กำหนดการ มอบสื่อการเรียนรู้และชมกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อสำหรับบุคคลออทิสติก โครงการ "บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษ"

โดย
| |
อ่าน : 358
กำหนดการ
มอบสื่อการเรียนรู้และชมกิจกรรมสาธิตการใช้สื่อสำหรับบุคคลออทิสติก
โครงการ “บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษ”
ในเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก ในชุมชน

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
ณ อาคาร CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center
มูลนิธิออทิสติกไทย กรุงเทพมหานคร
 
09.30 - 10.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมรับสื่อ 
10.00 - 10.05 น.     การแสดงดนตรีไทยของเยาวชน อรุณจันทรา 
10.30 - 10.40 น.     กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก 
โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย 
10.40 - 10.45 น.     กล่าวเปิดงานมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติกและให้โอวาท 
โดย ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
10.45 - 10.50 น.     กล่าวถึงความร่วมมือของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมูลนิธิออทิสติกไทย
ในการจัดงาน “บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ” ในเครือข่ายศูนย์ส่งเสริม ทักษะชีวิตบุคคลออทิสติก 
โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
10.50 - 10.55 น.     กล่าวถึงการสนับสนุนวีดิโอการสื่อสารทางเลือก AAC และชุดสื่อสุขภาวะสำหรับเด็ก
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
โดยนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
10.55 - 11.00 น.     กล่าวถึงการสนับสนุนแพลตฟอร์ม True Vlearn ในการบริหารจัดการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ 
โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บรม.ทรู คอร์ปอเรชั่น 
11.00 - 11.20 น.     การมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก 
โดย ท่านจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย มอบสื่อให้กับหน่วยงานและองค์กรคนพิการ ได้แก่ 
-นายปราโมทย์ ธรรมสโรช นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กทม. 
-ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 
-ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนำศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี 
-ผู้แทนภาคเหนือ นาวาอากาศเอก เสถียร ทองทวี 
-ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทัศไนย หริรักษ์ 
-ผู้แทนภาคใต้ นางพัชรา ไทรงาม 
-ผู้แทนภาคกลาง นางสาวอารยา แดงแสง 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม