สกศ.เป็นเจ้าภาพตั้งคณะกรรมการบริหารสมัชชาทุกจังหวัด

โดย
| |
อ่าน : 1,371

เน้นมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

 

 

          นางสุทธศรี วงษ์สมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวถึงเรื่องเครือข่ายทางการศึกษา : พลังสำคัญและขุมทรัพย์ทางปัญญา เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ว่า ในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดในเรื่อง สสส.ทางด้านการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองอย่างเป็นรูปธรรม การจัดสมัชชาการศึกษานับเป็นรูปแบบหนึ่ง เพื่อเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมและยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อให้เป็นพลังสำคัญและเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญามีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งและยั่งยืน สามารถขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศ ต่อไป

          ด้านนางกรรณิการ์ บันเทิงกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สมัชชาสุขภาพ เป็นเวทีเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชน เป็นการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยมีฝ่ายวิชาการคอยให้ความรู้ มีการจัดการเครือข่ายอย่างเป็นระบบ มีการดำเนินการโดย นักจัดการเครือข่าย นักวิชาการ นักยุทธศาสตร์ นักสื่อสารทางสังคม นักประสานงาน ร่วมกันทำงาน และไม่ตีกรอบหรือชี้นำความคิดแต่จะอาศัยการระดมความคิดเพื่อการขับเคลื่อน โดยใช้กลไก รูปแบบ และกระบวนการที่ชัดเจน และการศึกษาจะต้องไม่ขีดวงจำกัดแค่ ครู นักเรียน นักศึกษาในระบบ ก็จะสามารถสร้างเครือข่ายโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมได้

          ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของสมัชชาการศึกษา คือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการศึกษา และการนำนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการโครงการนำร่องจัดสมัชชาการศึกษาใน 8 กลุ่มจังหวัดภายใต้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยได้นำร่องไปแล้ว 2 จังหวัด คือ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี และได้รับการตอบรับดีมาก จึงอยากให้ สกศ.เป็นเจ้าภาพ ติดตาม กำกับ และตั้งคณะกรรมการบริหารสมัชชาในทุกจังหวัด และสนับสนุนงบประมาณในการจัดสมัชชาส่วนหนึ่งด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: press release

 

 

update:02-04-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม