สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่ภาคเหนือ

โดย
| |
อ่าน : 212

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่ภาคเหนือ thaihealth

แฟ้มภาพ

สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีสุดยอดผู้นำท้องถิ่นภาคเหนือ เสริมศักยภาพนำการเปลี่ยนแปลง สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง พร้อมรับมือและป้องกันวิกฤติในอนาคต

ที่ห้องสักทอง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ วาระทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นนาอยู่ พื้นที่ภาคเหนือ โดยมีผู้นำท้องถิ่นในเขตภาคเหนือทั้งตอนบนและตอนล่าง 17 จังหวัด เข้าร่วมกว่า 600 คน ซึ่งมีเป้าหมายในการขยายแนวคิด แนวทาง และวิธีการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นายปวัน พรหมตัน ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวว่า เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปธรรมการปรับตัวหรือตั้งรับของชุมชนท้องถิ่นทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์วิกฤตตามประเด็นต่างๆ 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ระบบเศรษฐกิจชุมชน 2.การเตรียมพร้อมสังคมผู้สูงอายุ 3.การจัดการโรคติดต่อ 4.การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง 5.การสร้างชุมชนเกื้อกูล และ 6.การรับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อม ซึ่งรูปธรรมเหล่านี้มาจากบทบาทและผลงานของผู้นำชุมชนท้องถิ่นต่างๆ จากนั้นจะนำแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นเหล่านี้ ไปขยายผลสู่ชุมชนอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

นายปวัน กล่าวต่อไปว่า ผู้นำชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสูงมากในการขับเคลื่อนชุมชน ซึ่งผู้นำที่ดีต้อง นำคิด นำทำ และนำพา นอกจากนี้ผู้นำจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องเป็นผู้ประสานให้ 4 องค์กรหลักในท้องถิ่น ประกอบด้วย 1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2)กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 3)หน่วยงานรัฐในพื้นที่ เช่น รพ.สต., กศน.เป็นต้น และ 4)องค์กรชุมชนและภาคประชาชน ทำงานอย่างราบรื่น สอดคล้อง เพื่อให้ชุมชนอยู่อย่างมีความสุข

ขณะเดียวกัน น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการแผนสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 กล่าวว่า ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งพยายามสานพลังในพื้นที่ จากระดับเล็กที่สุด คือตำบล ทำให้เกิดความร่วมมือของ 4 องค์กรชัดขึ้น เพราะพื้นที่ใดก็ตามที่ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ร่วมมือกัน ประชาชนจะมีความสุข ทำให้เกิดระบบ เกิดนวัตกรรม ซึ่งกระบวนการนี้สามารถประยุกต์ใช้ในระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศได้

“พื้นที่ของเราเป็นชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง มีระบบการคุ้มครองทางสังคมดีหรือไม่ ดูจาก 2 ส่วน คือ บริการสาธารณะ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ฯ ทุกคนต้องเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นดัชนีชี้วัด  คือ สวัสดิการไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินทอง การช่วยเหลือ” น.ส.ดวงพร กล่าวและว่า ประเทศไทยจะเข้มแข็ง น่าอยู่ ถ้าร่วมกันสร้างสุดยอดผู้นำ ตำบลละ 200 คน และ 110 ทุนทางสังคม นั่นคือ 3,000 ตำบลของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ต้องสร้าง 600,000 ผู้นำ กับ 330,000 ทุนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ หรือนวัตกรรม ซึ่งเชื่อมั่นว่าเราทำได้อย่างแน่นอน และจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคม ทำให้เกิดศักยภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสมพร ใช้บางยาง​ ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่​ เป็นตัวแทนผู้ที่เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ:ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กล่าวว่า​ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่ภาคเหนือ ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อนำพาชุมชนท้องถิ่นไปสู่ความเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำศาสตร์ของพระราชา อันได้แก่ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ระเบิดจากข้างใน” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการฝึกฝนตนเองในฐานะของ “ผู้นำชุมชนท้องถิ่น” ที่ยึดมั่นในสัตยาบัน 10 ประการ ที่ได้ประกาศเป็นปฏิญาของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

พวกเราผู้นำชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ภาคเหนือ ขอประกาศถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะขับเคลื่อน และลงมือปฏิบัติเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งในพื้นที่ของตนเองและเครือข่ายจนเกิดเป็นพลังของพื้นที่ พลังของผู้นำ พลังของนวัตกรรม และพลังของความร่วมมือของทุกองค์กร ในภาวะที่ทุกพื้นที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ต้องรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่กระทบจากโรคติดต่อร้ายแรง โควิด -19 และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ รวมถึงภาวะความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม พวกเราผู้นำชุมชนท้องถิ่น จึงร่วมกันตั้งปณิธานเพื่อมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนทักษะ แสวงหาความรู้ และแสวงหาความร่วมมือในการรับมือกับภาวะวิกฤตดังที่ได้กล่าวมาแล้ว​

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ พื้นที่ภาคเหนือ จำนวนกว่า 1,000 ตำบล จะสานพลังกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในภาคอื่นด้วยเป้าหมาย ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีของทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน และทุกตำบล

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม