(ร่าง) กำหนดการแถลงข่าว เปิดโครงการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย(TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และการเสวนาออนไลน์

โดย
| |
อ่าน : 224
(ร่าง) กำหนดการแถลงข่าว
เปิดโครงการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย(TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และการเสวนาออนไลน์
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 101 ประชาสัง คมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.30 - 13.45 น.     พิธีเปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย(TPAK) โดย
• ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
• รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบัน วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานในพิธิและแขกผู้มีเกียรติร่วมชมนิทรรศการ 
13.45 - 14.15 น.     • ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวต้อนรับและความสาคัญของการเปิดโครงการศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย
• Professor Dr. Fiona Bull Program Lead for Physical Activity
Dept of Health Promotion, World Health Organization HQ กล่าวถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในมิติของนานาชาติ
• พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงความสาคัญของแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับนโยบาย
• รศ.ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบัน วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย
• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงการสร้างเสริมกิจกรรมทางกายของคนไทย บนชีวิตวิถีใหม่
•รับชมการแสดงกิจกรรมทางกายชีวิตวิถีไทย/ถ่ายภาพร่วมกัน
14.15 - 15.15 น.     เสวนา “ความสาคัญของกิจกรรมทางกายกับคนไทย บนชีวิตวิถีใหม่” โดย
• ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
• ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวทิยาลัยมหิดล
• ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• นางสาวอรณา จันทรศิริ นักวิจัยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข
15.15 - 15.30 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม