เติมสุขด้วยความเท่าเทียม อ.แว้ง จ.นราธิวาส

โดย
| |
อ่าน : 1,772

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

เติมสุขด้วยความเท่าเทียม อ.แว้ง จ.นราธิวาส thaihealth

สสส. เปิด “ศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคม” อ.แว้ง จ.นราธิวาส สร้างคุณภาพชีวิตดี ด้วยโอกาสเท่าเทียม พร้อมเป็นพื้นที่ต้นแบบให้เรียนรู้

เติมสุขด้วยความเท่าเทียม อ.แว้ง จ.นราธิวาส thaihealth

ที่อาคารสร้างสุขสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส มีพิธีเปิด “ศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคม” (Waeng Center of Excellence in Creating Social Opportunity : Waeng CSO) ภายใต้โครงการเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้ สนับสนุนโดยสำนังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอแว้ง ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายสมพร  ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนเข้าร่วมกว่า 400 คน

เติมสุขด้วยความเท่าเทียม อ.แว้ง จ.นราธิวาส thaihealth

น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง  ได้เข้าร่วมเครือข่ายตำบลสุขภาวะ และ สสส. ในปี 2555 และปี 2557 ตำบลแว้งได้พัฒนาเป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) ดำเนินการถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้โดยใช้โดยการวิจัยชุมชน (RECAP) และการจัดการข้อมูลตำบล (TCNAP) สามารถจัดไว้เป็นระบบต่างๆ พร้อมแบ่งระดับของแต่ละแหล่งเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ทั้งหมด 7 ระบบ 37 แหล่งเรียนรู้ ทำให้ตำบลแว้งได้เห็นทุนและศักยภาพของตำบลแว้งอย่างชัดเจน

เติมสุขด้วยความเท่าเทียม อ.แว้ง จ.นราธิวาส thaihealth

ผลจากการดำเนินที่ผ่านของตำบลแว้ง ทำให้ตำบลแว้งเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอย่างชัดเจนในด้านการสร้างโอกาสทางสังคม เช่น การพัฒนาชมรมผู้สูงอายให้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแว้ง กลุ่มเด็กและเยาวชนสร้างสุขกำลังสาม เป็นการรวมกลุ่มของแกนนำเด็กและเยาวชนโดยมีการปั่นจักรยานเพื่อเก็บขยะในชุมชนและช่วยดูแลบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย โรงเรียนชาวนาพัฒนาจากกลุ่มนาร้างเป็นโรงเรียนการทำเกษตรอินทรีย์ มีกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่มากขึ้นโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เช่น จำนวนขยะบริเวณถนน ในลำน้ำ คลอง หรือแม้แต่ในครัวเรือน เป็นต้น  ทำให้พื้นที่ตำบลแว้งเห็นถึงความเปลี่ยนและศักยภาพของพื้นที่ และมีการพัฒนางานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นผ่านศักยภาพในการบริหารจัดการทุนทางสังคม ด้วยการนำใช้แนวคิดหลักของการสร้างโอกาสทางสังคม ปรากฏเป็นรูปธรรมงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมในพื้นที่

เติมสุขด้วยความเท่าเทียม อ.แว้ง จ.นราธิวาส thaihealth

นางสาวจุฑามณี หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง จ.นราธิวาส กล่าวว่า การดำเนินงานของ อบต.แว้ง ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อต้องการให้ประชาชนในตำบลแว้ง เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมกันและเข้าถึงบริการจากหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม มีการบริหารงานที่ยึดหลักมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งกลไกขับเคลื่อนการจัดการสุขภาวะชุมชนในพื้นที่

ประกอบด้วย ผู้นำของ 4+1 องค์กรหลัก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ และองค์กรศาสนาโดยมีผู้นำทางศาสนาเข้าร่วมในระดับขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ มีอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญในการทำกิจกรรมอาสาต่างๆ และกลุ่มผู้นำทางภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็น ต.แว้ง

เติมสุขด้วยความเท่าเทียม อ.แว้ง จ.นราธิวาส thaihealth

ที่เน้นการจัดการกิจกรรมบูรณาการตามวิถีชุมชน ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแว้งที่เน้น “สร้างปัจจัยพื้นฐาน สร้างงานสู่ชุมชน พัฒนาคนสู่อาชีพ” ทำให้เกิด “โอกาสทางสังคม 5 ด้าน” ประกอบด้วย

1. การจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน เช่น กองทุนจัดการกูโบร์ กองทุนซารีกัตมาตี จัดกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนและกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนที่เป็นผู้สูงอายุด้วยกัน

2. การส่งเสริมการดูแล 13 กลุ่มประชากร ได้แก่กิจกรรมดูแลผู้ป่วยจิตเวช ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการได้รับสิทธิบริการขั้นพื้นฐาน นำข้อมูลทุกคนเข้าสู่ระบบเพื่อให้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่อไป

เติมสุขด้วยความเท่าเทียม อ.แว้ง จ.นราธิวาส thaihealth

3. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ขจัดความยากจนหิวโหย ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้

4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง มีการทำครัวฮาลาลต้นแบบ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเสริมพัฒนาของเด็กผ่านการเล่น และการฟื้นฟูการทำนาด้วยโรงเรียนชาวนา

5. การสร้างจิตอาสา มุ่งเน้นการสร้างจิตอาสาให้กับทุกกลุ่ม เช่น เวลามีกิจกรรมอะไรก็จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้ง เพื่อปลูกฝังการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม