นำร่องฐานข้อมูลร่วม ยกระดับชีวิตเด็กเปราะบาง

| |
อ่าน : 1,929

ที่มา : เดลินิวส์

นำร่องฐานข้อมูลร่วม ยกระดับชีวิตเด็กเปราะบาง thaihealth

แฟ้มภาพ

พื้นที่กทม. มีโรงเรียนในสังกัด 300 แห่ง มีนักเรียนกว่า 2 แสนคน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสังกัดกทม.ใน 50 เขต 298 ศูนย์ มีเด็ก 25,975 คน โดยรับภาระกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่เปราะบางยิ่งกว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่อื่น ๆ

รายงานผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในเขตกรุงเทพ มหานคร จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่า เกือบ 1 ใน 6 (ร้อยละ 15.8) ของเด็กอายุ 0-17 ปี ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่และเด็กอายุ 1-14 ปี ในชุมชนของกรุงเทพมหานครร้อยละ 73.1 ถูกอบรมด้วยการทำร้ายจิตใจหรือร่างกายในช่วง 1 เดือนก่อนการสำรวจ

ด้วยเหตุนี้ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาต้นแบบบริการร่วมระหว่างหน่วยบริการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน และครอบครัวด้วยดิจิทัล (Seamless Transaction Services)" โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นต้นแบบบริการทางสังคมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและครอบครัว ต่อเนื่องตลอดช่วงวัย

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ภารกิจของกรุงเทพมหานครมีหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการดูแลสุขภาพเด็กก่อนปฐมวัย ซึ่งจากการดำเนินงานก็พบปัญหาหนึ่งที่สำคัญ คือ เรื่องของข้อมูล  โดยในปีแรกจะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ร่วมและส่งต่อบริการร่วมกันของ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่  1. กลุ่มผู้ให้บริการจากศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า คุณครูจากศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน 2. กลุ่มผู้รับบริการที่เป็นเด็ก เยาวชน และครอบครัว และ 3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ที่เป็นกลไกร่วมจัดบริการ

"ต้นแบบบริการไร้ตะเข็บด้วยนวัตกรรมดิจิทัล จึงเป็นการพลิกโฉมบริการที่เคยแยกส่วนกันให้เกิดเป็นองค์รวม สามารถดูแลต่อเนื่องตลอดช่วงวัย ตั้งแต่ฝากครรภ์ เด็กแรกเกิด เข้าสู่ศูนย์เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กและเยาวชนในวัยเรียน จนถึงวัยรุ่น อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี" นพ.ชวินทร์กล่าว

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่าโครงการนี้เป้าหมายอยู่ที่จะต้องนำข้อมูลที่จัดเก็บมาตรฐานต่างกันและเก็บอยู่ในหลายหน่วยงาน มาบูรณาการข้อมูลร่วมกัน  สามารถขยายผลนำบริการแบบใช้งานร่วมกันหรือ Shared Service

น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า  ที่ผ่านมา สสส. ได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของ กทม. 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแป้นรักษา และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิทักษา

"ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเยาวชน เช่น เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก อาจมีพัฒนาการล่าช้า หรือโรคประจำตัว เมื่อเข้าเรียนอนุบาลหรือประถมศึกษา ครูก็จะทราบข้อมูลของเด็กและเกิดการดูแลต่อเนื่อง รวมถึงในอนาคตโครงการนี้จะเป็นต้นแบบที่จะขยายไปในจังหวัดอื่น ๆ ด้วย" น.ส.ณัฐยากล่าว

นายธรรมรักษ์ การพิศิษฏ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) กล่าวว่า ต้นแบบนี้ใช้เป็นพื้นที่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ (Empower) ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและกลไกคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) และคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก ไปสู่ระบบงานแบบดิจิทัล ต่างจากอดีตที่แยกส่วน เช่น เด็กติดเอดส์ก็ไปดูเรื่องเอกสาร โดยไม่รู้ว่ารอบตัวเด็กมีสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร แต่เมื่อมีฐานข้อมูลดิจิทัลร่วมกันจะเป็นจุดเอกซเรย์ได้หมดและใช้ข้อมูลร่วมกัน นำไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือสุขภาวะของเด็ก อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบราชการที่จะต้องเรียนรู้.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth car free day 2012 รวมพลคนใช้จักรยาน ร่วมทางทั่วไทย ร่วมใจลดใช้พลังงาน  การขนส่ง  ระเหิด  กางร่ม  ซีแซนทีน  เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช  เลิกเหล้่า  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  งบอาหารกลางวันเด็ก  งานประกวดพืชผักสวนครัวในภาชนะ  เต้นบัลเลย์  สมองเสื่อ  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth เครือข่ายลดอุบัติเหตุ จดหมายข่าว คนสามวัย ความปลอดภัยทางถนน ทศวรรษแห่งการลงมือทำ ตั้งสติก่อนสตาร์ท  ความพิการแต่กำเนิด  เซ็กซ์เสื่อม  ขี้เกียจ  Thai Health Day Run  ลดภาระสังคม  หนังสือการ์ตูนรุ่นใหม่  แอลกอฮอล์ในสถานศึกษา  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม