วิถีใหม่แรงงานไทย เลิกสูบ เลิกจน

| |
อ่าน : 291

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบจาก สสส.

วิถีใหม่แรงงานไทย เลิกสูบ เลิกจน thaihealth

รู้หรือไม่? บุหรี่กับเศรษฐกิจเป็นของคู่กัน หากจะกล่าวว่า การเติบโตของนักสูบนั้นมีอัตราผันแปรตาม การเติบโตของสังคมยุคอุตสาหกรรม ก็คงไม่ผิดนัก เพราะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นับเป็นอีกกลุ่มนักสูบที่มีอัตราสูงไม่น้อย

ซึ่งที่มาของการสูบ หลายคนตอบตรงกันเพราะ "ความเครียด" จากการงาน ที่ต้องคร่ำเคร่งและการเผชิญกับชั่วโมง การทำงานยาวนานเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า 10-12 ชั่วโมง เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ วัยแรงงานส่วนใหญ่เลือกหันมาพึ่งพา "บุหรี่" ด้วยหวังจะใช้เป็นเครื่องมือปลดปลงความเครียดตนเอง

แต่สุดท้ายการเดินเข้าสู่วังวน นักสูบกลับกลายเป็นวัฏจักรสร้างทุกข์ที่ไม่สิ้นสุด เพราะปลายทางของนักสูบส่วนใหญ่ มักต้องชดใช้ด้วยผลกระทบ ต่อสุขภาพ และยังเลยไปถึงการเบียดเบียนเงินทองในกระเป๋าที่ต้องหมดไป เพราะค่าบุหรี่และค่ารักษาตัว

ในการแถลงข่าว "ปฏิรูปวิถีแรงงาน เลิกสูบ เลิกจน" จัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการบริหารแผนคณะ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกรรมการกำกับทิศทางของ ศจย. กล่าวว่า ปัญหาการความยากจนกับ การสูบบุหรี่ จึงเป็นเรื่องที่ควบคู่กันไปตั้งแต่ระดับบุคคลและครัวเรือนไปถึงระดับโลก ในระดับโลกพบว่า ผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ถึง 84% อยู่ในประเทศยากจน หรือประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะกับประชากรวัยทำงาน "ซึ่งสาเหตุสำคัญของการติดบุหรี่ในประชากรวัยแรงงาน มีทั้งปัญหาในเชิงโครงสร้างของระบบการทำงานและปัญหาส่วนตัว" รศ.ดร.แลระบุ

วิถีใหม่แรงงานไทย เลิกสูบ เลิกจน thaihealth
          

เสริมด้วยข้อมูลจาก ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ระบุ "หากคนๆ หนึ่งเลิกสูบบุหรี่จะประหยัดเงินทั้งปีไปได้ถึง 8,700 กว่าบาท ซึ่งถ้าคนทั้งประเทศ เลิกสูบบุหรี่ได้ ประเทศไทยเราจะประหยัดเงินไปถึง 93,000 ล้านบาท นี่คือตัวเลขเงินเฉพาะที่ใช้ซื้อบุหรี่เท่านั้น เพราะยังไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจากบุหรี่ ซึ่งทำร้ายสุขภาพและความสุขในการใช้ชีวิตของคนสูบ"

เมื่อการบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งของ ปัญหาทางเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ศจย. จึงร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เชิญชวนให้วัยแรงงานหันมาเลิกสูบ โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกของสมาพันธ์จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสมาพันธ์และสหภาพแรงงานเครือข่าย โดยมีการนำผลสำรวจจากสวนดุสิต มาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานควบคุมยาสูบ ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานของประเทศให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน

รศ.ดร.แล กล่าวถึงที่มาความร่วมมือว่า เนื่องจากทุกวันนี้ แรงงานไม่ได้อยู่อย่างกระจัด กระจาย แต่อยู่เป็นกลุ่ม อาทิ สหภาพแรงงาน สมาพันธ์แรงงาน จึงเป็นกลไกสำคัญในการสื่อสารและปฏิรูป ถ้าสามารถเข้าไปร่วมกับ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อดูแล ผลประโยชน์ของเขาโดยการป้องกันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริมการแก้ไขให้ สภาพการจ้าง สภาพการทำงานมีลักษณะปลอดภัยและผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงในระดับปัจเจก คือการให้ความรู้วัยแรงงานเกี่ยวกับอันตราย ความสูญเสียจากบุหรี่ รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่วัฒนธรรมที่ไม่ส่งเสริมให้สูบบุหรี่

อย่างไรก็ตามอุปสรรคปัญหา การทำงานว่า "ที่ผ่านมาบุหรี่ถูกสร้างทัศนคติว่า เป็นสินค้าจำเป็น ไม่ว่าจะเป็น "วัฒนธรรมลูกผู้ชายต้องสูบบุหรี่" "ผู้หญิงสูบบุหรี่ถึงเท่" ควรต้องสร้างทัศนคติใหม่ให้คนฝืนกระแสว่า กล้าเปลี่ยนหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่ไปแตะต้องเรื่องเหล่านี้ จะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ เพราะพฤติกรรมนี้เป็นเรื่องอยู่ในกระแสสังคมไทยมานาน"

สอดคล้องกับการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของ "กลุ่มผู้ใช้แรงงาน" ทั้งในและนอกระบบโดยทางสวนดุสิตโพลล่าสุด ที่แม้จะพบว่าปัญหารายได้ ที่ลดลง อันเป็นผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้นักสูบทั้งหลายเลือกที่จะ "ตัดใจ" หย่าขาดจากยาสูบเป็นอันดับต้น ๆ มากขึ้น แต่ก็มีบางกลุ่มคนที่กลับสูบมากขึ้นเช่นกัน

วิถีใหม่แรงงานไทย เลิกสูบ เลิกจน thaihealth
          

"แต่อีกผลสำรวจน่าตกใจมากกว่า คือยังพบว่าขณะนี้เพศหญิงกลายเป็น กลุ่มที่มีอัตราบุหรี่ไฟฟ้าสูงกว่าเพศชาย เพราะมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ทำให้เกิดมะเร็ง และทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ ทั้งที่บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย" ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพลให้ข้อมูล

ขณะที่  อนุชิต ธูปเหลือง อดีตรองประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สะท้อนมุมมองว่า ปัจจุบันสหพันธ์แรงงานและรัฐวิสาหกิจ มีสมาชิกเครือข่ายกว่า 1,400 สหพันธ์ ซึ่งหากศจย.เข้ามาช่วยเผยแพร่โดยผ่านกลไกสหพันธ์ ก็จะสามารถเข้างถึงกลุ่มแรงงานส่วนใหญ่ทั้งประเทศที่มีกว่า 38 ล้านคนให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่ได้

"บุหรี่ยิ่งสูบยิ่งจน ยิ่งเครียด เป็น ข้อเท็จจริง ซึ่งวัตถุประสงค์ของสหภาพ แรงงาน ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลสิทธิและ ผลประโยชน์ของพนักงาน และเพิ่มความรู้ และสวัสดิการ ซึ่งการป้องกันการสูบบุหรี่ ของพนักงาน ถือเป็นสวัสดิการหนึ่งที่สามารถช่วยพนักงานได้ ในการแก้ปัญหา ความจนความเครียด" อนุชิตกล่าวย้ำในตอนท้าย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ทุกชีวิตมีค่าเท่าเทียบกัน  วันรุ่น  ฝีมือแรงงาน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกาศผล บริษัทผู้ผลิตเนื้อหาสุขภาวะสร้างสรรค์เชิงบวก เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท สุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างเสริมสุขภาวะ เสริมทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมเชิงบวก สร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเท่าเทียมกันในสังคม  วิบริโอ โคเลอรี  สถานการณ์ โรค อุจจาระร่วง ปัจจุบัน เหลว  เบียร์  เค้ก  อวัยวะสำคัญของร่างกาย  เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ต้านนักดื่ม  คุณภาพอาหาร  อบเชย  คลิปลับ  กฎหมายระดับชาติ  รังนก  ในกรุงเทพ  แก็ตเจ็ต  ผู้ จัดการแผนนโยบายสมวัย  โรคแพ้อาหาร