หนุนผู้สูงอายุ ขับขี่เชิงป้องกันลดอุบัติเหตุ

โดย
| |
อ่าน : 655

ที่มา : เว็บไซต์บ้านเมืองออนไลน์

หนุนผู้สูงอายุ ขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ thaihealth

แฟ้มภาพ

ผู้สูงอายุที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้รถใช้ถนน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก เนื่องจากสายตาและประสาทหูเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุ ความจำหลง ๆ ลืม ๆ ทำให้ขาดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเปิดโครงการผู้สูงอายุปลอดภัย เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนของผู้สูงอายุในจังหวัด

ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถใช้ถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนของผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมมอบหมวกกันน็อคและของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ โดยมี นายประวิทย์ กิจประยูร ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายสยาม แตงเอี่ยม นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม นายปราการ มสิกพรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง ( นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

นายประวิทย์ กิจประยูร ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุตามคำนิยามขององค์การสหประชาชาติ คือประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยที่ได้ให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 คือ บุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ มีสัญชาติไทย ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ จำนวน 11.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ. 2562 มีประชากร จำนวน 453,103 คน มีผู้สูงอายุ จำนวน 95,380 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 หรือ 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และ เป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุ เป็นอันดับ 8 ของประเทศ ซึ่งรัฐควรให้ความสำคัญและจัดเป็น “วาระแห่งชาติ”

ผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังคงมีความจำเป็นต้องใช้รถใช้ถนน หรือ เดินเท้าเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ และ เมื่อมีอายุที่มากขึ้นสายตาและประสาทหูเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุ ความจำหลง ๆ ลืม ๆ ทำให้ขาดความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่ผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตอยู่กับลูกหลานอย่างยืนยาว และยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดอบรมสั่งสอนแก่ บุตร หลานและบุคคลใกล้ชิดได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมการขนส่งทางบก จึงได้จัดทำโครงการผู้สูงอายุปลอดภัย ห่วงใยผู้ใช้รถ ใช้ถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

โดยทีมงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุตรดิตถ์ ,การอบรมให้ความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยวิทยากรจากสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนภาคบ่ายจัดให้มีกิจกรรมการอบรม และสันทนาการให้ผู้สูงอายุได้รับความสุขสนุกสนาน ควบคู่กับความรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย สร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานขนส่งจังหวัด (สสจ.) อุตรดิตถ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม