ผู้รับทุนก่อนปีงบประมาณ 2564

โดย
| |
อ่าน : 1,797

ผู้รับทุน ที่รับทุนก่อนปีงบประมาณ 2564 (ข้อตกลงก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ลำดับ คู่มือ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง PDF file
1 คู่มือการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี (ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 ก.ย.2560)* ดาวน์โหลด
2 คู่มือภาษีเบื้องต้น* ดาวน์โหลด
3 คู่มือการดำเนินงานด้านพัสดุ* ดาวน์โหลด
4 สรุปขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบโครงการ สำหรับโครงการปี 2562 (บังคับใช้ตั้งแต่ 17 ม.ค.2563)
หมายเหตุ : สำหรับโครงการปี 2562 ลงไป โครงการที่มีวงเงินเกิน 10 ลบ. สสส. โดยฝ่ายบัญชีและการเงินจะจัด CPA ลงตรวจสอบโครงการให้
ดาวน์โหลด
5 สรุปขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับดำเนินโครงการ
5.1 ใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อฯ สำหรับคณะกรรมการที่มีคำสั่งแต่งตั้ง
5.2 ใบรับรองการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อฯ สำหรับบุคคลภายนอกที่ผู้จัดเชิญ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการ
6.1 ตัวอย่างข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
6.2 ตัวอย่างข้อตกลงสนับสนุนโครงการย่อย
6.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารสำหรับภาคี
6.4 ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการ
6.5 ตัวอย่างหนังสือแจ้งความประสงค์และขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6.6 แบบฟอร์มหนังสือขอยกเลิกไม่ทำข้อตกลง (ผู้รับทุน)
6.7 แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
6.8 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ-สสส.

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางการเงิน
7.1 ใบสำคัญรับเงิน (งน.1)
            ใบสำคัญรับเงินกรณีใช้จัดกิจกรรม/ประชุม
7.2 แบบรายงานการเดินทางปฏิบัติงาน (งน.2)
7.3 ใบสำคัญรับ (Receipt Voucher) (งน.3)
7.4 ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) (งน.4)
7.5 ใบยืนเงินทดรองจ่าย (งน.5)
7.6 ใบคืนเงินทดรองจ่าย (งน.6)
7.7 ทะเบียนคุมเช็ค (งน.7)
7.8 ทะเบียนคุมเงินสดย่อย (งน.8)
7.9 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองจ่าย (งน.9)
7.10 แบบขออนุมัติเดินทางปฏิบัติงาน (งน.10)
7.11รายงานการเงินแผนงาน/โครงการ (ง.1)
7.12 รายละเอียด รายจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (ง.2)
7.13 รายงานสรุปการเงินเพื่อปิดโครงการ (ง.3)
7.14 ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment
7.15 หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย แบบ 50ทวิ
7.16 หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 69ทวิ

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ คู่มือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารประกอบข้อตกลงสำหรับผู้รับทุนใช้ปฏิบัติตลอดระยะเวลาโครงการ

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ