กำหนดการ การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย

| |
อ่าน : 195
กำหนดการ
การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 11 
ก้าวสู่ทศวรรษที่สองของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย
วันพุธที่ 25 - วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องแมนดาริน AB ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน พระรามสี่ กรุงเทพมหานคร
 
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
09.00 - 09.30 น.     พิธีเปิดการประชุม
• วิดีทัศน์ “ทศวรรษที่สองของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
• การแสดงจินตลีลา “สู่สังคมที่ปลอดภัยจากผลกระทบของสุรา”
• กล่าวรายงาน โดย ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
• กล่าวเปิดประชุม โดย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
09.30 - 09.40 น.     • ปาฐกถาพิเศษ 
1. “เมื่อเธอ (สุรา) ทำให้ฉันเจ็บปวด”
09.40 - 10.00 น.     2. "กลไก สสส. กับการขับเคลื่อนงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย"
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
10.00 - 10.30 น.     3. “ความมุ่งมั่นของประเทศไทยต่องานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ :
แผนปฏิบัติด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระยะที่สอง พ.ศ. 2564-2570”
โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10.30 - 11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง ชมนิทรรศการและโปสเตอร์
11.00 - 12.00 น.     การบรรยายพิเศษ 1 : ประธาน นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
“Effectiveness of alcohol control policies and the ways forward for Thailand” 
Speaker: Professor David Jernigan, Boston University School of Public Health, Department of Health Law, Policy & Management
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการและโปสเตอร์
13.00 - 14.30 น.     การอภิปราย 1: “บทเรียนสิบสองปีของการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สู่แผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับที่สอง”
ผู้ดำเนินการอภิปราย : คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วิทยากร :
• ภาควิชาการ: ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ภาคนโยบาย: นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• ภาคประชาชน: นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
• อภิปรายและเสนอแนะ: ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยวงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
และ รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
14.30 - 14.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น.     ถาม-ตอบประเด็นร้อนในสังคมไทย 1: ภาระทางสุขภาพและภาระทางสังคม
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ดำเนินรายการ (ผู้ถาม): ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายจะเด็ด เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
วิทยากร (ผู้ตอบ) 
1. ผศ.นพ.ทยา กิติยากร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเด็น ภาระทางสุขภาพและบทบาทของเครือข่ายวิชาชีพทางสุขภาพ
2. ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประเด็น ภาระทางเศรษฐกิจและมาตรการทางภาษีในการควบคุมการดื่มสุรา
3. ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเด็น ความรุนแรงในบ้านและนอกบ้าน ความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ ภัยเหล้าต่อคนที่ไม่ดื่ม
4. รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็น ผลกระทบของการดื่มสุราของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ต่อการดื่มสุราของลูกหลาน
5. ดร.ณัชชา สุขะวัธนกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ประเด็น มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุรา
 
วันพฤหัสบดีที่  26 พฤศจิกายน 2563
09.00 - 10.15 น.     การบรรยายพิเศษ 2 : ประธาน นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล
คณะกรรมการกำกับทิศทางศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
“From SAFER to FCAC: an important step of the global alliance”
Speaker: Professor Sally Casswell, Director, SHORE (Centre for Social and Health Outcomes Research and Evaluation), Massey University, Auckland, New Zealand
“จาก SAFER สู่ FCAC: ก้าวเดินของประเทศไทยในฐานะผู้นำโลก” 
วิทยากร :  นพ.ทักษพล ธรรมรังสี รองเลขาธิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
10.15 - 10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.     ถาม-ตอบประเด็นร้อนในสังคมไทย 2: Alcohol marketing and sales in disruptive era
ผู้ดำเนินรายการ (ผู้ถาม): ดร.ภก.อรทัย วลีวงศ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
วิทยากร (ผู้ตอบ) 
1. รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็น สถานการณ์การเข้าถึงสุรา” ในยุคปัจจุบัน: ความน่าเป็นห่วงของสังคมไทย
2. คุณกนิษฐา ไทยกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประเด็น ขายและโฆษณาในช่องทางออนไลน์: เมื่อการขายเหล้าแพร่ระบาดในสังคม
3. นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนงาน มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม
ประเด็น การตลาดเหล้าในยุคปัจจุบัน: ถอดรหัสการสื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมสุราผ่านอารมณ์และวิถีชีวิตคนไทย
4. นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมาย สุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็น การใช้ Brand DNA ของธุรกิจน้ำเมา: ปัญหาการตีความและข้อจำกัดของ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. ศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเด็น เมื่อแอลกอฮอล์เป็นสินค้าในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ: ใครได้ ใครเสีย
6. ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล Project Scientist, Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada
ประเด็น ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมโฆษณาต่อการลดปัญหาจากการดื่มสุราในประเทศไทย
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการและโปสเตอร์
13.00 - 15.00 น.     เวที “อนาคตชาติไทยกับการควบคุมปัญหาเหล้า-เบียร์”
กล่าวสุนทรพจน์ โดย นายขุนแผน นิ่มแก้ว
ผู้ดำเนินการอภิปราย : ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ คุณชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์
วิทยากร : เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบ และตัวแทนจากบ้านกาญจนาภิเษก
กล่าวสุนทรพจน์ส่งท้าย โดย นางสาวผ่องใส กาวี
สรุปและปิดการประชุม นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม