กำหนดการ เปิดตัวโครงการ "คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน"

โดย
| |
อ่าน : 363
กำหนดการ
เปิดตัวโครงการ "คุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน"
วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.15 น.
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย & Zoom
 
13.00 - 13.25 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.30 - 13.40 น.     Opening by Moderator
Music for Your Peace of Mind #1
13.40 - 13.55 น.     Short Sharing by สสส.
- ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-นางสาวณัฐยา บุญภักดี
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
13.55 - 14.00 น.     Short Video by Toolmorrow “คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน EP 1: เมื่อแม่เปลี่ยนไป”
14.15 - 14.40 น.     Discussion with Guest #1-2
หัวข้อ "การสื่อสารภาษากาย ภาษาใจ ให้เข้าถึงลูก"
-รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
อาจารย์ประจำภาควิชา จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- พญ.วิมลรัตน์  วันเพ็ญ
รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
14.00 - 14.15 น.     Discussion with Guest #3
หัวข้อ "เมื่อแม่เปลี่ยนไป....ไม่เหมือนเดิม"
- นางพิมพ์ลดา แจ้งเจนเวทย์ (แม่อ้อ) และครอบครัว
14.40 - 15.00 น.     Interactive Activity
- ผู้เข้าร่วม พูดคุยแชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับผู้นำกลุ่ม
Music for Your Peace of Mind #2
15.00 - 15.15 น.     In-depth with Toolmorrow + Q&A
- หัวข้อ "เบื้องหลังโครงการคุณเปลี่ยน ลูกเปลี่ยน"
- คุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์
ผู้ก่อตั้งบริษัท ทูลมอโร จำกัด
*รวมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม