กำหนดการ เวที Virtual Talk "แรงบันดาลใจจากเครือข่ายงานรณรงค์เหล้าบุหรี่"

โดย
| |
อ่าน : 283
กำหนดการ
เวที Virtual  Talk "แรงบันดาลใจจากเครือข่ายงานรณรงค์เหล้าบุหรี่"
วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ซอยงามดูพลี เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
 
09.00 - 09.45 น.     ลงทะเบียน
09.45 - 10.00 น.     กล่าวต้อนรับนำเข้าสู่เวที Virtual  Talk  แรงบันดาลใจจากเครือข่ายงานรณรงค์เหล้าบุหรี่
”โดย  นางสาวรุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุม
ปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส.
10.00 - 11.30 น.     Virtual  Talk  ร่วมกับเครือข่าย
- การสอนเรื่องบุหรี่ให้นักเรียนสนุกสนาน ผ่านการทำสื่อสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ
โดย ครูสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี 
ตอบข้อซักถามผู้ร่วมเวที สื่อมวลชนซักถาม  รับรางวัล ผู้มีส่วนร่วม
- ลูกเขียนจดหมายถึงพ่อ” เพื่อบอกความรู้สึกและความต้องการให้บ้านปลอดบุหรี่
โดย ครูสมหมาย กิตติภัทรชัย โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว จังหวัดนครราชสีมา
ตอบข้อซักถามผู้ร่วมเวที สื่อมวลชนซักถาม  รับรางวัล ผู้มีส่วนร่วม
- การทำให้เด็กกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มสูบบุหรี่ กลับมาเห็นคุณค่าในตนเอง จิตใจเข้มแข็ง ไม่สูบบุหรี่
โดย ครูศศิธร โคตรคันทา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ตอบข้อซักถามผู้ร่วมเวที สื่อมวลชนซักถาม รับรางวัล ผู้มีส่วนร่วม
-การทำทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องพิษภัยบุหรี่
โดย ผศ.เทอด แก้วคีรี โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี
ตอบข้อซักถามผู้ร่วมเวที สื่อมวลชนซักถาม รับรางวัลผู้มีส่วนร่วม
- เยาวชนที่มีความเสี่ยงต่ออบายมุขที่ใกล้ตัวภายในชุมชนจึงจัดกิจกรรมที่สอนน้องเขียนจดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้าเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนผู้เสี่ยงมาเป็นเยาวชนผู้สร้าง
โดย ครูริมล  โพธิ์ชัยรัตน์ ครูภาษาอังกฤษ
ตอบข้อซักถามผู้ร่วมเวที สื่อมวลชนซักถาม รับรางวัลผู้มีส่วนร่วม
- บอกเล่าประสบการณ์การติดบุหรี่  โทรหา 1600
โดย คุณปิยะพงษ์ เพชรนิล พนักงานโรงงาน
ตอบข้อซักถามผู้ร่วมเวที สื่อมวลชนซักถาม รับรางวัลผู้มีส่วนร่วม
- ผู้เปลี่ยนตัวเองจากจดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า สู่..พี่สอนน้อง ขอพ่อแม่เลิกเหล้า
โดย คุณณัฐธิชา ชุมพล เยาวชน/ม.๔ รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ
ตอบข้อซักถามผู้ร่วมเวที สื่อมวลชนซักถาม รับรางวัลผู้มีส่วนร่วม
- การนำกิจกรรมปลูกพลังบวกสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่  เด็กๆนำเสนอได้ชัดเจนและส่งผลให้ผู้ ปกครองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการดื่ม การสูบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดย นางยุพิน ประเสริฐกุล ผอ.โรงเรียนวัดเปรมประชากร  ต.บางพูน จ.ปทุมธานี                 
ตอบข้อซักถามผู้ร่วมเวที สื่อมวลชนซักถาม  รับรางวัลผู้มีส่วนร่วม
- ผู้เปิดพื้นที่บ่มเพาะให้นักเรียนปกป้องตัวเองจากเหล้า บุหรี่ ด้วยแนวทางโรงเรียนคำ
พ่อสอน
โดย นายปราโมท พิพัฒน์วัฒนา ผอ.รร .วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) จ.สมุทรสาคร 
ตอบข้อซักถามผู้ร่วมเวที สื่อมวลชนซักถาม  รับรางวัลผู้มีส่วนร่วม
- ดูแลการบำบัดกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหอย และบ้านเกาะแดง รพ.สต. รณรงค์สารช่วยเลิก
โดย คุณปทุมรัตน์ เกตุเล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน รพ. ประจันตคาม 
ตอบข้อซักถามผู้ร่วมเวที สื่อมวลชนซักถาม รับรางวัลผู้มีส่วนร่วม
- อสม.รณรงค์ช่วยเลิกเหล้า
โดย คุณสมทรง หัสดิน ประธานอสม.หมู่.3 และประธานชมรมคนหัวใจเพชรตำบลบางเตย อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
ตอบข้อซักถามผู้ร่วมเวที สื่อมวลชนซักถาม  รับรางวัลผู้มีส่วนร่วม
- รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ประสบการณ์  34 ปี ไม่มีท้อ 
โดย  ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
11.30 - 12.00 น.     ตอบข้อซักถาม และ ปิดเวที Virtual  Talk  
ดำเนินการเสวนาทางวิชาการ : คุณประพจน์ ภู่ทองคำ   
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม