ยกระดับคุมเข้มตลาด ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

| |
อ่าน : 1,135

ที่มา :  กรมอนามัย

ยกระดับคุมเข้มตลาด ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 thaihealth

เเฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัด ยกระดับมาตรการคุมเข้ม ในการควบคุม กำกับ ดูแลตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมานั้น พบว่าสถานประกอบกิจการตลาดส่วนใหญ่ ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินสถานประกอบกิจการผ่านแพลตฟอร์ม Thai STOP COVID และขาดมาตรการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด จึงไม่สามารถคัดแยกผู้ป่วยและผู้ไม่ป่วยได้ ประกอบกับการดูแลสภาพแวดล้อมและระบบระบายอากาศที่ยังไม่ถูกหลักสุขาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลของผู้ขายของ ผู้ช่วยขายของ หรือผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เข้ามารับบริการที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาในตลาด 

กรมอนามัย จึงได้ขอความร่วมมือกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดยกระดับมาตรการในการควบคุม กำกับ ดูแลตลาดและสถานประกอบกิจการประเภทอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำกับดูแลให้ราชการส่วนท้องถิ่นบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบกิจการตลาดและผู้ประกอบกิจการประเภทอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ขายของ ผู้ช่วยขายของหรือผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เข้ามารับบริการ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการและประชาชนให้ใช้แพลตฟอร์ม Thai STOP COVID และไทยชนะด้วย

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรณีที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อและมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตลาด สามารถบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ดังนี้   1)  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยออกคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการตลาดทันที หากผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละ  25,000  บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และให้พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการต่อไป 

2)  ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกคำสั่งตามมาตรา  8  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยออกคำสั่งให้เจ้าของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนี้ระงับการกระทำหรือกระทำการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายนี้ได้ตามสมควร หากผู้ประกอบกิจการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3)  เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  46  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้กระทำการไม่ถูกต้อง แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระบุเหตุนั้นได้ตามสมควร แล้วให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ หากผู้ประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  เดือน หรือปรับไม่เกิน  25,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและจังหวัดอาจประสานการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่วมกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม