Inclusive Workplace ลดช่องว่าง สร้างโอกาส

| |
อ่าน : 785

เรื่องโดย  ปัญจวรา บุญสร้างสม Team content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก งานแถลงข่าว “ถอดรหัสศักยภาพคนพิการทางการมองเห็น สู่…โอกาสการจ้างงาน”  

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ  

Inclusive Workplace ลดช่องว่าง สร้างโอกาส   thaihealth

การยอมรับและปฏิบัติจากสังคมอย่างเท่าเทียม มีสิทธิและเสรีภาพเฉกเช่นที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ และมีความหวังว่าจะได้รับ “คนพิการ” ก็เช่นกัน  พวกเขาต้องการ “ความเข้าใจ” มากกว่า “ความเห็นใจ” ต้องการให้คนอื่นยอมรับในศักยภาพของตน ต้องการอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีรายได้จากน้ำพักน้ำแรงของของตนเอง ไม่อยากเป็นภาระของผู้อื่น หรือเป็นวัตถุที่มีชีวิตรอการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ดังนั้นการได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพ จึงเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้ชีวิตคนพิการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

Inclusive Workplace ลดช่องว่าง สร้างโอกาส   thaihealth

ประเทศไทยมีคนพิการ 2,038,929 คน 94% จบการศึกษาเพียงระดับชั้นประถม หรือต่ำกว่าเป็นเหตุให้คนพิการในวัยทำงาน กว่า 450,000 คน ยังเข้าไม่ถึงโอกาสงานและอาชีพได้มากเท่าที่ควรจะเป็น

Inclusive Workplace ลดช่องว่าง สร้างโอกาส   thaihealth

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการร้อยละ 3.08 ของประชากรทั้งหมด ในจำนวนนี้มีคนพิการที่เรียนจบชั้นอุดมศึกษาร้อยละ 1.04  เกินครึ่งเป็นคนพิการทางการมองเห็น ซึ่งได้รับการจ้างงานน้อยกว่าคนพิการประเภทอื่น ๆ สสส. จึงสนับสนุนโครงการสำรวจลักษณะงาน ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน และการช่วยเหลือที่สมเหตุสมผลต่อผู้พิการทางการเห็น โดยมีวัตถุประสงค์สำรวจอาชีพและทักษะที่เหมาะกับคนพิการทางการมองเห็น ในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ ยุค AI ซึ่งทักษะที่จำเป็น ได้แก่ 1.ทักษะที่ต้องใช้ความรู้ (Hard Skill)  เช่น การใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ทักษะภาษาต่างประเทศ ฯ 2. ทักษะทางสังคม (Soft Skill)  เช่น ยอมรับตนเองในระดับดีมาก มีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ดี และ 3. ทักษะสนับสนุน (Support skill) เช่น ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดี เข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้รวดเร็ว

นอกจากนี้ สสส. ยังสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำโดยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของคนพิการและสถานประกอบการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการผ่านการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมในสังคม ทั้งกิจกรรมวิ่งด้วยกัน  ดูหนังด้วยกัน เป็นต้น

โครงการส่งเสริมการจ้างงานกระแสหลักให้บัณฑิตพิการทำงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ (INCLUSIVE  WORKPLACE หรือ IW) ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นโครงการที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายการจ้างงานคนพิการในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีที่มีเพียง 2% ของคนพิการทั้งหมดให้เข้าถึงโอกาสงานจากการสัมภาษณ์และเตรียม ความพร้อมทำงาน โดยทำหน้าที่ออกแบบ พัฒนากระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนพิการได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง ซึ่งมีการทำงาน 2 ส่วน คือ 1.พัฒนากระบวนการประสานและส่งเสริมการจ้างงาน และ 2.ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและเสริมความพร้อมในการทำงาน

Inclusive Workplace ลดช่องว่าง สร้างโอกาส   thaihealth

บัณฑิตพิการฝึกงาน (IW INTERNSHIP) คือ บัณฑิตพิการได้รับการฝึกทักษะการทำงานและพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานจริง โดย IW INTERNSHIP ทุกคนเป็นบัณฑิตพิการที่มีความพร้อม ตั้งใจทำงาน พัฒนาตนเอง มุ่งมั่นในการเรียนรู้ มีการวางแผนพัฒนาอาชีพรายบุคคล และติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาของตนเองตามแต่ละประเภทความพิการโดยมีกรอบการพัฒนาทักษะการทำงาน 8 ด้าน

Inclusive Workplace ลดช่องว่าง สร้างโอกาส   thaihealth

ทักษะอันพึงประสงค์ของเยาวชนพิการ

1.มั่นใจ / แสดงออกอย่างเหมาะสม  เสนอความคิด แสดงออกในเวลาที่เหมาะสม, มีความมั่นคงทางอารมณ์

2.ใฝ่เรียนรู้ / พร้อมแก้ปัญหา – แสวงหาความรู้เพิ่มเติม, เผชิญปัญหา ค้นหาทางออกที่ดี แจ้งให้รับรู้สถานการณ์

3.อดทน มุ่งมั่น – เพียรพยายามเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย, ทุ่มเท ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

4.มนุษย์สัมพันธ์ดี / มีจิตอาสา – มีความสัมพันธ์ทางสังคม และความเข้าใจอันดีต่อกัน, ขวนขวาย เต็มใจ ทำประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อสังคม ไม่นิ่งดูดาย

5. รับผิดชอบ / ตรงต่อเวลา – ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ของตน, ให้ความสำคัญต่อเวลา เชื่อถือได้

6.มีสุขภาวะดี – ลด ละ เลิกสิ่งเสพติดของมึนเมา, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, มีความพึงพอใจในอาชีพของตน

7.เป็นผู้นำเรื่องคนพิการ – มีความรู้เรื่องคนพิการ ความพิการ, เข้าใจสิทธิ์ บทบาท และพัฒนาตนเอง, ส่งเสริม สนับสนุนนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม

8. ทำงานเป็นทีม – มีเป้าหมาย และรับผิดชอบร่วมกัน, เข้าใจบทบาท หน้าที่ ทำงานเต็มกำลัง, ยืดหยุ่น  มีสัมพันธภาพที่ดี

Inclusive Workplace ลดช่องว่าง สร้างโอกาส   thaihealth

นายอภิชาติ  การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำขนาดใหญ่ของผู้พิการทางการมองเห็น คือ การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่อยู่ในรูปของหนังสือได้ เราใช้เวลาอย่างน้อย 80 ชั่วโมงในการผลิตหนังสือเสียงหนึ่งเล่ม แต่ปรากฏการณ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ การใช้ปัญญาประดิษฐ์มาอ่านหนังสือแล้วแปลงเป็นเสียงแทน ซึ่งจะใช้เวลาเพียงเล่มละ 5 นาทีเท่านั้น หากพัฒนาสิ่งนี้ได้เป็นผลสำเร็จ ความรู้ก็จะไม่เป็นความเหลื่อมล้ำอีกต่อไป

สสส.ขอเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยสะท้อน และส่งเสียงของผู้พิการออกไปให้สังคมได้รับรู้ เพื่อช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในด้านการใช้ชีวิตของผู้พิการ ทำให้สังคมเข้าใจ มองเห็น ยอมรับในศักยภาพของพวกเขา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพวกเขาอย่างได้อย่างเหมาะสม

สำหรับผู้สนใจ และต้องการข้อมูลโครงการ IW เพิ่มเติม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่…มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม http://ssss.network/3qelv  หรือ เพจคนพิการต้องมีงานทำ http://ssss.network/u57h9

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

อาคารประหยัดพลังงาน  อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน  สุภาพบุรุษชัยนาท  จังหวัดมหาสารคาม  เพชรบุรี ดีจัง  เล่าเรื่องผู้บริโภค  จีเอ็มเอ็ม เพลง ร็อค ศิลปิน ROCK NO L  นภนาท อนุพงศ์พัฒน์  ฉะเชิงเทรา  ผื่นอักเสบบริเวณผิวมัน  แจ่มใส  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ร่วมขับเคลื่อนแนวคิด Universal Design ประโยชน์ร่วมกัน อย่างเท่าเทียม การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล เมืองที่ทำให้ทุกคนมีความสุข  วินัย  พื้นที่สาธารณะ  ผิวขาว  เซลลูไลท์  กลลวงโฆษณาของพ่อค้าบุหรี่  งศูนย์รักษาโรค  การ์ตูนเทศ  ผักโขมหนาม  เต้น...ลดพุง ลดโรค  ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโภชนาการ  อีวี  เยาวชนงดเหล้า  ลดใช้พลังงาน