หมอประสิทธิ์ เตือนเร่งตั้ง รพ.สนาม ชี้ไม่รีบทำโควิดระบาดพุ่ง

โดย
| |
อ่าน : 1,120

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

หมอประสิทธิ์ เตือนเร่งตั้ง รพ.สนาม ชี้ไม่รีบทำโควิดระบาดพุ่ง thaihealth

“หมอประสิทธิ์” เตือนต้องเร่งตั้ง รพ.สนาม แยกคนติดเชื้อ-คนป่วย จากคนปกติ ไม่รีบทำโควิด-19 ระบาดพุ่ง-แพร่ในชุมนุมหนักกว่าเดิม-ทำระบบแพทย์ล่มสลาย ย้ำ “อะไรที่ผิดไปแล้ว อย่าให้เกิดอีก” บ่อน –ลักลอบเข้าเมือง ต้องหมดไป  สสส. วอนไม่เลือกปฏิบัติแรงงานข้ามชาติ ผู้ติดเชื้อ

หมอประสิทธิ์ เตือนเร่งตั้ง รพ.สนาม ชี้ไม่รีบทำโควิดระบาดพุ่ง thaihealth

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19   ขณะนี้มีความจำเป็นยิ่ง ที่ไทยต้องเตรียมตั้ง รพ.สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงหลายๆพื้นที่ ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ต้องเร่งจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ นำมาพัฒนาเป็น รพ.สนาม ที่สามารถดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ แต่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ และรักษาผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรง เพื่อแยกผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ให้สัมผัสกับคนปกติ หากไม่เร่งดำเนินการตั้งแต่ตอนนี้   จะยิ่งทำให้สถานการณ์การระบาดในไทยรุนแรงเพิ่มขึ้น ขอให้คนไทยทุกคนรับรู้ว่า รพ.สนาม คือเครื่องมือควบคุมการระบาด และช่วยจัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คนไทยปลอดภัยจากโควิด-19 มากขึ้น

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   กล่าวอีกว่า รพ.สนาม มีความจำเป็น  4  ข้อ คือ  1.ผู้ป่วยทั่วไปใน รพ.จะลดการติดเชื้อ  แยกแยะระหว่างผู้ป่วยโรคทั่วไป  ผู้ป่วยโควิด-19   ไม่ให้ปะปนกัน  2.บุคลากรสาธารณสุข แพทย์  พยาบาล  ลดความเสี่ยงติดเชื้อ  เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  3. รพ.ในระบบปกติจะมีเตียงเพียงพอสำหรับผู้ป่วยโรคอื่นๆ  ไม่ต้องงดรับผู้ป่วยทั่วไป  เหมือนช่วงระบาดเมื่อต้นปี  63  และ 4.ชุมชนจะปลอดภัยมากขึ้น   เพราะรพ.สนามจะรองรับผู้ป่วยโควิด-19   ผู้ติดเชื้อ  ผู้กักกันตัวเองที่อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน  ช่วยแยกคนติดเชื้อออกจากชุมชน  ลดการแพร่เชื้อได้อย่างดี   

ตอนนี้ รพ.ต่างๆ  เริ่มพบคนไข้โควิด-19 อาการหนักมากขึ้น  และจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  หากยุทธศาสตร์ต้นน้ำไม่สามารถคุมการระบาดได้  ยุทธศาสตร์ปลายน้ำจะเอาไม่อยู่   และขอให้มั่นใจว่าหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง  ก็จะถูกส่งต่อไปยัง  รพ.ปกติแน่นอน

หมอประสิทธิ์ เตือนเร่งตั้ง รพ.สนาม ชี้ไม่รีบทำโควิดระบาดพุ่ง thaihealth

“รอบนี้การติดเชื้อมาจากเรื่องที่ผิดกฎหมาย แหล่งอบายมุข การลับลอบเข้าเมือง การสอบสวนโรคจึงทำได้จำกัด ดังนั้นผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อที่ยังไม่เข้าสู่ระบบ ยังปิดบังไทม์ไลน์และไม่กักตัว ยังใช้ชีวิตตามปกติ ยังมีอีกมาก ในที่สุดไทยจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และมีอาการรุนแรงขึ้น จนทำให้เตียงในรพ.ไม่พอ เหมือนหลายๆ พื้นที่เสี่ยงที่ รพ.ในพื้นที่เริ่มส่งสัญญาณแล้ว ผมขอร้องคนไทยทุกคนให้มองตามความจริงว่า

รพ.สนาม คือตัวช่วยให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19   มากขึ้น เราต้องเร่งตั้ง รพ.สนาม ตั้งแต่วันนี้ เพราะการตั้ง รพ.สนามต้องใช้เวลา ทั้งเตรียมพื้นที่ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ บุคลากร เพื่อปฏิบัติตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด ดังนั้นขอให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัย ว่าเชื้อจะไม่หลุดรอดออกไป ผมขอฝากอีกเรื่องว่าสิ่งใดที่เป็นความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นแล้ว ขออย่าให้เกิดขึ้นอีกเจ้าหน้าที่รัฐต้องช่วยกันอย่าให้มีอีก คนไทยต้องร่วมใจกัน” ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว

หมอประสิทธิ์ เตือนเร่งตั้ง รพ.สนาม ชี้ไม่รีบทำโควิดระบาดพุ่ง thaihealth

ดร.สุปรีดา   อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  กล่าวว่า    ผู้ติดโควิด-19  ในระลอกนี้มีทั้งคนไทย  และแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในไทย  การควบคุมโรคที่จะได้ผลดี   ควรจะดำเนินการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติในทุกมิติ  ทั้งระหว่างคนต่างสัญชาติ  หรือการตั้งข้อรังเกียจกับผู้ติดเชื้อ  คนข้างเคียงและคนที่รักษาหายแล้ว  ซึ่งถ้าเกิดความกลัวที่จะถูกรังเกียจถูกต่อต้าน  จะยิ่งทำให้เกิดการปกปิดข้อมูลยิ่งเพิ่มความเสี่ยง 

แม้ว่าเราต้องดูแลการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด  แต่ก็ต้องดูแลไม่ให้ถึงขั้นไปด้อยค่าความเป็นมนุษย์ของคนด้วยกัน  และขาดความเห็นอกเห็นใจผู้ติดเชื้อที่ได้รับทุกข์อยู่แล้ว  ท่าทีนี้จะทำให้เกิดความสะดวกใจ  ยอมเปิดเผยข้อมูล  ยอมรับการรักษา  เกิดความร่วมมือในการช่วยดูแลลดการกระจายเชื้อในชุมชน  ได้ผลดียิ่งกว่าสังคมที่ต่างคนต่างห่วงแต่ตัวเอง 

หมอประสิทธิ์ เตือนเร่งตั้ง รพ.สนาม ชี้ไม่รีบทำโควิดระบาดพุ่ง thaihealth

สสส.  จึงขอชวนให้ทุกคนทำความเข้าใจและปรับวิธีคิดว่า  การควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดและการเห็นอกเห็นใจไม่ตีตราผู้เสี่ยงผู้ติดเชื้อ  เป็นเรื่องที่ทำควบคู่กันได้อย่างเกื้อกูล  โดยรู้จักวิธีป้องกันตัวเองและผู้อื่นเสมือนเรามีเชื้อ  ขณะเดียวกันก็ระวังคำพูด  สายตา  ท่าทางที่บั่นทอนคนอื่น  ให้กำลังใจผู้ที่อาจติดเชื้อ  ต้อนรับผู้ที่รักษาหายแล้ว   และให้ความร่วมมือกับกระบวนการควบคุมโรคในชุมชนของเรา เช่น  การให้ความร่วมมือกับกติกาต่างๆ  ที่กำหนด  สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม