โรงเรียนผู้สูงอายุบาโงยซือญาตี เติมเต็มสุขภาวะดี

โดย
| |
อ่าน : 2,738

ที่มา : เว็บไซต์  thainews.prd.go.th

โรงเรียนผู้สูงอายุบาโงยซือญาตี เติมเต็มสุขภาวะดี thaihealth

แฟ้มภาพ

ชื่นชมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบาโงยซือญาตี จังหวัดยะลา ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ชุมชนน่าอยู่ ผู้สูงอายุสุขภาวะดี

นายคล่อง เรืองสังข์ ปลัดอำเภอรามัน จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบาโงยซือญาตี ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

นายซาการียา ชิมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ได้รับคัดเลือกตามโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุบาโงยซือญาตีต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ โดยได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับประชาชนที่สนใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเชื้อ และผู้ด้อยโอกาสในตำบล เพื่อลดช่องว่างความห่างของกลุ่มคนพิเศษทั้งหมดจนเกิดวิวัฒนาการในการร่วมดูแลในตำบล ที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล ตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงเสียชีวิต นำมาสู่การร่วมสร้างนวัตกรรมที่มาจากประชาชนร่วมกัน ดูแลปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนพิเศษ กลายเป็น "สายใยชุมชนคนบาโงย" และ "บาโงยซือญาตี" คือรอยยิ้มแห่งมิตรภาพของคนบาโงย

ที่มีให้กันรวมไปถึงคนภายนอก สามารถสัมผัสได้มีความเอื้ออาทร จิตอาสาที่ไม่หวังผลตอบแทน เกิดผลลัพธ์ในการส่งเสริมสุขภาวะของคนในพื้นที่ ให้อยู่ดีมีสุขชุมชน สามารถจัดการสุขภาวะได้เป็นอย่างดีและยั่งยืน รวมถึงมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระดับครัวเรือนนำไปสู่การรวมพลังครือข่าย โดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบ เกิดการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุบาโงยซือญาตี ในปี พ.ศ. 2560

โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุภายใต้ฐานคิดสุขภาวะ 5 มิติ ที่ประกอบด้วย การสร้างความสุขทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม ทางสติปัญญา และทางเศรษฐกิจ ตามวิสัยทัศน์ของการดูแลผู้สูงอายุในตำบลบาโงย "ชุมชนน่าอยู่ ผู้สูงอายุสุขภาวะดี" ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลบาโงย

นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนรู้ใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ หลักศาสนากับการดำเนินชีวิต หลักสูตรการดูแลสุขภาพ หลักสูตรการส่งเสริมอาชีพ และหลักสูตรสันทนาการ ส่วนเนื้อหาวิชาย่อยในแต่ละวิชาหลัก จะกำหนดเป็นครั้งๆ ไป โดยการเรียนการสอนจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา

รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนแบบสัญจรไปยังตำบลใกล้เคียง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจะมีการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 12.00 น. ปัจจุบันมีนักเรียนผู้สูงอายุบาโงยซือญาตี จำนวน 135 คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม