ภูมิใจโรงเรียนก้าวตามพ่อ แก้ปัญหาเหล้าบุหรี่

| |
อ่าน : 2,069

ที่มาและภาพประกอบ : สยามธุรกิจออนไลน์

ภูมิใจโรงเรียนก้าวตามพ่อ แก้ปัญหาเหล้าบุหรี่ thaihealth

เครือข่ายงดเหล้า-สสส.ภูมิใจโรงเรียนก้าวตามพ่อ น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ปีที่3 เพื่อแก้ปัญหาเหล้าบุหรี่ปัจจัยเสี่ยงเห็นผลชัดเจน พร้อมขอให้กระทรวงศึกษานำแนวทางไปใช้

ที่ห้องประชุมคุรุสภา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดแถลงรายงานผลการดำเนินงานปีที่ 3 โรงเรียนต้นแบบก้าวตามพ่อ น้อมนำกระแสพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 ได้แก่ 1.ให้ครูรักเด็ก และให้เด็กรักครู 2.ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าสอนเด็กช่วยสอนเพื่อที่เรียนช้ากว่า 3.ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี โดยมีโรงเรียนต้นแบบ 12 แห่ง

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานแถลงผลงาน กล่าวว่า รู้สึกยินดีและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่เห็นโรงเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่าน มาสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่นำไปสู่การเป็นคนดี มีศีลธรรม พึ่งตนเองได้ ปลอดอบายมุข และได้นำผลจากการทำดีนั้น น้อมถวายเป็นพระราชสักการะ โดยน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติเป็นก้าวที่ 2 คือ “สร้างความดีที่ตน ด้วยทศพิธราชธรรม สร้างอาหารให้เราและโลกด้วย โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งภาพรวมการขับเคลื่อนโรงเรียนคำพ่อสอนนั้น ตรงตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน 4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3. มีงานทำ-มีอาชีพ และ 4. การเป็นพลเมืองดี  

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา คณะศึกษาศาสตร์ มศว.   ได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้กระบวนการพัฒนาครูผ่านโรงเรียนคำพ่อสอนที่ส่งผลต่อสมรรถนะการเรียนรู้ และพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติด โดยใช้โมเดลเชิงเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ และสารเสพติดของนักเรียน พบว่า กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนคำพ่อสอน คือ การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของครูให้สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ได้แก่ ทักษะการแสดงความรัก ทักษะการฟังอย่างเข้าใจ ทักษะด้านจิตตะศึกษา ทักษะการถามเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อโครงการในระดับคะแนน 4.57 จาก 5 และเกิดความตระหนักรู้ในโทษของแอลกอฮอล์ บุหรี่ สารเสพติด ในระดับ 3.83 จาก 4 จนเกิดเป็นพฤติกรรมการปกป้องตนเองได้ ในระดับ 3.45 จาก 4 รวมทั้ง ได้ติดตามสอบถามเชิงคุณภาพในสถานศึกษาแล้วพบว่าความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนดีมาก ผลการเรียนดีขึ้น และชุมชนมีความพอใจ ซึ่งการปรับคุณลักษณะครู คือคำตอบในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งโครงการนี้เอาปัญหาปัจจัยเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการศึกษาในโรงเรียนได้สำเร็จ

นายธีระ วัชรปราณี ผจก.เครือข่ายงดเหล้า กล่าวว่า โครงการจะดำเนินการพัฒนาต้นแบบ และขยายผลเป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับสถานศึกษาที่สนใจอยากปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในกระแสครูใช้ความรุนแรงกับนักเรียน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะทิศทางการศึกษาของเราเน้นไปที่ความสำเร็จและผลการเรียน มากกว่าจะเน้นการสร้างความสัมพันธ์ และการแก้ปัญหาความเสี่ยงของนักเรียน เช่น ในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้นักเรียนไม่มีความสุข แต่โรงเรียนสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม