หนุนสถานศึกษาปลอดภัย ฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน

โดย
| |
อ่าน : 1,816

ที่มา : มหาวิทยาลัยทักษิณ

หนุนสถานศึกษาปลอดภัย ฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน thaihealth

แฟ้มภาพ

ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรเข้าใจในหลักการ การปฏิบัติตนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มภารกิจแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 2 (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา เปิดการอบรมซ้อมแผน ฯ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ มีวิสัยทัศน์ คือ มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนภายในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037) มีการกำหนดความท้าทาย 5 ประเด็น คือ 1) ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 2) ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 3) ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 4) การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และ 5) ความมั่นคงทางการเงิน และนำระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 10,750 คน มีบุคลากรประมาณ 500 คน

มีอาคารที่ใช้จัดเป็นห้องเรียนบรรยาย ห้องเรียนปฏิบัติการ  และห้องสำนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 33 อาคาร  จากข้อมูลการจัดตารางเรียนตารางสอนและข้อมูลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พบว่า ทุกช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในแต่ละอาคารมีปริมาณจำนวนนิสิตและบุคลากรค่อนข้างมาก ซึ่งตามกฎหมายที่ออกตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ  ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 ประเด็น 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมินฯ เสนอแนะมหาวิทยาลัยมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของแผนป้องกันและภาวะฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ดังนั้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจึงได้จัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบรรยายเพื่อให้ความรู้สำหรับการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุเหตุอัคคีภัยในองค์กร

โดย นายสมบูรณ์ จุลสุรางค์ และ นางสาวพยอม ธนมี พร้อมทีมกู้ภัยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง แนะนำและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้  และช่วงการปฏิบัติฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ กรณีเกิดเพลิงไหม้ การเตรียมพร้อมรับมือ และการเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน การอพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคารเกิดเหตุสู่จุดรวมพล การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ

ทั้งนี้ ได้รับสนับสนุนรถดับเพลิง รถฉุกเฉิน และทีมป้องกันภัย จากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำหรับการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย ในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม