เช็คสิทธิ์ รู้สิทธิทางสุขภาพ สร้างสุขภาวะ แรงงานข้ามชาติ

| |
อ่าน : 850

สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ตอนนี้ อาจทำให้หลายคนตั้งคำถามว่า “แรงงานข้ามชาติ” สามารถเข้ารับบริการทางสุขภาพได้หรือไม่ ? 
 
คำตอบคือ “แรงงานข้ามชาติทุกคน” มีสิทธิเข้าถึงบริการทางสุขภาพเทียบเท่าคนไทย 
 
สิทธิทางสุขภาพสำหรับ “แรงงานข้ามชาติ” ได้แก่
          ประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยและไม่อยู่ในระบบประกันสังคม รวมถึงผู้ติดตามที่อายุไม่เกิน 18 ปี โดยต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนซื้อ“บัตรประกันสุขภาพ” คุ้มครองการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การป้องกันและควบคุมโรค
          ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 มีแรงงานข้ามชาติบางส่วนที่ไม่มีสิทธิทางสุขภาพ ทั้งประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติและประกันสังคม แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ สามารถเข้าถึงการดูแลรักษาพยาบาลได้ฟรี หากติดเชื้อCOVID-19
          ประกันสังคม แรงงานข้ามชาติต้องขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบ 5% ของค่าจ้าง คุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วยหรือประสบอันตราย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน รวมไปถึงกองทุนเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วยทุพพลภาพ สูญหายหรือตาย
          สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาสื่อให้แรงงานข้ามชาติทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิสวัสดิการ และบริการทางสุขภาพ รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองภายใต้วิกฤตโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และอีก 12 จังหวัดทุกภูมิภาค  เพื่อให้แรงงานข้ามชาติทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางสุขภาพที่รัฐจัดให้ 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ