เปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์?”

| |
อ่าน : 2,887

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

เปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์?” thaihealth

สสส. เปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์?” ถ่ายทอดโมเดลการทำงานชุมชนในระดับนานาชาติ ยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ เรียนรู้ ลงมือทำร่วมกัน เกิดผลสำเร็จยั่งยืน เพื่อสุขภาวะคนไทย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องสร้างปัญญา ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักพิมพ์ SOOK Publishing จัดเสวนาและเปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์ What makes us Human?” โดย นพ.ฌอง-หลุยส์ ลองโบเรย์ อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำองค์กร UNAIDS ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร Constellation                                                 เปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์?” thaihealth

นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมไทย กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม โรคอุบัติใหม่ ปัญหาสุขภาพจิตจากสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการปรับตัวเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน นำ “กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา” ซึ่งบูรณาการความเป็นมนุษย์ เคารพศักดิ์ศรีศักยภาพของตนเองและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในหลายมิติ ก้าวข้ามการแบ่งแยก เกิดความรักกัน ไว้ใจกันซึ่งกันและกันมากขึน ร่วมแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมดุล เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย อเมริกาใต้ และแอฟริกา ที่แม้จะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทว่าเคารพในศักดิ์ศรีและศักยภาพของกันและกัน ร่วมคิด และลงมือแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยนำความรู้และหลักการ SALT ของ Constellation ผู้วางรากฐานการทำงานที่สร้างความตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

เปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์?” thaihealth

นพ.ฌอง-หลุยส์ ลองโบเรย์ ผู้เขียนหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์ What makes us Human?”  ได้รับเชิญในตำแหน่งศาสตราจารย์วุฒิคุณ  ประจำสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเขียนหนังสือเล่มนี้ เกิดขึ้นที่ประเทศไทย จังหวัดพะเยา หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ลดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายพื้นที่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนได้เรียนรู้ตัวอย่างกระบวนการเอาชนะและควบคุมโรคเอดส์ในพื้นที่ โดยชาวบ้านมีการรับรู้ว่าปัญหาเอดส์เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แค่การรักษา แต่ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน สอดคล้องกับหลักการขององค์กร Constellation ที่ใช้กระบวนการ SALT ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ S มาจาก support (สนับสนุน) Stimulate (กระตุ้น), A มาจาก Appreciate (ชื่นชม), Action (ปฏิบัติ) Analyse (วิเคราะห์), L มาจาก Learning (เรียนรู้) Link (เชื่อมโยง) และ T มาจาก Team (ทีม) Transform (เปลี่ยนแปลง) Transfer (ถ่ายทอด) ซึ่งกระบวนการนี้ต้องยึดหลักความเป็นมนุษย์ เห็นคุณค่าของชีวิต แลกเปลี่ยนและทบทวนวิถีการใช้ชีวิตของตนเอง ชุมชนและครอบครัว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เกิดผลสำเร็จในแง่การหยุดแพร่กระจายโรคเอดส์และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรอบได้จริง

เปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์?” thaihealth

ผศ.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ทางสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ร่วมกับ สสส. สปสช. และ The Constellation ประเทศเบลเยียม จัดอบรมเพื่อพัฒนา Community Ownership ด้วย process SALT ที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างวันที่ 16–20 มีนาคม 2563 พร้อมติดตามผลการดำเนินงานผู้เข้าอบรม โดยนำ process SALT ไปดำเนินการในชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ และรายงานผลเป็นระยะทุกเดือนผ่าน teleconference กับทีมของ The Constellation เป็นเวลา 6 เดือน

เปิดตัวหนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์?” thaihealth

หนังสือ “สิ่งใดเล่า ทำให้เราเป็นมนุษย์ What makes us Human?” สามารถหาได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำ หรือ www.sookpublishing.com และเฟซบุ๊ก Sookpublishing

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม