คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนกันยายน 2563)

โดย
| |
อ่าน : 2,871
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

งานของ สสส. จะเกี่ยวพันกับสิ่งที่เรียกว่า "นวัตกรรม" อยู่โดยตลอด แม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้หยิบยกมาคุยกันนัก

อย่างเช่น ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึง สสส. จะได้เปิดรับสมัคร เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่วมส่งไอเดียหรือผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพเข้าประกวด ในโครงการ THAIHEALTH INNO AWARDS 2020 ภายใต้แนวคิด "ชีวิตดีเริ่มที่เรา" ซึ่งที่ผ่านมา นวัตกรรมที่ผ่านการประกวด ถูกนำไปต่อยอดกลายเป็นงาน หรือผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนได้จริง ไม่ว่าจะเป็น "เสาหลักบนถนนทำจากยางพารา" เพื่อช่วยซับแรงลดอุบัติเหตุ หรือในปีที่ผ่านมา "เครื่องสลัดน้ำมัน" ก็ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจอาหารนำไปต่อยอดเพื่อลดน้ำมัน เพิ่มสุขภาพดีให้กับผู้บริโภค

นั่นเป็นนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่เข้าใจได้ง่าย อยู่ในรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์ใหม่เป็นหลัก ทั้งที่โดยรวมแล้ว นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ สสส. ได้สร้างและสนับสนุนมีความหลากหลายรูปแบบมากมาย

ในนิยามของนวัตกรรมที่หมายถึง การทำงานสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิตกระบวนการ หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอด โดยมีการเน้นที่ว่า จะต้องมีความแปลกใหม่อย่างเห็นได้ชัดนั้น ตั้งแต่การก่อกำเนิดกองทุนและองค์กร สสส. ก็อาจนับเป็นนวัตกรรมมาตั้งแต่แรก

จากกรอบนโยบายด้านการเงินการคลังเพื่อสังคมของรัฐบาลไทยในช่วงนั้น นำมาซึ่งการออกแบบกองทุนที่ใช้การเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มจากสินค้าที่ส่งผลทางลบต่อสุขภาพ เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากช่วยเสริมระบบการเงินการคลังสำหรับงานสร้างเสริมสุขภาพ ที่โดยปกติทั่วไปในโลกจะได้รับทรัพยากรสนับสนุนจากรัฐต่ำมาก เมื่อเทียบกับการรักษาพยาบาลคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งมีทุกขเวทนาปรากฎแล้ว ยังได้สร้างกลไกกลางที่สามารถใช้มาตรการด้านการเงินการคลัง ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานของภาคส่วนต่าง ๆ อีกด้วย

ต่อมาองค์การอนามัยโลก ได้เรียกองค์กรกองทุนในลักษณะนี้ว่า "นวัตกรรมกลไกการเงินการคลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ" (Innovative Financing Mechanism for Health Promotion) และได้สนับสนุนการพัฒนาให้เกิดกลไกนวัตกรรมนี้เพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ

ในกระบวนการทำงานหลักของ สสส. มีการออกแบบให้เกิดการสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพด้านต่างๆ โดยใช้ข้อมูลวิชาการที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ มาตรการแก้ไข และช่องว่างของการดำเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันนำไปสู่แผนการจุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังทั้งด้านทรัพยากร องค์ความรู้ และแนวร่วมในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมนั้นๆ

โดยในกระบวนการดังกล่าว ล้วนต้องการองค์ความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ ภาคีร่วมงานใหม่ๆ หรือกฎกติการสังคมแบบใหม่ ที่จะทำให้ปัญหาหมักหมมมาช้านานถูกทะลุทะลวง ให้คลี่คลายลงได้ โดยเฉพาะยุคสมัยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ต้นตอของปัญหาอยู่ที่วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ไม่อาจใช้บริการการแพทย์และสาธารณสุขเยียวยาได้มากนัก แต่ต้องใช้กระบวนการทางสังคมจากทุกภาคส่วน ด้วยสหวิทยาการมาขับเคลื่อนสังคมให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

ดังนั้น จะเห็นว่า "การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ" ของ สสส. จึงไม่ใช่เพียง "การสนับสนุนเงินทุน" เท่านั้น แต่ใช้กระบวนการ "จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง" ให้เกิดสิ่งใหม่ เกิดการแก้ไขปัญหาเก่าในรูปแบบใหม่ให้เกิดผลดีต่อสุขภาวะของผู้คน

การทำงานของ สสส. จึงผูกพันกับ "นวัตกรรม" หรือการทำให้เกิดสิ่งใหม่ในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างมาก

ในโอกาสต่อ ๆ ไป คงได้มาเล่าสู่กันฟังถึงรูปธรรมของนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพที่ สสส. และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมสร้างมาในเวลาเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งด้านการควบคุมยาสูบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรมทางกาย สุขภาวะในชุมชน องค์กรในกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ในกระบวนการสื่อสาร การผลักดันนโยบาย ฯลฯ กันต่อไปนะครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม