กทม.แนะวิธีแจ้งเหตุติดเชื้อโควิด-19

| |
อ่าน : 901

ที่มา : แนวหน้า

กทม.แนะวิธีแจ้งเหตุติดเชื้อโควิด-19 thaihealth

แฟ้มภาพ

ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดให้แจ้งกรณีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ภายใน 3 ชั่วโมง นับจากพบเหตุนั้น

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดให้แจ้งกรณีพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น ภายใน 3 ชั่วโมง นับจากพบเหตุนั้น

กรุงเทพมหานครขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเหตุ ดังนี้ ผู้ที่ต้อง ดำเนินการแจ้ง ได้แก่ เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุม ดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ แพทย์ผู้ทำการรักษา ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ที่การชันสูตรทางการแพทย์หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่มีการชันสูตรในการแจ้งเหตุ ให้เตรียมข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ของผู้แจ้ง ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19 ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ สัญชาติของผู้ป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยอาการสำคัญ

ผลการวินิจฉัยโรคขั้นต้นของแพทย์ผู้ทำการรักษา (ถ้ามี) วันที่เริ่มป่วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าป่วยกรณีแจ้งโดยผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ผู้ที่การชันสูตรทางการแพทย์หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่มีการชันสูตร ให้แจ้งข้อมูลตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนด โดยสามารถแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือทำหนังสือ/โทรศัพท์แจ้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกทม.ทุกแห่ง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม