ระดมผู้เชี่ยวชาญ รับมือฝุ่น PM 2.5

โดย
| |
อ่าน : 2,467

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

ระดมผู้เชี่ยวชาญ รับมือฝุ่น PM 2.5 thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส.ชวนฝ่าวิกฤตฝุ่น PM2.5 ดึงนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 7 ด้าน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หาทางออกให้ประเทศ สร้างความตระหนักภัยคุกคามสุขภาพ ลดมลพิษทางอากาศ

ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เปิดตัวโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ (Active Citizen) และผู้นำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง (Prime Mover) ในบริบทการจัดการคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย

ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักวิชาการต่างแขนงเพื่อช่วยหาทางแก้ปัญหามลพิษทางอากาศรวม 7 คน ประกอบด้วย ศ.ดร.ศิวัช , รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล , ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,ผศ.ดร.รุจิกาญจน์ นาสนิท อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน บล.ไทยพาณิชย์

โดย ศ.ดร.ศิวัช ระบุว่า โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. จากมลพิษทางอากาศที่ไม่ได้มีเพียงค่า PM 2.5 เพียงชนิดเดียว ซึ่งปัญหาก็คือเราจะแก้กันอย่างไร เพราะไม่ได้ทำได้ง่ายเหมือนการควบคุมโรคโควิด-19 ระบาด เนื่องจากแหล่งกำเนิดซับซ้อน ไร้พรมแดนต่อให้ไทยไม่ปล่อยมลพิษแต่ถ้าประเทศเพื่อนบ้านเรายังมีอยู่ก็ได้รับผลกระทบอยู่ดี ในฐานะที่ตนทำเรื่องนี้มาตลอดก็คิดว่าเราจะใช้มุมมองทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมาแก้คงไม่ได้ เลยเป็นที่มาของการรวมตัวเหล่านักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาแต่มีอุดมการณ์อยากได้อากาศที่สะอาดในประเทศนี้ โดยล่าสุดทีม Prime Mover เตรียมเข้าพบกับพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้น ในวันที่ 17 พ.ย.นี้

ด้านนายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ตนขอขอบคุณนักวิชาการทั้ง 7 คนที่มารวมตัวกันจากสหวิชาการ สสส.ชื่นชม ยกย่อง ให้กำลังใจและคิดว่า เรากำลังสู้อยู่กับมหันตภัยซึ่งมีมาเป็น 10 ปี แต่ประชาชนเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เราสูดเข้าไปทุกวันมันมีอันตรายมาก มันก่อมะเร็ง และโรคที่ไม่ติดต่อหลายโรคมาก รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพจิตคนไทย สิ่งที่เรากำลังทำเป็นการก่อร่างสร้างตัวที่สำคัญ ซึ่งไม่ใช้ประเด็นสาธารณสุขเพียงอย่างเดียวที่จะแก้ปัญหา แต่มีอีกหลายภาคส่วนที่จะต้องมาจัดการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน สสส.เป็นหน่วยงานที่จุดประกาย สร้างเสริม สร้างพลังให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร สูดอากาศอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ทีม Prime Mover ได้มีการเสวนาถึงปัญหาฝุ่นอย่างน่าสนใจ โดย รศ.ดร.ธันวดี เปิดเผยถึงงานวิจัยที่มีการพบว่า   โรคหลงๆ ลืมๆ ก่อนวัยอันควร , เบาหวาน , มะเร็ง และโรคไม่ติดต่อ อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศจากการสูดดมฝุ่น ยิ่งรับมากยิ่งเสี่ยงมาก และยังส่งผลต่อค่ารักษาพยาบาลของรัฐที่เพิ่มขึ้น ฉะนั้นต้องให้ประชาชนรับรู้ถึงปัญหาให้เหมือนกับโรคโควิด-19 มีการใช้ระบบชุมชน รวมทั้ง อสม.แจ้งเตือนสภาวะอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้อยู่ที่รัฐบาลเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งนี้คือปัญหาสำคัญ และกล้าให้ข้อเท็จจริงแบบตรงไปตรงมา

สอดคล้องกับ ผศ.ดร.รุจิกาญจน์ ที่เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ของไวรัสที่มาพร้อมกับฝุ่น โดยอ้างอิงงานวิจัยในช่วงที่โรคโควิด-19 ระบาดอย่างหนักในประเทศอิตาลีรอบแรก โดยพบว่า   พื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 สูง ก็พบมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้สูงเช่นกัน

ด้านผศ.ดร.นิอร ซึ่งเป็น 1 ในทีมที่ทำให้ชาว จ.เชียงราย หยุดการเผาเพื่อสร้างมลพิษได้สำเร็จ แนะนำว่า ให้เริ่มจากการหยุดวิจารณ์คนเผา แต่ชวนให้ไปดับไฟป่า จะได้ทราบถึงปัญหา พร้อมทั้งสร้างห้องเรียนรู้ฝุ่นให้การเรียนรู้แก่เด็ก เพื่อปลูกจิตสำนึกและนำความรู้ไปสู่ผู้ปกครอง

ขณะที่ ผศ.ดร.กฤษฎากร กล่าวถึงกฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมว่า มีกระจัดกระจายไปอยู่ในหลายหน่วยงานรัฐ ฉะนั้นภาครัฐอาจต้องพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งการบังคับใช้กฏหมายที่จริงจัง ควบคู่กับมาตรการส่งเสริมสร้างสมดุลระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม โดยการหายใจในอากาศบริสุทธิ์ เป็นสิทธิ์ที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญ ภาคประชาชนอาจยื่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยงานที่แก้ปัญหาว่ามีประสิทธิภาคหรือไม่ พร้อมผลักดันมาตรการไม่รับซื้อสินค้าที่มาจากการเผาทำลายคุณภาพอากาศ

ทางด้านนายปิยศักดิ์ ได้เสนอทางแก้ปัญหาอาทิ เพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เก็บค่าผ่านเข้าเมือง ภาษีที่ดิน ผลัดดันการขนส่งสาธารณะโดยภาครัฐต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ลดแรงจูงใจในการเพิ่มฝุ่น เพิ่มแรงจูงใจธุรกิจพลังงานสะอาด ลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และให้เงินอุดหนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมองว่าถ้าไทยสามารถแก้ปัญหาฝุ่นได้ จะทำให้เศรษฐกิจโตขึ้น 3%

เช่นเดียวกับ ผศ.ดร.รณบรรจบ ที่มองว่ารัฐต้องแก้ที่ต้นเหตุคือปัญหาพลังงานเชื้อเพลิง และการลดมลพิษ รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือที่ปลายเหตุ ทั้ง หน้ากากอนามัย เครื่องกรองอากาศ พื้นที่เซฟโซนอากาศบริสุทธิ์ และเพิ่มห้องความดันบวก

ส่วน ศ.ดร.ศิวัช เสนอให้ตั้งสำนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เป็นศูนย์สั่งการ แต่ก็มองว่าในไทยมีการเผาป่าในหลายรูปแบบและยังพบว่ามีการเผาในพื้นที่ป่าสงวนเพิ่มขึ้นด้วย ขณะที่ก็ต้องกระตุ้นให้ประชาชนตื่นรู้ สร้างความเข้าใจถึงเรื่องมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่บั่นทอนต่อชีวิตและบุตรหลาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

บ้าน สังคม ปลูกจิตสำนึก อาชีพ การเปลี่ยนแปลงสังคม  สร้างคน ศิลปะ ครู โรงเรียน สร้างสรรค์  ประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริม สุขภาพ  นักสร้างสรรค์งานโฆษณา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ร่วมขับเคลื่อนแนวคิด Universal Design ประโยชน์ร่วมกัน อย่างเท่าเทียม การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เมืองที่ทำให้ทุกคนมีความสุข  นครราชสีมา  สัญญาณเตือน  ความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ  ครีมบำรุง  นายอภิชาติ ยิ้มแสง  รักษายาก  ออกกำลังกายในผู้สูงวัย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth เอดส์ รักร่วมเพศ ชายรักชาย ชายไทย วันเอดส์โลก  กินอย่างสมดุล  ดับกลิ่นเท้าด้วยวิธีธรรมชาติ  น้ำคร่ำ  ทั้งเมืองเรืองแสง  อาศรมศิลป์  ปัญหาอุบัติภัยบนท้องถนน  โบสถ์กาลหว่าร์  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม