สาระสำคัญของสัญญา

โดย
| |
อ่าน : 630
< ย้อนกลับ หน้าต่อไป >

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2564

ลำดับที่ เลขที่สัญญา/PO ชื่อสัญญา วันที่ลงนามในสัญญา ไฟล์แนบ หมายเหตุ
101 PO64-00112 จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ (แบบไม่รวมอะไหล่) 28-12-2020  
102 PO64-00113 จ้างพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อรองรับการปรับสถานะตัวชี้วัด 28-12-2020 ยกเลิก
103 PO64-00114 จ้างพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อรองรับการปรับสถานะตัวชี้วัด 28-12-2020  
104 PO64-00115 จ้างพัฒนาเนื้อหาสนับสนุนประเด็น NCDs ชุด Air Pollution สุขภาพจิต และ Health literacy 29-12-2020  
105 PO64-00116 จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้สุขภาวะต้นแบบ ประเด็นสุขภาวะทางใจ 29-12-2020  
106 PO64-00117 จ้างผลิตข้อมูลการสื่อสารเพื่อผลักดันนโยบายสร้างเสริมสุขภาวะ 29-12-2020  
107 PO64-00118 จ้างผลิตและพัฒนาข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ 29-12-2020  
108 PO64-00119 ซื้อโคมไฟและอุปกรณ์ตจรวจจับความเคลื่อนไหวพร้อมบริการติดตั้ง 29-12-2020  
109 PO64-00120 จ้างผลิตและสื่อสารผลงานสร้างเสริมสุขภาพในโอกาสครบรอบ 20 ปี สสส. 29-12-2020  
110 PO64-00121 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสั้นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 29-12-2020  
111 PO64-00122 จ้างพัฒนากระบวนการเรียนรู้สุขภาวะต้นแบบ ประเด็นส่งเสริมกิจกรรมทางกายตามกลุ่มเฉพาะ 29-12-2020  
112 PO64-00123 สัญญาจ้างประเมินคุณภาพระบบงานตรวจสอบภายในและงานควบคุมภายในของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2563 11-01-2021  
113 PO64-00124 ซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 19  04-01-2021  
114 PO64-00126 จ้างบริหารจัดการด้านจัดทำบัญชีของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 04-01-2021  
115 PO64-00127 สัญญาจ้างตรวจสอบและให้คำแนะนำเชิงพัฒนาต่อโครงการรับทุน สสส.ปีงบอนุมัติ 2563-2564 ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2564 11-01-2021  
116 PO64-00128 จ้างวิเคราะห์ข้อมูลผลประเมินการปฏิบัติงานด้าน Competency ของพนักงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 11-01-2021  
117 PO64-00129 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารการส่งเสริมสุขภาพ 11-01-2021  
118 PO64-00130 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ 11-01-2021  
119 PO64-00132 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น NCDs และ Health literacy ชุดที่ 1 11-01-2021  
120 PO64-00133 จ้างสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Engagement Survey) 11-01-2021  
121 PO64-00134 จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ประจำปี 2564  12-01-2021  
122 PO64-00135 จ้างปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ชั้น 1, ห้องเด็กเล็กชั้น 6, ห้องประชุม 319 และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 12-01-2021  
123 PO64-00136 จ้างจัดทำเงินเดือนพนักงาน สสส. ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Human Resources Management System : HRMS Humatrix 7) 12-01-2021  
124 PO64-00137 จัดซื้ออะไหล่พร้อมบริการติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภทโต๊ะ เก้าอี้และตู้เอกสาร) 12-01-2021  
125 PO64-00138 จ้างออกแบบโมเดลการหารายได้ กลยุทธ์การตลาด SOOK Enterprise 12-01-2021  
126 PO64-00139 ซื้อวัสดุงานครัวในห้องอาหาร อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 12-01-2021  
127 PO64-00140 ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ระบบ อุปกรณ์สื่อสาร 18-01-2021  
128 PO64-00142 จ้างดำเนินการออกแบบหนังสือรายงานประจำปี 19-01-2021  
129 PO64-00143 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารกลไกสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย 20-01-2021  
130 PO64-00144 จ้างปรับปรุงระบบงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 21-01-2021  
131 PO64-00145 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 29-01-2021  
132 PO64-00146 จ้างผลิตชุดสื่อสารงาน Thaihealth Watch 22-01-2021  
133 PO64-00147 จ้างจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1 25-01-2021  
134 PO64-00148 เช่ารถตู้สำนักงานพร้อมพนักงานขับรถยนต์ประจำปี 2564 25-01-2021  
135 PO64-00149 เช่าบริการเครื่องจ่ายสบู่เหลว ประจำปีงบประมาณ 2564 26-01-2021  
136 PO64-00150 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องครัวภายในศูนย์อาหารชั้น 1 26-01-2021  
137 PO64-00151 จ้างทำหลักสูตร E-learning ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 26-01-2021  
138 PO64-00152 จ้างเช็ดกระจกภายนอกอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2564 26-01-2021  
139 PO64-00153 อบรมหลักสูตร Strategic Innovation 26-01-2021  
140 PO64-00155 จ้างดำเนินคดีตามกฎหมายกับโครงการที่ปฏิบัติผิดสัญญารับทุน กับ สสส. 27-01-2021  
141 PO64-00156 จ้างพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้สำหรับครอบครัว 27-01-2021  
142 PO64-00159 จ้างศูนย์จัดทำข้อตกลง/สัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564  04-02-2021  
143 PO64-00160 จ้างพัฒนาเนื้อหาเชิงประเด็นตามสถานการณ์ที่อยู่ในกระแสสังคม (Hot issue) 29-01-2021  
144 PO64-00161 จ้างผลิตหนังสือ Thaihealth Watch จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 64 จำนวน 5,000 เล่ม 29-01-2021  
145 PO64-00163 จ้างเหมาบริการสนับสนุนการดำเนินงานด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และงานธรรมาภิบาล ข้อมล สสส. รายละเอียดตามขอบเขตงาน 29-01-2021  
146 PO64-00164 จ้างอบรมหลักสูตร Persuasive Communication Skills 02-02-2021  
147 PO64-00165 จ้างผลิตและสื่อสารเพื่อจุดประกายสังคมสุขภาวะ   05-02-2021  
148 PO64-00166 จ้างทำกันซึมห้องเก็บของชั้น 1 และรางระบายน้ำทิ้งชั้นดานฟ้า 02-02-2021  
149 PO64-00167 ซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับใช้ในงานออกแบบกราฟิกดีไซน์ 02-02-2021 ยกเลิก
150 PO64-00168 จ้างซ่อมอาคารติดตั้งรื้อถอนตกแต่งปรับปรุงใหม่รวมค่าแรง 02-02-2021  
151 PO64-00169 จ้างแก้ไขท่ออ่างล้างจานห้องครัวชั้น 3 02-02-2021  
152 PO64-00170 ซื้อชุดไส้กรองตู้น้ำดื่มพร้อมบริการติดตั้ง 01-02-2021  
153 PO64-00171 ซื้อ Flow Switch และอะไหล่ของระบบ Chiller พร้อมบริการติดตั้ง 03-02-2021  
154 PO64-00173 จ้างทำไฟล์สำเนาออกอากาศ คลิปวีดีโอ ชุดโควิดแมน ความยาว 60 วินาที สำหรับการเผยแพร่ที่มีคุณภาพสูงสุดในรูปแบบไฟล์ .mov และ ไฟล์ขนาดย่อ .mp4 และลิขสิทธิ์เพลง จำนวน 3 เพลง 03-02-2021  
155 PO64-00174 จ้างบำรุงรักษาเครื่องกระจายกลิ่นหอม ประจำปีงบประมาณ 2564 04-02-2021  
156 PO64-00175 จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารสร้างสุขภาวะให้สังคมไทย 04-02-2021  
157 PO64-00176 จ้างส่งชุดของขวัญปีใหม่ปี 2564 และหนังสือชุดความรู้ใหม่ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว จำนวน 51 แห่ง 04-02-2021  
158 PO64-00177 จ้างปรับปรุงการนำเสนอองค์ความรู้ภายในห้องนิทรรศการ Green ชั้น B1 04-02-2021  
159 PO64-00178 จ้างผลิตและสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ 04-02-2021  
160 PO64-00179 จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ศูนย์กิจการสร้างสุข 04-02-2021  
161 PO64-00180 เช่าสถานที่จัดเก็บสื่อ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์กิจการสร้างสุข 05-02-2021  
162 PO64-00181 จ้างจัดทำบัญชีและภาษีอากรของศูนย์กิจการสร้างสุข 05-02-2021  
163 PO64-00182 จ้างปรับปรุงและพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องการติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาสำหรับหน่วยจัดการจากโปรแกรม Flash เป็น html และ Javascript 05-02-2021  
164 PO64-00183 จ้างออกแบบสิ่งพิมพ์สื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะ 05-02-2021  
165 PO64-00184 จ้างจัดทำโครงการนำร่องสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้สุขภาวะ 05-02-2021  
166 PO64-00185 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องในห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายชั้น 4 05-02-2021  
167 PO64-00186 จ้างพิมพ์วารสารจดหมายข่าวสร้างสุข 05-02-2021 ยกเลิก
168 PO64-00187 จ้างปรับปรุงปั๊มน้ำระบบบำบัดน้ำเสียและหน้าแปลนวาล์น้ำ chiller 05-02-2021  
169 PO64-00188 จ้างประเมินการจัดการความรู้ของ สสส. 11-02-2021  
170 PO64-00189 จ้างสำรวจและจัดทำข้อมูลสนับสนุนการจัดเส้นทางเดินสุขภาวะสำหรับทุกคนตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน 08-02-2021  
171 PO64-00190 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10-02-2021  
172 PO64-00191 จ้างบำรุงรักษาระบบตรวจจับและป้องกันความปลอดภัยเครือข่าย (IPS) 10-02-2021  
173 PO64-00192 จ้างสำรวจความชำรุดของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 10-02-2021  
174 PO64-00193 จ้างติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 10-02-2021  
175 PO64-00194 จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น NCDs และ Health literacy ชุดที่ 2 15-02-2021  
176 PO64-00195 จ้างบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล (Maintanance System) 15-02-2021  
177 PO64-00196 จ้างเหมาบริการจัดทำกระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบโครงการ 11-02-2021  
178 PO64-00197 จ้างบริหารจัดการปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล 15-02-2021  
179 PO64-00198 จ้างปรับปรุงและติดตั้งระบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) ของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะพร้อมการทดสอบระบบ 11-02-2021  
180 PO64-00199 จ้างบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะของเครือข่ายพันธมิตร 15-02-2021  
181 PO64-00200 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพ “มุมศึกษาหาความสุข” 15-02-2021  
182 PO64-00201 ซื้อวัสดุจัดเลี้ยงสำหรับการจัดประชุมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 15-02-2021  
183 PO64-00202 จ้างสังเคราะห์และเรียบเรียงบทความสุขภาวะ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 15-02-2021  
184 PO64-00203 จ้างประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านเว็บไซต์ LinkedIn 17-02-2021  
185 PO64-00204 จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 17-02-2021  
186 PO64-00205 จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บประวัติและข้อมูลการซ่อมบำรุงอาคาร (CMMS) ประจำปีงบประมาณ 2564 18-02-2021  
187 PO64-00207 จ้างออกแบบอินโฟกราฟิกสื่อสารข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะ  19-02-2021  
188 PO64-00208 จ้างปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 19-02-2021  
189 PO64-00209 ซื้อ FILTER สำหรับเครื่องปรับอากาศและ FILTER HOOD พร้อมบริการติดตั้ง 19-02-2021  
190 PO64-00210 จ้างจัดอบรมหลักสูตร Transformative Engagement 19-02-2021  
191 PO64-00211 ค่าซอฟท์แวร์โปรแกรม Adobe Creative Cloud 19-02-2021  
192 PO64-00212 จ้างออกแบบไฟล์อาร์ตเวิร์คปกหนังสือและเนื้อในหนังสือฉบับสมบูรณ์ 19-02-2021  
193 PO64-00213 จ้างเหมาบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือสุขภาวะทางกาย หัวข้อพลังชีวิตสร้างพลังสมอง 19-02-2021  
194 PO64-00214 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ หัวใจตื่นรู้ พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 3 22-02-2021  
195 PO64-00215 จ้างบริการระบบบริการข่าวสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (NewCenter+Iqnews Clipping) 19-02-2021  
196 PO64-00216 สัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  25-02-2021  
197 PO64-00217 จ้างผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ 22-02-2021  
198 PO64-00218 จ้างทำชุดเครื่องมือพัฒนาทักษะการรู้คิดสำหรับเด็ก ที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ (GRIs) 22-02-2021  
199 PO64-00219 จ้างปรับปรุงและต่อเติมพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต 23-02-2021  
200 PO64-00220 จ้างผลิตชุดข้อมูลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ ThaiHealth INNO Award ครั้งที่ 3 23-02-2021  

 

หน้า 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ