กำหนดการ งานแถลงข่าว ชีวิตวิถีใหม่ ของเด็กไทย New Normal for Thai Children

โดย
| |
อ่าน : 522
กำหนดการ
งานแถลงข่าว ชีวิตวิถีใหม่ ของเด็กไทย New Normal for Thai Children
ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
ความสำคัญของการจัด New Normal for Active Play Active School
09.30 - 10.00 น.    ลงทะเบียนสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงาน 
10.00 - 10.10 น.    ความสำคัญของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตวิถีใหม่ของเด็กไทย 
นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
10.10-10.20 น.    การสร้างเสริมสุขภาวะในเด็กไทย บนชีวิตวิถีใหม่ 
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
10.20 - 11.30 น.    เวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ "ทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะบนชีวิตวิถีใหม่ของเด็กไทย"
โดย
• การดูแลสุขภาวะของเด็กไทยเพื่อป้องกันโรคระบาด บนชีวิตวิถีใหม่
นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาด 
• นโยบายการศึกษาของเด็กไทยที่ส่งผลต่อสุขภาพ  บนชีวิตวิถีใหม่                         
- ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของเด็กไทย บนชีวิตวิถีใหม่
- ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม 
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• กิจกรรมทางกายของเด็กไทย บนชีวิตวิถีใหม่ (บรรยายผ่านระบบZOOM)
รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. 
11.30 - 12.00 น.     เปิดช่วง Q&A โดยสื่อมวลชน และผู้ชมผ่านทาง Online
ร่วมถ่ายภาพ ผู้สื่อข่าว สัมภาษณ์ตามอัธยาศัย

เจาะลึกเรื่องกิจกรรมทางกายของเด็กไทย บนชีวิตวิถีใหม่ 
New Normal for Thai Children 
13.00-14.00 น.    เปิดเวทีเสวนาออนไลน์ช่วงที่ 1 
• กิจกรรมทางกายของเด็กไทย เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ บนชีวิตวิถีใหม่
ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
• กิจกรรมทางกายที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กไทย บนชีวิตวิถีใหม่
รศ.ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
• กิจกรรมทางกายที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายของเด็กไทย บนชีวิตวิถีใหม่ 
อาจารย์ณัฐนรี กระบวนรัตน์ อาจารย์จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
14.00 - 14.30 น.     เปิดช่วง Q&A โดยผู้ชมผ่านทาง Online
15.00 - 16.30 น.     เปิดเวทีเสวนาออนไลน์  ช่วงที่ 2
• พื้นที่การเรียนรู้และพื้นที่เล่นของเด็กไทย บนชีวิตวิถีใหม่
รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• โภชนาการของเด็กไทย  บนชีวิตวิถีใหม่
ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการแผนคณะที่ 5 สสส. 
• การปรับตัวของครอบครัวในการดูแลเด็ก บนชีวิตวิถีใหม่
พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าของเพจ เลี้ยงลูกนอกบ้าน
16.00 - 16.30 น.     เปิดช่วง Q&A โดยผู้ชมผ่านทาง Online
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม