ขับเคลื่อนครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่

โดย
| |
อ่าน : 2,492

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ขับเคลื่อนครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่ thaihealth

แฟ้มภาพ

พม. ร่วมมือ สสส. ขับเคลื่อนร่างข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว เข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัว ระดับชาติประจำปี 2563 “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่” เน้นจัดการเชิงพื้นที่การเรียนรู้ควบคู่ ผลักดันนโยบายสวัสดิการเร่งด่วนสำหรับครอบครัวเปราะบาง  

เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2563  ที่โรงแรมอีสติน มักกะสัน  กรุงเทพมหานคร  กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และผู้แทนทุกภาคส่วน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ครั้งที่  6

ขับเคลื่อนครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่ thaihealth

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุมฯ  กล่าวว่า  เป้าหมายสำคัญของการจัดเวทีนี้ คือ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการระดมความคิดเห็น รับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายจากภาคส่วนต่างๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะด้านนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัว องค์ประกอบที่สำคัญในการได้มา ซึ่งข้อมูลได้มาจากกลุ่มครอบครัวกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่มภาคเอกชนและสถานประกอบการ กลุ่มภาครัฐ ที่ประชุมฯ ได้มีการนำเสนอสถานการณ์ครอบครัวของประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโนบาย จากการประชุมที่ผ่านมาทั้งหมด  5  ครั้ง

ขับเคลื่อนครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่ thaihealth

ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการศึกษา สื่อสารมวลชนด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว  กล่าวสรุปประเด็นปัญหาที่ค้นพบจากเวทีเชิงปฏิบัติการ  ดังนี้  1.ความจำเป็นด้านการประกอบอาชีพทำให้ต้องการสวัสดิการที่เหมาะสมจากภาครัฐ  2.คุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษา  3.กฎหมายที่เอื้อต่อการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม  4.เนื้อหาของสื่อไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและครอบครัว  5.องค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐในการเลี้ยงลูกยังไม่เพียงพอและกลุ่มครอบครัวยังเข้าไม่ถึง

 6.การไม่รู้เท่าทันสื่อของครอบครัว  7.จรรยาบรรณของสื่อที่ยังไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมเท่าที่ควร  8.การบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐยังเป็นช่องว่างอยู่  9.ยังไม่มีฐานข้อมูลด้านครอบครัว  (Family Big Data)  ที่ครอบคลุมทำให้มีผลต่อการจัดมาตรการและสวัสดิการต่างๆ  ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ  10.ประชาชนยังไม่รู้สิทธิ สวัสดิการด้านครอบครัวขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้ เป็นต้น

นำมาสู่ข้อเสนอ 4  ประเด็นหลัก ได้แก่  1.การบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้  (Learning Space)  2.บทบาทของสื่อและการสื่อสารข้อมูลด้านครอบครัว  3.การจัดสวัสดิการสำหรับครอบครัวช่วงสถานการณ์โควิด-19  4. การจัดการเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับครอบครัวในระยะยาว ผลจากการประชุมรับฟังความเห็นและการระดมสมองครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความสนใจเรื่อง “การบริหารจัดการเชิงพื้นที่การเรียนรู้” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทุกภาคส่วนมีต้นทุนอยู่ มีความพร้อม สามารถทำได้ทันที และสามารถใช้จัดการกับปัญหาได้ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม ควบคู่ไปกับการผลักดันนโยบายเรื่องสวัสดิการเร่งด่วน

ขับเคลื่อนครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่ thaihealth

สำหรับครอบครัวเปราะบางที่เพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ จะถูกนำไปบรรจุเป็นวาระสำคัญ ในการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ในงานประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี  2563  กำหนดจัดขึ้นในวันที่  10  กันยายน  2563  ณ  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ภายใต้แนวคิดหลัก “สานพลังสังคมไทย สร้างครอบครัวคุณภาพ สู่ชีวิตวิถีใหม่”   โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมสมัชชากว่า  300  คน 

ทั้งนี้  สสส.พร้อมสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้ พื้นที่และภาคีเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ของครอบครัวทุกรูปแบบ โดย สสส. จะทำหน้าที่เป็นลมใต้ปีก เพื่อให้กรมกิจการสตรีและครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.)  ที่เป็นหน่วยงานหลักระดับประเทศขับเคลื่อนประเด็น  “การสร้างครอบครัวคุณภาพ”  เพื่อประโยชน์กับสังคมไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม