สาระสำคัญของสัญญา

โดย
| |
อ่าน : 529
< ย้อนกลับ หน้าต่อไป >

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2564

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ หมายเหตุ
201 PO64-00221 จัดซื้อสื่อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในห้องสร้างปัญญา ครั้งที่ 2 จำนวน 114 รายการ 228 เล่ม 23-02-2021  
202 PO64-00222 จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพันธมิตรเครือข่ายห้องสร้างปัญญา 23-02-2021  
203 PO64-00223 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสร้างสุขภาพคนไทยเพื่อสังคมไทย 23-02-2021  
204 PO64-00224 จ้างจัดทำข้อมูลบทความนวัตกรรมสุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาพ มุมศึกษาหาความสุข 23-02-2021  
205 PO64-00225 เช่าพื้นที่จัดเก็บสื่อนิทรรศการและสื่ออื่นๆ ของ สสส. 24-02-2021  
206 PO64-00226 ค่าซอฟท์แวร์โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์จ้างต่ออายุโปรแกรม Adobe เพื่อสนับสนุนงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 24-02-2021  
207 PO64-00227 จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประกอบกิจกรรมนิทรรศการสืบสร้างสุข ประเด็น NCDs 24-02-2021  
208 PO64-00228 จ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านเว็บไซต์ JobsDB.com ภายในระยะเวลา 1 ปี 24-02-2021  
209 PO64-00229 จัดชื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับใช้ในงานออกแบบกราฟิกดีไซน์ 24-02-2021  
210 PO64-00230 จ้างทำซองเอกสารน้ำตาลแบบทึบ A4 มีโลโก้ สสส. 24-02-2021  
211 PO64-00231 จ้างเหมาบริการจัดทำการวิเคราะห์งานและระบบสารสนเทศด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ เพื่อจัดทำร่างข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง หรือ TOR (Term of Reference) 25-02-2021  
212 PO64-00232 จ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านเว็บไซต์ Job Top Gun ภายในระยะเวลา 1 ปี 25-02-2021  
213 PO64-00233 จัดซื้อชุดไมโครโฟนตั้งโต๊ะไร้สายเพื่อรองรับการประชุมทางไกลแบบ Online พร้อมบริการติดตั้ง 25-02-2021  
214 PO64-00234 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  25-02-2021  
215 PO64-00236 จ้างบำรุงรักษาระบบน้ำปั๊มน้ำ chiller รายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2564 01-03-2021  
216 PO64-00237 ซื้อมอเตอร์ของ Cooling Tower พร้อมบริการติดตั้งและล้างท่อ condenser pump 01-03-2021  
217 PO64-00239 จ้างจัดทำสื่อทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอลเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารครั้งที่ 1 03-03-2021  
218 PO64-00240 ซื้อกล้อง CCTV และอุปกรณ์พร้อมบริการติดตั้ง 04-03-2021  
219 PO64-00241 จ้างพัฒนาแนวทางการจัดพื้นที่เรียนรู้ในการพัฒนาศัพกยภาพพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อการเลี้ยงดูเด็กให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในองค์กร 04-03-2021  
220 PO64-00244 จ้างปรับแก้ไขปกและเนื้อหาในหนังสือนิทาน 3 เรื่อง หัวข้อเด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 05-03-2021  
221 PO64-00245 เช่าพื้นที่ Server เว็บไซด์ www.happy8workplace.com ของสำนักสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร 05-03-2021  
222 PO64-00251 จ้างทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์เรื่องนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า 08-03-2021  
223 PO64-00255 จ้างสนับสนุนเนื้อหาในระบบ THRC 11-03-2021  
224 PO64-00260 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ช่วยนักวิชาการและผู้ช่วยเลขานุการพร้อมอุปกรณ์ไอทีจำนวน 2 เครื่อง  10-03-2021  
225 PO64-00242 จ้างผลิตสื่อชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ ประเด็น สุขภาพจิต 04-03-2021  
226 PO64-00243 จ้างผลิตสื่อชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ ประเด็น ฝุ่น PM 2.5 04-03-2021  
227 PO64-00250 ซื้อกล่องสำหรับจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 08-03-2021  
228 PO64-00252 ซื้อแบตเตอรี่และอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมบริการติดตั้ง 08-03-2021  
229 PO64-00254 จ้างผลิตวีดีทัศน์เพื่อใช้สนับสนุนการรับคณะศึกษาดูงาน สสส. 09-03-2021  
230 PO64-00256 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น NCDs ชุดสุขภาพจิต 11-03-2021  
231 PO64-00257 จ้างออกแบบและเผยแพร่ข้อมูลสุขภาวะบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 15-03-2021  
232 PO64-00258 จ้างพัฒนาคู่มือและรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2564 15-03-2021  
233 PO64-00259 จัดซื้อแพ็กเกจแบบสมัครสมาชิกให้สิทธิในการใช้งานภาพถ่ายภาพประกอบและเวกเตอร์ 16-03-2021  
234 PO64-00261 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารเพื่อสร้างค่านิยมสุขภาวะไทย 16-03-2021  
235 PO64-00262 จ้างเหมาดำเนินการจัดงานสื่อสาร 10 พฤติกรรมสุขภาพคนไทย ปี 2563  Thaihealth Watch สัญจร 16-03-2021  
236 PO64-00263 จ้างสำรวจความต้องการพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำหรับการส่งต่อองค์ความรู้ เพื่อสำรวจความต้องการพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำหรับการส่งต่อองค์ความรู้ 16-03-2021  
237 PO64-00265 วิเคราะห์เทรนผู้บริโภคในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนข้อมูล Thaihealth Watch 16-03-2021  
238 PO64-00266 จ้างจัดพิมพ์หนังสือนิทาน 3 เรื่อง หัวข้อเด็กปฐมวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 18-03-2021  
239 PO64-00267 จ้างศึกษาและรวบรวมโครงสร้างฐานข้อมุลจากระบบฐานข้อมูล Happy Workplace Center 18-03-2021  
240 PO64-00268 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานในห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 15-03-2021  
241 PO64-00270 จ้างเหมาบริการสแกนและจัดเก็บเอกสารการเงิน เข้าระบบจัดเก็บเอกสาร 18-03-2021  
242 PO64-00271 ซื้อโปรแกรมป้องกันและกำจัดมัลแวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564 18-03-2021  
243 PO64-00272 ซื้ออุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานด้านกิจกรรมของศูนย์กิจการสร้างสุข 18-03-2021  
244 PO64-00273 ซื้ออะไหล่ประตูอัตโนมัติพร้อมบริการติดตั้ง 19-03-2021  
245 PO64-00274 จ้างจัดกระบวนการ Coaching แก่บุคลากร สสส. "Happy Healthy Club Ep.02" 19-03-2021  
246 PO64-00275 จ้างปรับปรุงองศาและแก้ไขโปรแกรมบานม่านบังแสงอัตโนมัติฝั่งสวนสาธารณะ 22-03-2021  
247 PO64-00276 จ้างตรวจสอบติดตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบโครงการรับทุนของ สสส. ของโครงการพัฒนาแกนนำเยาวชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพ  22-03-2021  
248 PO64-00278 จ้างบริการอีเมล G Suite Basic จำนวน 10 บัญชี 23-03-2021  
249 PO64-00279 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการผลิตชุดข้อมูลและสื่อสารต้นแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพภาคีเครือข่าย 23-03-2021  
250 PO64-00280 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารชุดข้อมูลเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 23-03-2021  
251 PO64-00281 โครงการซื้ออุปกรณ์แก้ไขกลิ่นห้องน้ำชั้น 1 ,2 และ 4 พร้อมติดตั้ง 23-03-2021  
252 PO64-00282 โครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์บริเวณแปลงผักสาธิตชั้น 6 24-03-2021  
253 PO64-00284 จัดจ้างผลิตสกู๊ปวิดีโอให้ความรู้ความเข้าใจปัญหา ฝุ่นควัน และประเด็นสิ่งแวดล้อม 24-03-2021  
254 PO64-00286 จ้างออกแบบและผลิตสื่อ Thaihealth Watch 24-03-2021  
255 PO64-00287 อบรมหลักสูตร Be Proactive The Power to Effectiveness (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 170,000 บาท) 24-03-2021  
256 PO64-00289 ซื้อเครื่องวัดความชื้นคอนกรีต 24-03-2021  
257 PO64-00290 จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน Health Conscious และ Public Mind 29-03-2021  
258 PO64-00291 จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์โปรแกรมออกแบบกราฟิก การตกแต่งภาพ และตัดต่อวีดีโอ 29-03-2021  
259 PO64-00293 ข้อมูลเนื้อหา Thaihealth Watch  ปี 2565 จำนวน 10 เรื่อง 29-03-2021  
260 PO64-00294 จ้างดำเนินงานสร้างสรรค์สุขภาวะชุมชนเขตสาทร 29-03-2021  
261 PO64-00295 จ้างพัฒนาศักยภาพพันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสำหรับการขยายผลความรู้ 29-03-2021  
262 PO64-00296 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานของศูนย์กิจการสร้างสุข 29-03-2021  
263 PO64-00297 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างแปลและเรียบเรียงบทความสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ 29-03-2021  
264 PO64-00298 จัดกระบวนการเพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ สสส. ในมิติสุขภาวะทางปัญญา 29-03-2021  
265 PO64-00299 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ 29-03-2021  
266 PO64-00300 โครงการจ้างจัดทําสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ (e-learning) งานด้านพัสดุ จำนวน 4 หัวข้อ 29-03-2021  
267 PO64-00301 จ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center สสส. 29-03-2021  
268 PO64-00303 จัดจ้างสื่อหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อลงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 31-03-2021  
269 PO64-00304 จัดจ้างสื่อป้ายรอรถประจำทาง เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปี 2564 31-03-2021  
270 PO64-00306 จัดจ้างบริการระบบจัดงานวิ่งแข่งขันแบบออนไลน์ 31-03-2021  
271 PO64-00308 จ้างผลิตสื่อ VDO Clip Thaihealth Watch (งบประมาณจัดสรร 500,000) รหัสจัดจ้าง 5 31-03-2021  
272 PO64-00309 จัดจ้างสื่อหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เพื่อลงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 31-03-2021  
273 PO64-00310 งานวิชาการเชิงประเด็น Thaihealth Watch  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 31-03-2021  
274 PO64-00312 โครงการจัดซื้อ Mainboard ทีวี Razr P-65 LED Panel Touch Screen 65" ห้องประชุม 310 ชั้น 3 01-04-2021  
275 PO64-00313 จัดจ้างพิมพ์หนังสือนิทานมาล้างมือกันเถอะ ภาษาพม่า 01-04-2021  
276 PO64-00314 จ้างขับเคลื่อนเครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับครอบครัว  01-04-2021  
277 PO64-00315 จัดจ้างสื่อหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อลงประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 01-04-2021  
278 PO64-00316 จัดกระบวนการ Coaching แก่บุคลากร สสส. “Happy Healthy Club Ep.03” 02-04-2021  
279 PO64-00318 โครงการซื้อตู้ควบคุมระบบไนโตรเจนและแบตเตอรี่พร้อมบริการติดตั้ง 02-04-2021  
280 PO64-00319 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารสร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมไทยผ่านสื่อวิทยุ 02-04-2021  
281 PO64-00321 จัดซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ(Business Intelligence) 08-04-2021  
282 PO64-00328 โครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมิณผล ปี 2562-2564 05-04-2021  
283 PO64-00330 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการสื่อสารการสร้างเสริมสุขภาวะ 07-04-2021  
284 PO64-00333 โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่วนสำนักงานชั้น 5 และห้องสมุดชั้น 2 19-04-2021  
285 PO64-00335 โครงการจ้างแปลข้อบังคับและระเบียบของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวม 9 ฉบับ 19-04-2021  
286 PO64-00338 ออกแบบโลโก้ที่มีความหมายสอดคล้องกับการทำงานของสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 19-04-2021  
287 PO64-00340  จ้างเหมาบริการจัดการขนย้าย และกำจัดสิ่งของภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19-04-2021  
288 PO64-00264 จ้างเหมาบริการงานบำรุงรักษาต้นไม้ภายในอาคารประจำปีงบประมาณ 2564 16-03-2021  
289 PO64-00292 ซื้อกระดาษสำหรับศูนย์อาหารและกระดาษชำระภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะประจำปีงบประมาณ 2564 29-03-2021  
290 PO64-00305 จ้างออกแบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านโครงสร้างแบรนด์องค์กร 31-03-2021  
291 PO64-00311 จ้างทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์รายได้-รายจ่ายของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3 ปี (2565 - 2567) 01-04-2021  
292 PO64-00320 จ้างผลิตสกู๊ปการสร้างสังคมสุขภาวะ 02-04-2021  
293 PO64-00325 โครงการ  จ้าง “ตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบประมาณอนุมัติ 2563”  09-04-2021  
294 PO64-00326 โครงการ  จ้าง “ตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบประมาณอนุมัติ 2563” 02-04-2021  
295 PO64-00327 โครงการ  จ้าง “ตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบประมาณอนุมัติ 2563” 02-04-2021  
296 PO64-00329 ขออนุมัติดำเนินการจัดหาผู้มาจัดทำโครงการจ้างผลิตและสื่อสารข้อมูลสนับสนุนสังคมสุขภาวะผ่านสื่อออนไลน์ 08-04-2021  
297 PO64-00331 จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบจัดเก็บสื่อดิจิทัล (DOL) เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ 08-04-2021  
298 PO64-00336 คัดสรรข้อมูลสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเชื่อมพันธมิตรเครือข่าย 19-04-2021  
299 PO64-00337 จ้างพัฒนาระบบสนับสนุนแพลตฟอร์ม (platform)  พันธมิตรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19-04-2021  
300 PO64-00339 จ้างพิมพ์หนังสือนิทานอานีฟกับกอล์ฟ สู้โควิด19 และเรายังรักกันทุกวันจ๊ะ เป็นภาษาพม่า 19-04-2021  
 
หน้า 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ