20 ปี สสส. เปิดผลงาน องค์กรนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

| |
อ่าน : 4,080

ที่มา : ไทยโพสต์

ภาพประกอบจาก สสส.

20 ปี สสส. เปิดผลงาน องค์กรนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth

ชัดเจนแล้วว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในหัวขบวนขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทยและการทำงานได้รับการยอมรับในระดับโลกอย่างแน่นอน โดยประสบความสำเร็จคว้ารางวัลเนลสันแมนเดลา ด้านการส่งเสริม สุขภาพ (Nelson Mandela Award for Health Promotion 2021) จัดโดยองค์การอนามัยโลก ส่งผลให้ประเทศไทยได้คะแนนการสร้างเสริม สุขภาพในเวทีนานาชาติ

รางวัลนี้มอบให้บุคคลหรือองค์กรที่สร้างผลงานสำคัญโดดเด่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยองค์การอนามัยโลกมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรกปี 2563 สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจะจัดขึ้นในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากนี้จะมีงานหนักและโจทย์ด้านสุขภาพคนไทยท้าทายรออยู่

ปีนี้ยังเป็นปีที่ สสส. ครบรอบ 20 ปี นับตั้งแต่ปี 2544 จัดตั้งกองทุน สสส.ตามกฎหมาย ความเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากความคิดริเริ่มโครงการ สนับสนุน และผลักดัน ทั้งงดเหล้าเข้าพรรษา กีฬาปลอดเหล้าบุหรี่ กระเช้าปลอดเหล้า สงกรานต์ลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์ กฎหมายควบคุมน้ำเมาฉบับแรกของไทย จัดตั้ง รพ.สต. จัดสวดมนต์ข้ามปี สนับสนุนกิจกรรมทางกาย ดันกฎหมายป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนามาตรฐานจัดงานวิ่ง สนับสนุนการสู้โควิด-19

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการทำงาน 20 ปี ของ สสส.และภาคีสร้างสุข สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควัน ช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีและเทศกาลปลอดเหล้า เกิดพลังประชาชนขับเคลื่อนสภาองค์กรของผู้บริโภค มีตำบลสายพันธุ์ใหม่กระจายทั่วไทย นอกจากนี้ เกิดมาตรการทางราคาและภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล ช่วยปกป้องสุขภาพของประชาชน ลดความเสี่ยงโรค NCDs รวมถึงการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับชาติ สร้างมุมมองการรับรู้ใหม่ในบ้านเรา และเกิดการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ได้มากกว่าการจ้างงาน

อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2562-2563 มีสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 สสส. ต้องปรับแผนการทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างเสริมสุขภาพวิถีใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน มีการทำงานเชิงรุกออกแบบและพัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ค้นหาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งระดับชุมชน เขตเมือง ร่วมสนับสนุนพัฒนาระบบเทเลเมดิซีน (Telemedicine) เพื่อสอบสวนโรค  โดยใช้ศักยภาพที่มีเป็นตัวกลางของรัฐ สนับสนุนพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลสุขภาพระดับชาติ "ไทยรู้สู้โควิด"

นอกจากนี้ ขับเคลื่อนลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มปัจจัยสร้างสุขภาพอย่างเข้มข้น พบว่า อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจาก 32.7 % ในปี 2547 เป็น 28.4% ในปี 2560 อัตราสูบบุหรี่ลดลงจาก 32%  ปี 2534 เป็น 19.10% ในปี 2560 จำนวนประชากรไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเพิ่มขึ้นจาก 66.3% ในปี 2555 เป็น 74.6% ในปี 2562

ก้าวต่อไปของ สสส. ดร.สุปรีดา กล่าวต่อว่า สสส. มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  โดยจะเปิดตัว 2 หน่วยงานภายใต้การกำกับ คือ ศูนย์กิจการสร้างสุข (SOOK Enterprise) ทำหน้าที่ขยายผลองค์ความรู้ ข้อมูลวิชาการ สร้างเสริมประสบการณ์ด้านสุขภาวะให้เข้าถึงประชาชน ผ่านกิจกรรมและผลิตภัณฑ์สุขภาวะที่สร้างสรรค์ และสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) เพื่อพัฒนาศักยภาพ และให้คำปรึกษาภาคีเครือข่าย ยกระดับนักสร้างเสริมสุขภาพ มืออาชีพ และเดินหน้างานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

ประเด็นใหม่ๆ สสส. จะผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดจากปัญหา PM2.5 การนำระบบฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า (Big Data) มาใช้ป้องกันดูแลสุขภาพ และสานต่อเรื่องโควิด-19 การจ้างงานคนพิการ และสนับสนุนมาตรการทางราคาและภาษีเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของน้ำตาล เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน ลดเสี่ยงโรค NCDs

ดร.สุปรีดา กล่าวในท้ายว่า การทำงานตลอด 20 ปี เกิดการ เปลี่ยนแปลงต่อสังคมไทยหลายด้าน มีโครงการส่งเสริมสุขภาพกว่า 3,000 โครงการต่อปี ครอบคลุมประเด็นเชิงสุขภาวะ มีภาคี เครือข่ายมากกว่า 20,000 ราย เข้าร่วมกับ สสส. ซึ่งสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพมียุทธศาสตร์ทำงานทั้งพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ได้จริง สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายและชุมชน สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และบริหารจัดการแบบยั่งยืน การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นจะทำให้งานสร้างเสริมสุขภาพไทยมีความเป็นสากลเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม