ผู้รับทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564

โดย
| |
อ่าน : 6,395

ผู้รับทุน ที่รับทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 (ข้อตกลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ลำดับ คู่มือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง PDF file
1 คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทการอุปถัมภ์กิจกรรม (Sponsorship) ดาวน์โหลด
2 คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทพัฒนาและปฏิบัติการ หรือ ประเภทศึกษาวิจัยและประเมินผล สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดาวน์โหลด
3 คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทพัฒนาและปฏิบัติการ หรือ ประเภทศึกษาวิจัยและประเมินผล สำหรับบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
4 คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทพัฒนาและปฏิบัติการ หรือ ประเภทศึกษาวิจัยและประเมินผล สำหรับมูลนิธิหรือสมาคม ดาวน์โหลด
5 คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทพัฒนาและปฏิบัติการ หรือ ประเภทศึกษาวิจัยและประเมินผล สำหรับคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่ไม่ใช่นิติบุคคล ดาวน์โหลด
6 คู่มือการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ประเภทพัฒนาและปฏิบัติการ หรือ ประเภทศึกษาวิจัยและประเมินผล สำหรับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด
7 สรุปขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับดำเนินโครงการ
7.1 ใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อฯ สำหรับคณะกรรมการที่มีคำสั่งแต่งตั้ง
7.2 ใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อฯ สำหรับบุคคลภายนอกที่ผู้จัดเชิญ
ดาวน์โหลด
​ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการ
8.1 ตัวอย่างข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
8.2 ตัวอย่างข้อตกลงสนับสนุนโครงการย่อย
8.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารสำหรับภาคี
8.4 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการ
8.5 ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
8.6 แบบฟอร์มหนังสือขอยกเลิกไม่ทำข้อตกลง (ผู้รับทุน)
8.7 แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
8.8 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ-สสส.

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางการเงิน
9.1 ใบสำคัญรับเงิน (งน.1)
             ใบสำคัญรับเงินกรณีใช้จัดกิจกรรม
9.2 แบบรายงานการเดินทางปฏิบัติงาน (งน.2)
9.3 ใบสำคัญรับ (Receipt Voucher) (งน.3)
9.4 ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) (งน.4)
9.5 ใบยืนเงินทดรองจ่าย (งน.5)
9.6 ใบคืนเงินทดรองจ่าย (งน.6)
9.7 ทะเบียนคุมเช็ค (งน.7)
9.8 ทะเบียนคุมเงินสดย่อย (งน.8)
9.9 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองจ่าย (งน.9)
9.10 แบบขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงาน (งน.10)
9.11 ใบรับรองการจ่ายเงิน (งน.11)
9.12 ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment
9.13 หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย แบบ 50ทวิ
9.14 หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 69ทวิ

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
​ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
​ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
​ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
​ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ คู่มือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารประกอบข้อตกลงสำหรับผู้รับทุนใช้ปฏิบัติตลอดระยะเวลาโครงการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ