(ร่าง) กำหนดการ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แรงงานในระบบและนอกระบบ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

โดย
| |
อ่าน : 286
(ร่าง) กำหนดการ
ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แรงงานในระบบและนอกระบบ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19”
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
 
13.00 - 13.15 น.     นำเสนอสถานการณ์ ผลกระทบต่อ “แรงงานในระบบ” จากสถานการณ์โควิด-19
โดยนาย มนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
13.15 - 13.30 น.     สสส. กับแนวคิดการสร้าง “ชีวิตวิถีใหม่”
โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ
13.30 - 13.45 น.     บทบาทของ สสส. ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่าย “แรงงานในระบบ”
ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)
13.45 - 14.00 น.     มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิค-19 หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์
โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ
14.00 - 15.00 น.     เดินทางจากสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
ไปยังสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการ
15.00 - 15.15 น.     นำเสนอสถานการณ์ ผลกระทบต่อ “แรงงานนอกระบบ” จากสถานการณ์โควิด-19
โดยนางอรุณี ศรีโต ประธานสมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการ
15.15 - 15.30 น.     สสส. กับแนวคิดการสร้าง “ชีวิตวิถีใหม่”
โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ
15.30 - 15.45 น.     บทบาทของ สสส. ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่าย “แรงงานนอกระบบ”
ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9)
15.45 - 16.00 น.     มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิค-19 หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์
โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
และรักษาการผู้อำนวยการสำนักศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ
16.00 - 17.30 น. เดินทางกลับ
 
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม