ผนึกกำลังเดินหน้างานคุ้มครองเด็ก รับมือโควิด-19

| |
อ่าน : 667

ที่มา : เดลินิวส์

ผนึกกำลังเดินหน้างานคุ้มครองเด็ก รับมือโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

ผนึกกำลัง กรมอนามัย ยูนิเซฟ และ 3 กระทรวงหลัก เดินหน้างานคุ้มครองเด็ก รับมือผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

นับตั้งแต่องค์การอนามัยโลก(WHO)ได้ประกาศ ให้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโรคโควิด-19 เป็น "ภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก" (pandemic) ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงตำบลและชุมชนที่ห่างไกล เกิดผลกระทบต่อครอบครัวหรือผู้ดูแลเด็กจากความเครียด ความกลัวว่าจะติดโรค และความกังวลด้านสภาวะเศรษฐกิจจากการขาดรายได้ ขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ผลกระทบต่อชุมชนเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจในชุมชน จึงทำให้เด็กตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย    เปิดเผยว่า จากการประเมินสถานการณ์พบว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ได้แก่ 1.ด้านการได้รับอาหารไม่เพียงพอ เด็กในหลายพื้นที่เริ่มได้รับผล กระทบจากการหยุดเรียน โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับอาหารกลางวันจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน การปิดศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนทำให้เด็กมีภาวะโภชนาการไม่ดีพอ 2.ด้านพัฒนาการที่ไม่เป็นไปตามวัย เพราะในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติเด็กต้องหยุดเรียน จึงขาดโอกาสในการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก อีกทั้งพ่อแม่มีความเครียด ทำให้ขาดการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3.ด้านสุขภาพจากการเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าถึงยาก

ในสถานการณ์วิกฤติก็จะยิ่งเข้าถึงยากมากขึ้น ขาดการได้รับวัคซีน ขาดโอกาสที่จะมารับบริการตรวจสุขภาพตามวัยของเด็ก 4.ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การปนเปื้อนจากเชื้อโรคต่างๆ จากการออกมาเล่นโดยอิสระของเด็ก จากการปล่อยปละละเลย และการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมที่เพิ่มมากขึ้น 5.ด้านจิตใจ จากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพราะในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติอาจทำให้ครอบครัวเกิดความเครียดโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงมีสูง เด็กมักเป็นเป้าหมายและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง รวมถึงการแสวงประโยชน์จากเด็กหรือการขาดผู้ดูแล

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อว่า สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีการแบ่งกลุ่มการให้ความช่วยเหลือออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 คือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางตรง ได้แก่ ครอบครัวที่มีสมาชิกถูกกักตัวหรือติดเชื้อรวมถึงเด็ก/ผู้ดูแลที่ถูกกักตัวหรือ ติดเชื้อ กลุ่มที่ 2 คือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ เด็กที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม รวมถึงกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก โดยได้วางแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือกลุ่มเด็กและครอบครัวตามระดับความเสี่ยงดังนี้

กรณีมีความเสี่ยงระดับต่ำ (สีเขียว) จะเน้นการทำงานเชิงป้องกัน มีอาสาสมัครเพื่อดูแลความปลอดภัยของพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงและดูแลเรื่องการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและสุขอนามัยของเด็ก รวมถึงการส่งเสริมค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดูแลคุ้มครองเด็กในสถานการณ์โควิด-19

กรณีมีความเสี่ยงระดับปานกลาง (สีเหลือง) จะให้การดูแลเป็นรายกรณีโดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กจะมีการหารือกับเครือข่าย (เฉพาะคนที่เกี่ยวข้อง) เพื่อแบ่งหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริงเชิงลึกเพิ่มเติม ทั้งด้านความปลอดภัยและประเด็นปัญหา เพื่อนำมาใช้ในการประเมินและวางแผนจัดบริการสำหรับเด็กแต่ละคน จะมีการรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งของตัวเด็กและครอบครัวและของพื้นที่ มีการประสานงานหน่วยงานเครือข่ายทั้งในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด เพื่อการเข้าถึงบริการที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและครอบครัว และที่สำคัญคือหากประเมินแล้วเห็นว่าเด็กอยู่ในอันตรายจะมีการประสานกับนักวิชาชีพระดับจังหวัด เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว เพื่อเข้ามาร่วมดูแลให้เกิดความปลอดภัยกับตัวเด็ก

กรณีมีความเสี่ยงระดับสูง (สีแดง) จะให้การช่วยเหลือรายกรณีทันที ในกรณีที่เด็กต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ(สีแดง) จะให้การช่วยเหลือโดยผ่านการหารือร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่ศูนย์พึ่งได้ ตามแนวปฏิบัติการคัดกรองและช่วยเหลือเด็ก ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็ก ในกรณีเด็กถูกทารุณกรรมหรือมีความไม่ปลอดภัย ต้องมีการพิจารณาเพื่อส่งต่อการดูแลเด็กให้กับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัวโดยเร็ว

"ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เข้าร่วมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันว่าแต่ละจุด หน่วยงานจะดูแลร่วมกันอย่างไร โดยจะมีการจัดทำเป็นคู่มือต้นฉบับ เป็นมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ระบบการดูแลคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ภายใต้ความร่วมมือแบบบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน" แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว.
 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม