เพิ่มศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค สร้างต้นแบบที่ดีสู่ชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 2,304

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เพิ่มศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค สร้างต้นแบบที่ดีสู่ชุมชน thaihealth

แฟ้มภาพ

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าขยายงานสู่พันธมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญช่วยส่งต่อความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้คนในชุมชนทุกเพศทุกวัยดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มีสุขภาวะที่ดี ปลอดจากโรคร้ายและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคเริ่มตั้งแต่ปี 2558 จนเกิดผลสำเร็จรูปธรรม ปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคจำนวน 14 แห่ง ภายใต้ความร่วมมือของ สสส. กับพื้นที่ชุมชน ซึ่งดัดแปลงการเรียนรู้สู่กลุ่มโรงพยาบาล เทศบาลท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทำให้การดำเนินการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคมีความก้าวหน้าทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างชัดเจน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านสุขภาวะที่มีชีวิตชีวา คนสนใจใช้บริการ

ล่าสุดมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ปี 2563 ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  และเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้จำนวน  4 แห่ง ในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เพราะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและเหมาะสม ขยายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคในบ้านเราเป็น 18 แห่ง

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคเป็นหนึ่งในการพัฒนาผลงานของ สสส.สู่เครือข่ายภาคีที่ได้ทำกันมากกว่า 5,000 โครงการ ผลผลิตในแต่ละโครงการได้เกิด ประโยชน์แต่ละพื้นที่ รวมถึงมีการถอดบทเรียนและขยายกลุ่ม เป้าหมายของโครงการในวงกว้างมากขึ้น เน้นแนวคิดหาพันธมิตรเพื่อการส่งต่อผ่านสื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ จากการลงนามร่วมมือส่งผลให้ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคมีมากขึ้น กระบวนการผลิตสื่อต่างๆ จะส่งต่อไปแต่ละที่ภูมิภาค การทำงานเชิงรุกดังกล่าว ส่งต่อความรู้สู่เด็ก เยาวชน และประชาชน มีการขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะสู่ผู้รับประโยชน์กว่า 3,000,000 คน

ผู้จัดการกองทุน สสส. บอกว่า ประชาชนร้อยละ 90 เกิดความเข้าใจและเข้าถึงแนวคิด ทั้งทางด้านพฤติกรรม วิถีชีวิต รวมถึงสังคมและสภาพแวดล้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

"ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคจะเป็นสะพานเชื่อมร้อยหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงให้มาร่วมสร้างการเรียนรู้และต่อยอดการทำงานร่วมกัน เกิดการส่งต่อความรู้สู่ชุมชนในทุกระดับ เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนักสร้างเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ ปัจจุบันมีแล้วกว่า 1,000 คน ที่มีศักยภาพถ่ายทอดและออกแบบกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองได้ทันสถานการณ์ทุกรูปแบบ ทำกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์สุขภาวะช่วงสถานการณ์โควิดทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์" ดร.สุปรีดา กล่าว

สำหรับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 18 แห่ง มีทั้งโรงพยาบาล ห้องสมุดสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา งานนี้ สสส.ร่วมกับพันธมิตรคิด สร้าง ลงแรง และแบ่งปันทรัพยากรสร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาวะที่เหมาะสมให้เด็ก เยาวชนครอบครัว และชุมชน

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการ ผอ.ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ขยายพื้นที่การเรียนรู้ด้านสุขภาวะเป็น 18 แห่งทั่วประเทศครอบคลุม 13 เขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้สุขภาวะกว่า3 ล้านคน จากการติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ปี 2563 พบว่า ความพอใจในการใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้านของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคมากกว่า ร้อยละ 50 และผู้เข้าใช้บริการเกิดแนวคิดในการปรับแปลี่ยนพฤติกรรมมากถึงร้อยละ 95.86

ภาคีสำคัญหนุนเสริมภารกิจ  สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ก.ศ.น.) ร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีผ่านห้องสมุดอำเภอ ห้องสมุดจังหวัด และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ ก.ศ.น. กล่าวว่า สสส.เล็งเห็นความสำคัญการสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ทุกคน รวมถึงกลุ่มคนด้อยโอกาส ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามี 20 แห่ง และได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 14 แห่ง จะขยายให้ครบทุกแห่งเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม อยากให้ สสส.ทำความร่วมมือเพิ่มเติมกับห้องสมุดประชาชนที่มีการกระจายในทุกอำเภอ กศน.รับผิดชอบส่วนนี้ ร่วมกันจัดการสื่อหรือกิจกรรมต่างๆ สร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่คนในทุกอำเภอ กศน. มีภารกิจจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายคนไทยทั่วประเทศ และมีผู้รับบริการมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี การร่วมมือกันช่วยคนไทยได้มีความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาวะ ได้รับโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ ให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

นอกจากการลงนาม ยังมีพิธีมอบนิทรรศการยืมคืน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง : รัก(เรา)ไร้ควัน ,เหล้าอยากเล่า, Sex วัยรุ่นเลือกได้ และ Food & Fit สร้างชีวิตให้ Strong สนใจข้อมูล เพิ่มเติมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-343-1500 Line ID : thaihealth_center www.facebook.com/thaihealthcenter.org เปิดบริการจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม