ร.ร.เอกชน สอนออนไลน์ เลื่อนสมัครสอบ ป้องกัน COVID-19

| |
อ่าน : 299

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ร.ร.เอกชน สอนออนไลน์ เลื่อนสมัครสอบ ป้องกัน COVID-19  thaihealth

เเฟ้มภาพ

สช.แจ้งแนวปฏิบัติ ร.ร.เอกชน ช่วงปิดเรียนจากโควิด-19 ให้สอนออนไลน์ แชร์สื่อการเรียนการสอนระหว่างกัน หากกำลังสอบคัดเลือก หรือรายงานตัวให้เลื่อนไปก่อน หากไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกประเภท โดยในส่วนของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา ให้วางแผนการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนโดยใช้ระบบออนไลน์ ระบบ Social Network หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทราบทางอีเมล ให้โรงเรียนประสานงานระหว่างโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์  ให้โรงเรียนแนะนำให้นักเรียนและครู เรียนรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. (OPEC Digtal Learning Center : ODLC) ผ่านเว็บไซต์ odlc.opec.go.th ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป โรงเรียนใดที่มีการเรียนผ่านระบบออนไลน์อยู่แล้ว และพร้อมที่จะให้เผยแพร่ เพื่อให้โรงเรียนอื่นร่วมใช้ได้ ขอให้รายงาน สช.โดยเร่งด่วน 

หากโรงเรียนใดที่ผลิตสื่อในระบบดิจิทัล สช.ขอความร่วมมือนำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางวิชาการให้แก่โรงเรียนอื่นด้วย โรงเรียนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก หรือการรายงานตัวนักเรียน และไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการ ให้เลื่อนกำหนดการไปก่อน จนกว่า สช.จะแจ้งให้ทราบ

ส่วนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ ให้วางแผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ ระบบ Social Network หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และรายงานให้ สช. มีการประสานงานระหว่างโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตของนักเรียน และครูชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่ออายุวีซ่าและรายงานให้ สช.ทราบ กรณีจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในลักษณะการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้จัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 3 เมตร และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด  โรงเรียนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก หรือการรายงานตัวนักเรียนและไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการ ให้เลื่อนกำหนดการไปก่อน

สำหรับโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ให้แต่ละแห่งพิจารณาหลักสูตรที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากที่ต้องให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียน เป็นการใช้ระบบออนไลน์ ระบบ Social Network หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบดังกล่าวได้ ให้เลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนออกไปก่อนจนกว่า สช.จะแจ้งเปลี่ยนแปลง  สร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวให้กับผู้เรียน ตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตของผู้เรียนและผู้สอนชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และรายงานผู้อนุญาต เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่ออายุวีซ่าต่อไป หากอยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก หรือการรายงานตัวผู้เรียนและไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการ ให้เลื่อนกำหนดการไปก่อน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม