หลักสูตรนวดไทยไฮเทค สื่อเดซี่คนตาบอดเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหมอนวดไทย

โดย
| |
อ่าน : 4,193

โครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทย โดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จับมือกับเครือข่ายองค์กรผู้พิการทางสายตา  และวิทยาลัยราชสุดา เปิดตัวแบบเรียนเดซี่ หลักสูตรนวดไทยไฮเทคเพื่อผู้พิการทางสายตา ให้เข้าถึงโอกาสสอบใบประกอบโรคศิลปะ ชี้หมอนวดตาบอดร่วม 1,200 คน ขาดโอกาสในการเข้าถึงการสอบใบประกอบโรคศิลปะ เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิรูประบบหลักสูตรการเรียนการสอน และสนับสนุนเครือข่ายคนพิการเปิดสถานพยาบาลเฉพาะทางเพื่อรองรับการนวดแผนไทย

นพ.วิชัย โชควิวัฒน  อดีตประธานคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  กล่าวว่า ผู้พิการในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอด  แต่เขาเหล่านั้นยังได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือให้พึ่งพาตนเองได้น้อยอย่างยิ่ง   โดยเฉพาะในด้านการมีอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี  ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย  ได้ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎระเบียบ ตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 กระทั่งสามารถเปิดโอกาสให้คนตาบอดมีสิทธิสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะได้ในสาขาการนวดไทย อย่างไรก็ตามการจะมีสิทธิสอบได้นี้ คนตาบอดจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันและหลักสูตรการสอนที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและประเภทการนวดไทย (หมอนวดไทย) ขึ้น เพื่อสานฝันในเรื่องที่กฎหมายเปิดโอกาสไว้แล้ว ให้เป็นจริง

โครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและประเภทการนวดไทย จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยต่อยอดให้ผู้พิการสามารถสร้างอาชีพของตนได้อย่างภาคภูมิใจ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำเนินการให้เรื่องนี้ เป็นจริงโดยเร็วที่สุด นพ.วิชัย กล่าว

นพ.ประพจน์ เภตรากาศ ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยฯ  กล่าวว่า มูลนิธิได้ร่วมกับองค์กรผู้พิการทางสายตา 7 องค์กรได้แก่ 1)ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ปากเกร็ด 2) ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 3)สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 4)มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 5)มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  6)ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี และ 7)สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด  ได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อเตรียมคนตาบอดให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะสอบใบประกอบโรคศิลปะได้   โดยโครงการนี้ จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของคนตาบอด เช่น การจัดทำตำราเป็นหนังสือเสียงเดซี  หนังสือตำราที่ใช้อักษรเบรลล์และภาพนูน เป็นต้น   นอกจากนี้ โครงการจะสนับสนุนมูลนิธิหรือเครือข่ายคนตาบอด ที่สอนนวดอยู่แล้ว  ให้ได้รับการรับรองเป็นสถาบันอบรมถ่ายทอดความรู้วิชาชีพการนวดไทย  ที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด  

ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา กล่าวว่า จากข้อมูลการสำรวจผู้พิการทางสายตาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2550 จำนวนสามแสนกว่าคน พบว่าผู้พิการส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการอ่านหนังสือ เพราะไม่สามารถอ่านได้เหมือนคนตาดีทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือด้วยระบบสัมผัสทางเสียงเช่นเทปคาสเซ็ท หรือการอ่านด้วยระบบสัมผัสเช่นอักษรเบรลล์ เพราะหนังสืออักษรเบรลล์มีความหนาเกินไปไม่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ ส่วนเทปคาสเซ็ทเองก็ไม่มีความคงทน และไม่สามารถค้นหาคำหรือประโยคได้ สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสำหรับผู้พิการทางสายตา

คณบดีวิทยาลัยราชสุดากล่าวว่า ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยราชสุดาจึงได้คิดค้นและจัดทำหนังสือเสียงเดซี่ (daisy)  หรือ  daisy accessible information system ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เขาต้องการค้นหาได้  ซึ่งหลักสูตรแรกที่วิทยาลัยได้จัดทำสำหรับหนังสือเสียงเดซี่ คือสื่อการเรียนการสอนสำหรับหมอนวดตาบอด ที่มีทั้งเสียงและรูปภาพแบบนูนที่ผู้พิการทางสายตา สามารถสัมผัสในหนังสือได้ ซึ่งหนังสือเสียงเดซี่นี้จะมีทั้งสองรูปแบบ คือแบบที่เป็นแผ่นซีดีที่สามารถเปิดใช้ในคอมพิวเตอร์ได้ และแบบเล่มที่เป็นรูปภาพนูนที่สามารถสัมผัสรูปภาพและนำไปปฏิบัติตามได้

จุดเด่นของหนังสือเสียงเดซี่ที่แตกต่างจากหนังสืออักษรเบรลล์และเทปเสียง ก็คือ รูปแบบอัจฉริยะและยืดหยุ่น  ตัวอย่างเช่น หากผู้พิการทางสายตานำโปรแกรมหนังสือเสียงเดซี่มาเปิดในคอมพิวเตอร์  ก็สามารถสืบค้นคำที่ต้องการค้นได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เช่น หากต้องการค้นหาคำว่า นวดสมุนไพร โปรแกรมก็จะค้นหาคำนั้นให้พร้อมมีเสียงประกอบ และข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการนวดสมุนไพร ก็จะวิ่งขึ้นมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้พิการทางสายตาจะสามารถฟังเสียงตามตัวอักษรที่หน้าจอได้เลย ซึ่งโปรแกรมอื่นๆ ไม่สามารถทำได้แบบนี้ อย่างไรก็ตามหากผู้พิการไม่อยากฟังในรูปแบบของเสียงก็สามารถพิมพ์ออกมาในรูปแบบของภาพนูนเพื่อทำการศึกษาได้ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าถึงการสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบโรคศิลปะด้านการนวดไทยได้

ด้านนายเครื่อง สีบัวพันธ์  ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพของมูลนิธิคอลฟิลด์กล่าว ในความเป็นจริง ประชาชนทั่วไปอาจไม่ทราบว่า  คนตาบอดมีโอกาสเข้าถึงการประกอบอาชีพและการศึกษาได้ยากอย่างยิ่ง เพราะจากตัวอย่างของคนตาบอดที่เข้ามาเรียนเรื่องการนวดในมูลนิธิคอลฟิลด์และมูลนิธิอื่นๆ นั้น  ส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย  แต่ผู้พิการเหล่านี้สามารถนวดได้อย่างชำนาญและลึกซึ้ง เพราะประสาทสัมผัสที่ดีกว่าคนทั่วไป รวมทั้งคนตาบอดทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพที่ทำอยู่ และเขาเหล่านั้นตระหนักว่า แม้สายตาของเขาจะพิการ แต่เขาก็สามารถประกอบอาชีพเพื่อพึ่งพาตนเองได้  และบางคนยังอาศัยอาชีพนี้ดูแลครอบครัวได้อีกด้วย

นอกจากนี้  สิ่งสำคัญที่จะทำให้คนตาบอด สามารถอุ่นใจและมั่นใจในการประกอบวิชาชีพการนวดไทยของตนเองได้นั้นคือ ใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ที่ถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะระบุให้คนตาบอด สามารถสมัครสอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยได้ แต่ขั้นตอนต่างๆ กลับยากยิ่งกว่าการสอบของผู้ที่มีสายตาปรกติ ตัวอย่างเช่น หลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการนวดไทย ที่แต่ละองค์กรเคยมีหลักสูตรของตนเอง แต่ก็แตกต่างกัน ทั้งด้านเนื้อหาวิชา ชั่วโมงการเรียนการสอน ครู สื่อการเรียนการสอน และการประเมินผล

แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้แล้ว แต่ยังต้องการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะทำให้คนตาบอด สามารถเข้ารับการสอบเพื่อใบประกอบโรคศิลปะทางการนวดแผนไทยได้อย่างแท้จริง เนื่องจากในกระบวนการสอบ คนตาบอดไม่สามารถใช้รูปแบบการสอบเหมือนบุคคลทั่วๆ ไปได้ ทั้งนี้ หากกระบวนการสอบเป็นอุปสรรคก็ไม่ต่างอะไรจากการตัดโอกาสและสิทธิของผู้พิการเหล่านั้นไปอย่างสิ้นเชิง เรื่องนี้ผมว่าเราต้องคิดและช่วยกันแก้ไขปรับปรุงอย่างจริงจัง และต่อเนื่องนายเครื่องกล่าว

            ด้านนพ.ธเนศ กริษนัยริววงศ์  ตัวแทนจากสำนักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะกล่าวว่า หลังจากที่กรมการแพทย์แผนไทยได้มีมติให้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับผู้พิการทางสายตาที่จะมาเข้ารับการสอบให้ได้ใบประกอบโรคศิลปะ ในปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมาเราได้ขานรับในมตินี้และได้มีการพัฒนาระบบหลายส่วนที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้ามาสอบได้ง่ายขึ้น และในปีพ.ศ. 2554และปีพ.ศ. 2555 ที่จะมาถึงนี้เราได้มีการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะเตรียมรองรับผู้พิการทางสายตาจากทางโครงการและเครือข่ายที่จะเข้ามาสมัครสอบมากขึ้น

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในการแถลงข่าวครั้งนี้นั้นได้มีตัวแทนจากวิทยาลัยราชสุดา ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาสาธิตการใช้หนังสือเสียงเดซี่ และตัวแทนจากหมอนวดผู้พิการทางสายตาได้มาสาธิตวิธีการนวดเพื่อการผ่อนคลายและวิธีการนวดเพื่อการรักษาโรคด้วย

 

  
ภาพข่าว

001 ตัวแทนผู้พิการสาธิตการใช้หนังสือเสียงเดซี่
http://dl.dropbox.com/u/4041794/daisy/daisy_001.jpg

002 แบบนวดอักษรเบล
http://dl.dropbox.com/u/4041794/daisy/daisy_002.jpg

003 ตำราการนวดแบบอักษรเบล
http://dl.dropbox.com/u/4041794/daisy/daisy_003.jpg

004 สาธิตการนวดและการใช้หนังสือเสียงเดซี่
http://dl.dropbox.com/u/4041794/daisy/daisy_004.jpg

005 สาธิตวิธีการนว
http://dl.dropbox.com/u/4041794/daisy/daisy_005.jpg

006 บรรยากาศในการแถลงข่าว
http://dl.dropbox.com/u/4041794/daisy/daisy_006.jpg

007 หมอวิชัยเข้าร่วมรับชมการสาธิตหนังสือเสียง
http://dl.dropbox.com/u/4041794/daisy/daisy_007.jpg

008 หมอวิชัยเข้ารับการการนวด
http://dl.dropbox.com/u/4041794/daisy/daisy_008.jpg

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 

 

update: 19-01-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สิริสา รับรองฤทธิ์อนันต์

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม