เน้นองค์กรขับเคลื่อน CSR พร้อมใช้ แนวทางการสร้างสุข (Happy 8)

โดย
| |
อ่าน : 3,421

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สสส. เปิดโครงการ  ภาคีธุรกิจเพื่อสังคมภายในองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ

 

                   วันที่ 26 พ.ย. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าวความร่วมมือ โครงการ ภาคีธุรกิจเพื่อสังคมภายในองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ ณ. โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเน้นแนวคิดเรื่อง csr มาใช้ในองค์กร พร้อมสร้างความสุขให้กับพนักงานและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และการสร้าง happy workplace ให้กับคนในองค์กร

 

                  นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดองค์กรในครั้งนี้จะมุ่งเน้นให้บริษัทจดทะเบียนนำแนวคิดของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจ หรือ csr ไปใช้ในการดำเนินงาน โดยเน้นการให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้น การให้ และการบริจาค หรือ การลงทุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อภาพลักษณ์และการตลาดขององค์กรเป็นหลักซึ่งไม่ได้เกิดจากความเข้าใจหรือความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร ด้วยเหตุนี้ จึงได้ร่วมมือกับ สสส. ทำโครงการธุรกิจเพื่อสังคมภายในองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหาร เกิดความรู้ ความเข้าใจ สนใจและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และมีการผลักดันให้เกิดการดำเนินงานเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมภายในองค์กร ( inner csr ) อย่างยั่งยืน

 

                   ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้าน csr ให้ยั่งยืนนั้น ควรจะสอดคล้องกับแนวทาง healthy organization (องค์กรซึ่งดีต่อสุขภาพ) ที่ต้องเกิดจากความเข้าใจและความต้องการที่มาจากภายในองค์กร คนในองค์กรมี จิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการพัฒนา คน และ คุณภาพชีวิต ของบุคลากรภายในองค์กรก่อน ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรควรเล็งเห็นความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเรื่อง csr จากภายในองค์กร ตามแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (happy 8) ให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อสร้าง csr ที่ยั่งยืน

 

                   สำหรับแนวปฏิบัติในเรื่อง csr แบ่งได้ 8 หัวข้อ คือ 1.การกำกับดูแลกิจการที่ดี 2.การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 3.การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 4.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 5.การเข้าร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7.นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 8.การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

                   นพ.ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน กล่าวว่า สสส.และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสององค์กรที่มีบทเรียน และประสบการณ์ความรู้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดกับผู้บริหารองค์กรระดับต่าง ๆ ผ่านเวทีและเปลี่ยนความรู้เชิงสร้างสรรค์ในเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมภายในองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะและการสร้างทีมลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่องค์กรและสถานประกอบการในเรื่องการจัดการการเงิน โดยมีการรวบรวมสังเคราะห์เป็นชุดองค์กรความรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานให้นำไปสู่องค์กรสุขภาวะ ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างสุขให้กับบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งในที่สุดแล้วจะส่งผลต่อการสร้างแข็งแรงให้กับธุรกิจต่อไป

 

                   ซึ่งโครงการ ภาคีธุรกิจเพื่อสังคมภายในองค์กรสู่องค์กรสุขภาวะ เป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในที่ทำงานและนอกที่ทำงาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขตามแนวทางการสร้างความสุข 8 ประการ (happy 8) ได้แก่ happy body การมีสุขภาพดี happy heart การมีน้ำใจงาม happy relax การผ่อนคลาย happy brain การใฝ่หาความรู้ happy soul การมีคุณธรรมหิริโอตัปปะ happy money การจัดการรายรับ-จ่ายของตนเองได้ happy family การมีครอบครัวที่ดี happy society การมีสังคมดี ความสุข 8 ประการดังกล่าวนี้ ถือเป็นแนวทางการดำเนินงาน csr ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกองค์กร เมื่อพนักงานมีความสุขแล้วก็จะสามารถสร้างความสุขให้กับสังคมภายนอกองค์กรต่อไป ดังนั้น พนักงานจึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อน csr ขององค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งและมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจขององค์กร

 

 

 

 

 

เรื่องโดย: ศุภร  จรเทศ team content www.thaihealth.or.th

 

 

update: 27-11-52

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย: ศุภร  จรเทศ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม