสียงของห้องประชุมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะพร้อมบริการติดตั้ง 14-06-2021  
 

หน้าที่ 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ