ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าสร้างความตระหนัก เข้าใจมะเร็งเต้านม

| |
อ่าน : 464

ที่มา : ไทยโพสต์

ภาคเหนือตอนบน เดินหน้าสร้างความตระหนัก เข้าใจมะเร็งเต้านม thaihealth

แฟ้มภาพ

เดินหน้าสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักให้กับประชาชน ชุมชนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย รวมทั้งกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายใน พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ประธานเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน หรือ Suandok Breast Cancer Network เปิดเผยว่า ปัจจุบันเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน ได้ดำเนินโครงการ Seeding Progress and  Resources for the Cancer Community: Metastatic Breast Cancer Challenge (SPARC MBC Challenge) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 โดยมีเป้าหมายหลักในการมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักให้กับประชาชน ชุมชนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย รวมทั้งกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์

รวมถึงอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมาเครือข่ายฯ ได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้การจัดการด้านการดูแลรักษาให้สามารถขยายออกไปได้ยังระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อจะสามารถจัดให้มีการ บำบัดรักษา และการดูแลอย่างประคับประคองให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสามารถจัดการกับขั้นตอนแรกของการดูแลก่อนการส่งต่อผู้ป่วยไปยังการดูแลขั้นตติยภูมิ และยังสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายนั้นสามารถรับสิทธิเข้ารับรักษาในลำดับแรก ผ่านไปยังเส้นทางที่ด่วนพิเศษ

โดยผู้ป่วยสามารถขอคิวรังสีรักษาทางระบบออนไลน์ผ่านคิวออนไลน์เอ็กซ์เพรส เพื่อความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้การรักษามีความต่อเนื่อง หากเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อประคับประคองคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น ซึ่งเครือข่ายฯ มุ่งหวังว่าระบบที่พัฒนาและจัดทำขึ้นนี้จะสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการให้กับพื้นที่ในภาคอื่นๆ ในประเทศและต่างประเทศต่อไปในอนาคต โดยจะได้เห็นความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นระหว่าง พยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทั้งในระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายได้รับการบำบัดรักษาและการดูแลแบบประคับประคองได้อย่างดียิ่งขึ้น ในเขตพื้นที่หรือภูมิลำเนาของตนเอง หรือในบริเวณที่อยู่ห่างไกลได้รับการดูแล และส่งต่อได้อย่างเหมาะสม

โดยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทีมงานเครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมการลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย นับเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามความคืบหน้าโครงการในระดับตำบลภายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคระหว่างการดำเนินโครงการของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรพร้อมทั้งยังจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนอีกด้วย

กิจกรรมการให้ความรู้ ติดตามความก้าวหน้า และการสื่อสารสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย โรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการของเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Seeding Progress and Resources for the Cancer Community: Metastatic Breast Cancer Challenge ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้การสนับสนุนของสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล

โดยมุ่งเน้นสร้างความตระหนักถึงปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย และความต้องการให้เกิดการเพิ่มการเข้าถึงการบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายอย่างเหมาะสม ทั้งยังมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มแพทย์ โดยจัดทำข้อมูลการรณรงค์สร้างการรับรู้ รวมทั้งจัดทำแผนและนโยบายในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป โดยคาดหวังว่ารูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายมะเร็งเต้านมภาคเหนือตอนบน จะสามารถเป็นต้นแบบส่งต่อรูปแบบแนวทางดังกล่าวขยายออกไปในทั่วทุกภูมิภาคของไทยต่อไปได้.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม